Vyšlo nové číslo Geografie Slovaca venované priestorovej dezagregácií

Rosina, K. Hurbánek, P.
PRIESTOROVÁ DEZAGREGÁCIA HUSTOTY ZAĽUDNENIA VYUŽITÍM MÁP KRAJINNEJ POKRÝVKY A ÚDAJOV DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME.

Geografický ústav, 2016, 81 s.
Fulltext

 


V geografickom výskume ako aj v ďalších oblastiach vedy a praxe (rozhodovacie procesy, územné plánovanie, krízové riadenie atď.) je často potrebné analyzovať údaje o obyvateľstve na základe územných jednotiek nekompatibilných s dostupnými štatistickými/administratívnymi jednotkami, prípadne sú potrebné priestorovo podrobnejšie informácie o rozmiestnení obyvateľstva. Metódy areálovej interpolácie údajov umožňujú odhadnúť údaje pre cieľové jednotky alebo dezagregovať údaje z dostupných jednotiek do buniek pravidelných rastrov s vysokým priestorovým rozlíšením. Z takýchto rastrov je následne možné jednoducho aproximovať hodnoty pre ľubovoľné polygóny, čo je užitočné pre široký okruh používateľov. V predkladanej monografii autori približujú tvorbu rastrového modelu rozmiestnenia obyvateľstva s priestorovým rozlíšením 100 m dezagregáciou počtu obyvateľov z úrovne obcí, pričom pre spresnenie priestorového rozmiestnenia boli využité voľne dostupné pomocné priestorové údaje (CORINE land cover, vrstva nepriepustných povrchov s vysokým rozlíšením a údaje z projektu OpenStreetMap – cestné a železničné úseky). Cieľom výskumu bolo vylepšiť existujúcu metódu inteligentnej priestorovej dezagregácie a zistiť, ako niektoré jej parametre ovplyvňujú presnosť odhadu.