Vyšlo nové číslo Geografie Slovaca o transformácií a ochrane historickej kultúrnej krajiny

Ira, V., Hanušin, J. (editori)
PREMENY A OCHRANA HISTORICKEJ KULTÚRNEJ KRAJINY NA SLOVENSKU

Geografický ústav SAV, 2017, 138 s.


Jednotiacou témou siedmich príspevkov je problematika historickej kultúrnej krajiny. Stáročia pretvárania zanechávali v krajine viac alebo menej viditeľné, niekedy zotreté, navzájom prekryté vrstvy ľudských zásahov. Zvyšky takýchto vrstiev v krajine označujeme ako historická (tradičná) kultúrna krajina. Nevnímame ju ako petrifikovaný pozostatok minulosti, ale ako plnohodnotnú a funkčnú súčasť dnešnej krajiny, ktorá si zasluhuje našu pozornost a ochranu.
Témy príspevkov sa dotýkajú širokého spektra výskumu historickej kultúrnej krajiny. Úvodný príspevok kriticky pojednáva o našom narábaní s krajinou, ktoré sa chápe ako prejav kultúry vo všeobecnom zmysle. Postavenie kultúrnej krajiny v humánnej geografii je témou ďalšieho príspevku. Všeobecnejšie orientované sú príspevky analyzujúce právne aspekty ochrany kultúrnej krajiny a prehľad výskumu krajiny s dôrazom na kultúrnu krajinu realizované v Geografickom ústave SAV. Dva záverečné príspevky uvádzajú praktické aplikácie metodík výskumu kultúrnej krajiny v modelových územiách obce Hrušov (okr. Veľký Krtíš) a rozmedzia Turčianskej kotliny a Národného parku Veľká Fatra.