Vyšla Rozšírená legenda Urban Atlas 2012

Szatmári, D., Kopecká, M., Feranec, J., Sviček, M.
ROZŠÍRENÁ LEGENDA URBAN ATLAS 2012.

Geografický ústav SAV, 2018, 48 s.
Fulltext

 

Rozšírená legenda Urban Atlas 2012 má za cieľ umožniť podrobnejšiu identifikáciu urbanizovaných areálov a ich bezprostredného okolia, ktoré budú vhodným vstupom do numerického prognostického modelu MUKLIMO, využívaného na hodnotenie mestských ostrovov tepla. Areály týchto tried majú minimálnu rozlohu 1 ha a minimálnu šírku lineárneho prvku 20 m. Pri ich identifikácii (pomocou satelitných snímok) sa vychádzalo z veľkosti nepriepustného povrchu (soil sealing: v rozsahu menej ako 10 % až 80 % a viac), výšky budov a prítomnosti vegetácie – trávnej a stromovej. Reprezentatívne ukážky jednotlivých tried dokumentujú fotografie z územia Bratislavy.
Rozšírená legenda Urban Atlas 2012 je jedným z výstupov (dosiahnutých na Geografickom ústave SAV) projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0136 „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“ (PEDO-CITY-KLIMA). Projekt koordinuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a spoluriešiteľské pracoviská sú Slovenský hydrometeorologický ústav a Geografický ústav SAV.