Vyšla monografia European Landscape Dynamics J. Feranca a kol.

Feranec, J. Soukup, T. Hazeu, G. Jaffrain, G. (editori)
EUROPEAN LANDSCAPE DYNAMICS: CORINE LAND COVER DATA.

CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016, 337 s.

 


Monografia charakterizuje štyri unikátne celoeurópske údajové súbory CORINE (Co-ORdination of INformation on the Environment) land cover – CLC1990, CLC2000, CLC2006 a CLC2012 umožňujúce poznávať európsku krajinu a dynamiku jej zmien za takmer 25-ročné obdobie. Tieto informácie sú získané z údajov o krajinnej pokrývke (land cover, LC) – reprezentovanej 44 triedami vzoriek objektov urbanizovanej krajiny, poľnohospodárskej krajiny, lesnej krajiny, močiarnej krajiny a vôd s minimálnym priestorovým rozlíšením 25 ha. V monografii je obsiahnutá nielen metodológia identifikácie (prostredníctvom interpretácie satelitných snímok), analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v štyroch časových horizontoch, ale aj prehľadné príklady riešenia environmentálnych problémov Európy na báze údajov CLC, ako napr. monitorovanie postupu zástavby, hodnotenie fragmentácie krajiny, mapovanie a hodnotenie ekosystémov, hodnotenie poľnohospodárskeho využitia krajiny a pod. Nakoľko existujúce environmentálne problémy si vyžadujú nové prístupy ich riešenia, záverečná časť knihy je venovaná perspektíve generovania údajov CLC, najmä ich detailnejších úrovní (pre mierky väčšie ako 1:100 000) a vzťahu údajov CLC ku koordinovanému zabezpečovaniu priestorových informácií v rámci členských štátov Európskej únie v kontexte smernice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).
Kniha je určená najmä vedeckým pracovníkom a študentom z oblasti geovied, geoinformatiky, environmentalistom, územným plánovačom, ako aj ďalším odborníkom, ktorí sa zaujímajú o európsku krajinu, jej zmeny a vývoj.