KARIÉRA: vedecký pracovník / vedecká pracovníčka

Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v niektorom zo študijných programov fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, humánna geografia, regionálna geografia, a prípadne aj z iných príbuzných odborov. (Výnimkou môže byť predpokladané ukončenie vysokoškolského vzdelania III. stupňa do 31.8.2021)
 • dobrá znalosť anglického jazyka

Pracovná náplň:

 • výskumná činnosť v rámci vedeckých projektov
 • publikačná činnosť

Požadované dokumenty:

 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • zoznam publikačnej činnost
 • odporúčací list od odborníka v danej oblasti
 • kópie dokladov o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely výberového konania

Odmeňovanie:

 • na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • výška platu sa určuje podľa dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe a výšky dohodnutého pracovného úväzku
 • aktuálna tabuľka platov https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/338/ZZ_2019_338.pdf (príloha č. 5.)

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • pružný pracovný čas
 • možnosť odborného rastu
 • 45 dní dovolenky

Dodatočné informácie:

 • Termín uzávierky prihlášok: 6. august 2021
 • Termín nástupu: podľa dohody

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční v Geografickom ústave SAV,
Štefánikova 49 v Bratislave v druhej polovici augusta 2021.

Materiály posielajte poštou na adresu:
Geografický ústav SAV,
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava

alebo

e-mailom na adresu: geogsekr@savba.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Beláková, tel. č.: 02/57510187