Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BARTA, Peter – SLÁDEK, Ján – HAJNALOVÁ, Mária – NAGY, Ivan. Monoxyl z doby laténskej zo Šamorína. In Musaica archaeologica, 2020, roč. 5, č. 2, s. 79-86. ISSN 2453-8612. Typ: ADFB
 • BATISTA E SILVA, Filipe** – FREIRE, Sérgo – SCHIAVINA, Marcello – ROSINA, Konštantín – MARÍN-HERRERA, Mario Alberto – ZIEMBA, Lukasz – CRAGLIA, Massimo – KOOMEN, Eric – LAVALLE, Carlo. Uncovering temporal changes in Europe´s population density patterns using a data fusion approach. In Nature Communications, 2020, vol. 11, art. no. 4631. (2019: 12.121 – IF, Q1 – JCR, 5.569 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18344-5 Typ: ADCA
 • BOATENG, Richard Kyere – MAREK, Michal V. – HUBA, Mikuláš – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Perceived Injustices in Forest Policy Interventions are Causes of Forest Resources Degradation and Loss in Ghana: A Review. In Open Journal Forestry, 2021, vol. 11, no. 3, s. 171-191. ISSN 2163-0429. Dostupné na: https://doi.org/10.4236/ojf.2021.113012 Typ: ADEB
 • BUCHA, Tomáš** – PAPČO, Juraj – SAČKOV, I. – PAJTÍK, Jozef – SEDLIAK, Maroš – BARKA, Ivan – FERANEC, Ján. Woody Above – Ground Biomass Estimation on Abandoned Agriculture Land Using Sentinel-1 and Sentinel-2 Data. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2021, vol. 13, art. no. 2488, p. 1-24. (2020: 4.848 – IF, Q1 – JCR, 1.285 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs13132488 Typ: ADCA
 • CIECHAŃSKI, Ariel – WIĘCKOWSKI, Marek – MICHNIAK, Daniel. Does regression in public transport in naturally-valuable areas lead to unsustainable development? A case study involving Poland’s Low Beskids and Bieszczady Mountains. In Przegląd Geograficzny : Polish Geographical Review, 2021, vol. 93, no. 2, p. 207-231. (2020: 0.214 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0033-2143. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.2.4 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Typ: ADEB
 • ČULÁKOVÁ, Katarína. Vplyv nástrojov geomarketingu na nákupné správanie spotrebiteľov : (prípadová štúdia darčekovej predajne a papiernictva Papi). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2020 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Kondeková, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová Recenzenti: členovia odborného výboru. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2020, s. 930-936. ISBN 978-80-223-5032-7. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2020.pdf (Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2020) Typ: AFD
 • ČULÁKOVÁ, KatarínaBILKOVÁ, Kristína – KRIŽAN, František – HENCELOVÁ, Petra. Zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku počas pandémie COVID – 19 = Changes in consumer shopping behavior in Slovakia during the COVID – 19 pandemic. In Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 11. ISBN 978-80-574-0025-7. (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: AFH
 • GHORBANZADEH, Omid – CRIVELLARI, Alessandro – GHAMISI, Pedram – SHAHABI, Hejar – BLASCHKE, Thomas. A comprehensive transferability evaluation of U‑Net and ResU‑Net for landslide detection from Sentinel‑2 data (case study areas fromTaiwan, China, and Japan). In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 14629. (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR, 1.240 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ: ADCA
 • HANUŠIN, Ján. Impact of dispersed settlement on the structure and diversity of rural landscape (Case study of village Hrušov, Slovak Republic). In Geographia Polonica, 2021, vol. 94, no. 1, p. 29-46. (2020: 0.519 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0016-7282. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/GPol.0192 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADMB
 • HANUŠIN, Ján** – ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar – RUSNÁK, Miloš. Stone mounds and walls as a relict of traditional viticultural landscape (case study Modra area, Slovakia) [Kamenice a kamenné múriky ako relikt tradičnej vinohradníckej krajiny /prípadová štúdia okolie Modry, Slovensko/]. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 5-20. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.01 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADNB
 • HANUŠIN, Ján – ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar – RUSNÁK, Miloš. Stone mounds and walls as a current manifestation of past human-environmental interactions in vine regions of Little Carpathian mountains (case study of Modra, Slovakia) [Kamenné kopy a valy ako súčasný prejav minulých vzťahov človeka a prírody vo vinohradníckej krajine Malých Karpát]. Hanušin J., Štefunková D., Rusnák M. In 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. – Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 29. (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
 • HENCELOVÁ, Petra** – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína** – SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Záleží na vzdialenosti? (Za nákupom na Trnavský rínek) = Does the distance matter? (Shopping at Trnava market – Trnavský rínek). In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 2, s. 179-193. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.2.10 (Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADNB
 • HENCELOVÁ, Petra – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, KristínaČULÁKOVÁ, Katarína. Dôvody nákupu slovenských spotrebiteľov v alternatívnych potravinových sieťach = Reasons for shopping of Slovak consumers in alternative food networks. In Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 17. ISBN 978-80-574-0025-7. (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách. Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: AFH
 • HOLEC, Juraj – ŠVEDA, MartinSZATMÁRI, DanielFERANEC, Ján – BOBÁĽOVÁ, Hana – KOPECKÁ, Monika – ŠŤASTNÝ, Pavel. Heat risk assessment based on mobile phone data: case study of Bratislava, Slovakia. In Natural Hazards, 2021, vol. 108, no. 3, p. 3099-3120. (2020: 3.102 – IF, Q2 – JCR, 0.760 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-030X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11069-021-04816-4 (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: ADCA
 • HORÁČKOVÁ, Šárka – RUSINKO, Adam – BÁTORA, Jozef – MURÍN, Igor. Semi-automatizovaná klasifikácia lidarových dát pri identifikácii mohýl – antropogénnych foriem georeliéfu v poľnohospodárskej krajine = Semi-automated classification of LiDAR data for tumuli identification – anthropogenic landforms in agricultural landscape. In Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 18-19. ISBN 978-80-574-0025-7. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: AFH
 • HUBA, Mikuláš. Masmédiá na Slovensku a ich úloha pri formovaní (post) povedomia o problémoch životného prostredia a podpore kritického myslenia. In Envigogika, 2021, roč. 16, č. 1, s. [1-18]. ISSN 1802-3061. Názov z webovej stránky časopisu. Požaduje sa internet. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/18023061.625 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Typ: ADEB
 • HUBA, Mikuláš. Čím nás dodnes inšpiruje (alebo mohol by inšpirovať) Gándhí? Ed. M. Šišmiš, Rec. D. Deák, J. Strnad. In Slováci a Gándhí. – Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2020, s. 129-130. ISBN 978-80-8149-140-5. Dostupné na internete: https://online.fliphtml5.com/mdfbt/ylyh/#p=219 Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Z rozhovorov, ktoré sa už nezopakujú. In Krásy Slovenska, 2021, roč. 98, č. 5-6, s. 18-19. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • Kapitoly z environmentálnej politiky XIX. diel. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR) : Slovenský ochranársky snem, 2021. 95 s. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Už len príroda nemá svojho ombudsmana : Príroda ako nezávislá bytosť. In Kultúrny život, 2021, s. VIII. ISSN 1335-6976. Názov z. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: https://kultura.sme.sk/c/22779135/uz-len-priroda-nema-svojho-ombudsmana.html Typ: GII
 • HURNÝ, Juraj – KUDRNOVÁ, Lenka – PAULINIOVÁ, Zora. Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? Bratislava : Metropolitný inštitút Bratislavy, 2021. 301 s. ISBN 978-80-973834-4-2 Typ: BAB
 • CHROBAK, Anna** – NOVOTNÝ, Ján – STRUŚ, Pawel. Geodiversity Assessment as a First Step in Designating Areas of Geotourism Potential. Case Study: Western Carpathians. In Frontiers in Earth Science, 2021, vol. 9, art. no. 752669, s. 1-20 . (2020: 3.498 – IF, Q2 – JCR, 1.104 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2296-6463. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/feart.2021.752669 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Typ: ADCA
 • IRA, VladimírMATLOVIČ, René. Challenges and opportunities for human geography: a few remarks. In Geographia Polonica, 2020, vol. 93, no. 4, p. 525-537. (2019: 0.294 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0016-7282. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/GPol.0184 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADMB
 • IRA, VladimírĎURIŠOVÁ, EvaŠUŠKA, Pavel. Geografický časopis: sedemdesiat rokov formovania geografického myslenia na Slovensku = Geografický časopis / Geographical Journal: 70 years shaping geographical thought in Slovakia. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 391-416. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.20 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADNB
 • IRA, VladimírUHER, Ana. Post-1990 migration biographies of Slovaks from Vojvodina: A time-geographic perspective = Migračné biografie Slovákov z Vojvodiny po roku 1990 z pohľadu geografie času. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 2, s. 125-142. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.2.07 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Typ: ADNB
 • KIDOVÁ, Anna – RADECKI-PAWLIK, Artur – RUSNÁK, Miloš – PLESIŃSKI, Karol. Hydromorphological evaluation of the river training impact on a multi-thread river system (Belá River, Carpathians, Slovakia). In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 6289. (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR, 1.240 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85805-2 (Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny) Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] GALIA, Tomas. Legacy of Human Impact on Geomorphic Processes in Mountain Headwater Streams in the Perspective of European Cultural Landscapes. In GEOSCIENCES, 2021, vol. 11, no. 6, art. no. 253. ISSN 2076-3263., Registrované v: WOS

 • KIDOVÁ, Anna – RADECKI-PAWLIK, Artur – RUSNÁK, Miloš – PLESIŃSKI, K. Morphological-hydraulic river response to management measures in Natura 2000 area (the Belá River case study, Slovakia). In 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. – Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 41. Názov z. Požaduje sa (6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
 • KOPECKÁ, Monika**SZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – FERANEC, Ján. Urban heat island modelling based on MUKLIMO: examples from Slovakia. In The AGILE: GIScience Series, vol. 2 : open-access proceedings of the Association of Geographic Information Laboratiories in Europe. Eds. Partsinevelos, P., Kyriakidis, P., Kavouras, M. – Copernicus Publication, 2021, p. [1-11]. ISSN 2700-8150. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/agile-giss-2-5-2021 (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: AFC
 • KOPECKÁ, MonikaSZATMÁRI, DanielFERANEC, Ján – HOLEC, Juraj. 1536-Relationship Between Urban Heat Island and Land Use Land Cover Changes Case Study from Slovakia. In 150th year of IGC : 34th International Geographical Congress, p. 400. ISBN 978-975-6686-09-6. (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. 34th International Geographical Congress) Typ: AFG
 • KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína – HENCELOVÁ, Petra – DANIELOVÁ, Katarína – ČULÁKOVÁ, Katarína – ZEMAN, Milan. Nákupné správanie spotrebiteľov na Slovensku vybrané kapitoly. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2020. 134 s. ISBN 978-80-223-5070-9 (VEGA 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v) Typ: AAB
 • KRIŽAN, František – ŠVEDA, Martin – TARČÁKOVÁ, Simona – BILKOVÁ, Kristína – HENCELOVÁ, Petra. Kam do školy? : transformácia a priestorové rozmiestnenie základného školstva v zázemí Bratislavy [Where to go to school? The transformation and spatial distribution of primary education facilities in the hinterland of Bratislava]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 171-188. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. Eds. Marián Kulla, Ladislav Novotný, Označilová Katarína. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. 50 s. ISBN 978-80-574-0025-7 (Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: FAI
 • LABAŠ, Peter, 1994KIDOVÁ, Anna. Morphological changes of the Hornád River and its management – retrospective view. In 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. – Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 45. Názov z. Požaduje sa (6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
 • Slovensko. Editori: Ján Lacika, Ján Hanušin, Peter Podolák, Kliment Ondrejka. 2. dopl. a aktual. vyd. Bratislava : Ikar, 2020. 583 s. Unikátny obrazový sprievodca. ISBN 978-80-551-7449-5 Typ: FAI
 • MALÝ, Jiří – DVOŘÁK, Petr** – ŠUŠKA, Pavel. Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? In Cities, 2020, vol. 107, art. no. 102901. (2019: 4.802 – IF, Q1 – JCR, 1.606 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0264-2751. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102901 (APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie) Typ: ADCA
 • MICHALEJE, LukášRUSNÁK, Miloš. Hodnotenie povodňového ohrozenia – nový prístup na základe automatickej detekcie koryta z lidarových dát = Flood hazard assessment – new approach based on the automatic channel detection from LiDAR data. In Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 29-31. ISBN 978-80-574-0025-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: AFH
 • MICHÁLEK, Anton. Nezamestnanosť obyvateľstva počas pandémie COVID – 19 na Slovensku v roku 2020 = Labour market and unemployment during the COVID-19 pandemic in Slovakia in 2020. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2021, vol. 65, no. 1, s. 23-42. ISSN 0231-715X. (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADNB
 • MICHNIAK, Daniel – WIĘCKOWSKI, Marek. Changes of Transport in Cross-Border Tourist Regions in the Polish–Slovak Borderland: An (Un)Sustainable Development? In Sustainable Transport and Tourism Destinations. Vol. 13. – Bingley : Emerald publishing, 2021, p. 11-25. ISBN 978-1-83909-128-5. ISSN 2044-9941. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/S2044-994120210000013004 (Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem) Typ: ABC
 • OPRAVIL, Šimon – PAZÚR, Róbert. Využitie radarových snímok Sentinel-1 a optických snímok Sentinel-2 na identifikáciu kosenia trvalých trávnatých porastov = Use of Sentinel-1 radar imagery and Sentinel-2 optical imagery for mowing detection on permanent grasslands. In Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 34-35. ISBN 978-80-574-0025-7. (Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: AFH
 • OSMAN, Robert** – IRA, Vladimír – TROJAN, Jakub. A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 269-282. (2019: 2.479 – IF, Q2 – JCR, 0.693 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0020 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADCA
 • PAZÚR, Róbert** – PRISHCHEPOV, Alexander V. – MYACHINA, Ksenya – VERBURG, Peter H. – LEVYKIN, Sergey – PONKINA, Elena V. – KAZACHKOV, Grigory – YAKOVLEV, Ilya – AKHMETOV, Renat – ROGOVA, Natalia – BÜRGI, Matthias. Restoring steppe landscapes: patterns, drivers and implications in Russia’s steppes. In Landscape Ecology, 2021, vol. 36, p. 407-425. (2020: 3.848 – IF, Q2 – JCR, 1.304 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-2973. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01174-7 Typ: ADCA
 • PAZÚR, Róbert** – PRICE, Bronwyn – ATKINSON, Peter M. Fine temporal resolution satellite sensors with global coverage: an opportunity for landscape ecologists. In Landscape Ecology, 2021, vol. 36, no. 8, p. 2199-2213. (2020: 3.848 – IF, Q2 – JCR, 1.304 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-2973. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10980-021-01303-w Typ: ADCA
 • PIRALILOU, Sepideh Tavakkoli** – SHAHABI, Hejar – PAZÚR, Róbert. Automatic Landslide Detection Automatic Landslide Detection Imagery. In GI_Forum – Special Issue : 12th International Symposium on Digital Earth. – Wien : Austrian Academy of Sciences Press, 2021, 2021, p. 39-45. ISBN 978-3-7001-8947-3. ISSN 2308-1708. Dostupné na: https://doi.org/10.1553/giscience2021_01_s39 (ISDE12 International Society for Digital Earth. ISDE12 International Society for Digital Earth) Typ: ADMB
 • PROCHÁZKA, Juraj** – PIŠÚT, Peter – HORÁČKOVÁ, Šárka – KAPUSTOVÁ, Veronika. Holocene regression of the critically endangered species Cladium mariscus (L.) Pohl on Zitny ostrov Island (site Mad, Danubian plain Lowland). In Biologia, 2021, vol. 76, no. 7, p. 2005-2019. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00706-z Typ: ADDA

  Citácie:
  [2.1] ELIAS, Pavol – HEGEDUSOVA VANTAROVA, Katarina. Progress in Slovak botany: a successful path to modern research on flora and vegetation. In BIOLOGIA. ISSN 0006-3088, 2021, vol. 76, no. 7, p. 1901-1907., Registrované v: WOS

 • RIŠOVÁ, Katarína**. Questioning gender stereotypes: A case study of adolescents walking activity space in a small Central European city. In Journal of Transport Geography, 2021, vol. 91, art. no. 102970. (2020: 4.986 – IF, Q1 – JCR, 1.809 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102970 (VEGA 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v) Typ: ADCA
 • RUSNÁK, MilošGOGA, TomášMICHALEJE, LukášKIDOVÁ, Anna. Dopad sucha na dynamiku vegetácie v ripariálnej zóne divočiaco – migrujúceho vodného toku = Assessment of Drought Impact on Vegetation Dynamics in Riparian Zone of Braided – Wandering River System. In Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 37. ISBN 978-80-574-0025-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: AFH
 • SAKSA, Martin – SOBOCKÁ, Jaroslava – SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, MonikaFERANEC, Ján. Mapovanie a klasifikácia urbánnych pôd na príklade miest Bratislava, Trnava a Žilina = Urban soil mapping and classification in the example of cities: Bratislava, Trnava and Žilina. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 3, s. 199-218. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.3.11 (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: ADNB
 • SOBOCKÁ, Jaroslava – SAKSA, Martin – FERANEC, JánSZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – BOBÁĽOVÁ, Hana – RÁŠOVÁ, Andrea. Mapping of urban environmentally sensitive areas in Bratislava city. In Journal of Soils and Sediments, 2021, vol. 21, no. 5, p. 2059-2070. (2020: 3.308 – IF, Q2 – JCR, 0.885 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-020-02682-4 (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] LEHNERT, Michal – SIMACEK, Petr – FIEDOR, David – JUREK, Martin. Spatial Variability of Soil Temperature in an Urban Area: a Case Study for a Medium-sized European City. In GEOGRAPHICA PANNONICA. ISSN 0354-8724, 2021, vol. 25, no. 1, p. 1-9., Registrované v: WOS

  [3.1] ESPINOSA, T. R., PEDREŃO, J.N., LUCAS, I.G., ALMENDRO – CANDEL, M.B. Land Recycling, Food Security and Technosols. In Journal of Geographical Research, 2021, vol. 4, no. 3, p. 44-49. ISSN 2630-5070.

 • SOBOCKÁ, Jaroslava – SAKSA, Martin** – SZATMÁRI, DanielFERANEC, JánKOPECKÁ, Monika. A complexity related to mapping and classification of urban soils. In Soil Science Annual, 2020, vol. 71, no. 4, p. 321-333. (2019: 0.334 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2300-4975. Dostupné na: https://doi.org/10.37501/soilsa/127525 (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: ADMB
 • SOBOCKÁ, Jaroslava – SAKSA, Martin – FERANEC, JánSZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – BOBÁĽOVÁ, Hana. Mapovanie environmentálne senzitívnych území mesta Bratislavy = Mapping of environmentally sensitive areas in Bratislava city. Rec. B. Houšková, B. Juráni, J. Kobza. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. 41. – Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020, s. 77-93. ISBN 978-80-8163-039-2. (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • SOLÍN, Ľubomír**RUSNÁK, Miloš. Preliminary flood risk assessment: case study of systematic processing of available of readily derivable information. In Water and Environment Journal, 2020, vol. 34, supp. S1, p. 683-698. (2019: 1.426 – IF, Q3 – JCR, 0.378 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1747-6585. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/wej.12570 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADCA
 • SOLÍN, Ľubomír. Správa povodňového rizika na Slovensku: dočkáme sa zmien? = Flood risk governance in Slovakia: will we get change? In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 351-370. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.18 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADNB

  Citácie:
  [1.1] KIDOVA, Anna – RADECKI-PAWLIK, Artur – RUSNAK, Milos – PLESINSKI, Karol. Hydromorphological evaluation of the river training impact on a multi-thread river system (Bela River, Carpathians, Slovakia). In SCIENTIFIC REPORTS. ISSN 2045-2322, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 6289., Registrované v: WOS

 • SZATMÁRI, Daniel**FERANEC, JánGOGA, TomášRUSNÁK, MilošKOPECKÁ, MonikaOŤAHEĽ, Ján. The Role of Field Survey in the Identification of Farmland Abandonment in Slovakia Using Sentinel-2 Data. In Canadian Journal of Remote Sensing, 2021, vol. 47, no. 4, p. 569-587. (2020: 2.000 – IF, Q3 – JCR, 0.694 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0703-8992. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/07038992.2021.1929118 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: ADCA
 • SZÉKELY, VladimírNOVOTNÝ, Ján. Accessibility of regional centre in the light of the number of used public transport lines: transport-disadvantaged rural areas from central Slovakia. In Rural Areas and Development, Volume 17 (2020). Eds. T. Hlavsa, B. Wieliczko. – Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, 2021. ISSN 2657-4403. Dostupné na: https://doi.org/10.30858/RAD/2020/17.0400 (Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem. CAP 2021+: balanced development among the dimensions of rural sustainability : XVII European Rural Development Network Conference) Typ: AFA
 • SZÉKELY, VladimírNOVOTNÝ, JánMICHNIAK, Daniel. Môže byť návšteva krajského mesta bez auta a nocľahu nedosiahnuteľným cieľom? = Without a car and overnight stay, can a visit to a regional centre be an unattainable goal? In Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 39. ISBN 978-80-574-0025-7. (Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: AFH
 • ŠUŠKA, PavelŠVEDA, Martin. Suburbanizácia ako priestorový prejav rekonfigurácie súkromného a verejného počas postsocialistickej tranzície: : príklad obce Chorvátsky Grob [Suburbanization as a spatial manifestation of the reconfiguration of the private and public during the post-socialist transition: the case of Chorvátsky Grob municipality]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 3-19. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠUŠKA, Pavel – SIDOROVÁ, Milota – FABŠÍKOVÁ, Nina – PIEKARSI, Karol – WĘGRZYN, Waldek – ŽURKINOVÁ, Zuzana. Ľudia Bratislavy : – čo nám hovoria dáta? In HURNÝ, Juraj et al. Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? – Bratislava : Metropolitný inštitút Bratislavy, 2021. ISBN 978-80-973834-4-2. Typ: BBB
 • ŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, Ján. Dostupnosť bývania v prostredí extenzívnej suburbanizácie [Housing affordability in the area of massive suburbanization]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 27-45. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, MartinSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – BARLÍK, Peter – BAGO, Martin. Kam siaha Bratislava? : metropolitný región Bratislavy z pohľadu lokalizačných údajov mobilnej siete [Where does Bratislava reach? Bratislava metropolitan area from the perspective of mobile network data]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 51-79. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin – BORIS, Richard. Predmestie alebo dedina? : typizácia areálov rezidenčnej suburbanizácie [Suburb or village? Types of the residential suburbanization sites]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 85-109. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin – ŠTEFKOVIČOVÁ, Pavla – TOLMÁČI, Ladislav. Do Rajky alebo do Kittsee? : rozdielne prostredie cezhraničnej suburbanizácie [To Rajka or Kittsee? Different environments of cross-border suburbanization.]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 221-240. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD

  Citácie:
  [4.1] ŠTEFKOVIČOVÁ, P. Cezhraničná suburbánna migrácia slovenských obyvateľov do rakúskej obce Kittsee. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021, zborník recenzovaných príspevkov. Eds. E. Viglašová, M. Chovancová. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, s. 922 – 927, ISBN 978-80-223-5132-4.

 • ŠVEDA, Martin**SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – BARLÍK, Peter – KRIŽAN, František – ŠUŠKA, Pavel. Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 248-258. (2019: 2.479 – IF, Q2 – JCR, 0.693 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0018 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
 • ŠVEDA, Martin – SIDOROVÁ, Milota – FABŠÍKOVÁ, Nina – DONAUER, Eduard – PIEKARSKI, Karol – WĘGRZIN, Waldek – ŽURKINOVÁ, Zuzana. Ľudia Bratislavy – čo nám hovoria dáta? : Obyvatelia/ obyvateľky. In HURNÝ, Juraj et al. Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? – Bratislava : Metropolitný inštitút Bratislavy, 2021. ISBN 978-80-973834-4-2. Typ: BBB
 • Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. Eds. Martin Šveda, Pavel Šuška ; rec. Vladimír Ira, Marián Halás. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. 241 s. Dostupné na internete: http://www.geography.sav.sk/suburbanizacia-2/. ISBN 978-80-89548-09-5 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: FAI
 • TLAPÁKOVÁ, Lenka** – PÁNEK, Tomáš – HORÁČKOVÁ, Šárka. Holocene fluvial terraces reveal landscape changes in the headwater streams of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czechia. In Geomorphology, 2021, vol. 377, art. no. 107589. (2020: 4.139 – IF, Q1 – JCR, 1.346 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0169-555X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107589 Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] GALIA, Tomas. Legacy of Human Impact on Geomorphic Processes in Mountain Headwater Streams in the Perspective of European Cultural Landscapes. In GEOSCIENCES, 2021, vol. 11, no. 6, art. no. 253. ISSN 2076-3263., Registrované v: WOS

 • UHER, Ana**IRA, Vladimír. The consequences of armed conflicts on life paths of Bosniaks from Eastern Bosnia. In Acta Universitatis Carolinae, Geographica [seriál], 2021, vol. 56, no. 1, p. 95-97. (2020: 0.193 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0300-5402. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/23361980.2021.4 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADMB
 • VÝBOŠŤOK, JánŠVEDA, MartinMICHÁLEK, Anton. Zarábam dosť, aby som mohol žiť v Suburbiu? : analýza príjmovej diferenciácie v zázemí Bratislavy [Do I earn enough to live in a suburb? Analysis of income differentiation in the hinterland of Bratislava]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 219-141. ISBN 978-80-89548-09-5. (Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • VÝBOŠŤOK, JánŠVEDA, MartinMICHÁLEK, Anton. Príjmová diferenciácia v zázemí Bratislavy = Income differentiation in Bratislava suburban area. In Zborník abstraktov z IX. medzinárodného geografického kolokvia. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 48. ISBN 978-80-574-0025-7. (Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. Medzinárodné geografické kolokvium) Typ: AFH
 • VÝBOŠŤOK, Ján – FABŠÍKOVÁ, Nina – SIDOROVÁ, Milota – PIEKARSKI, Karol – WĘGRZYN, Waldek – ŽURKINOVÁ, Zuzana. Ľudia Bratislavy – čo nám hovoria dáta? : Denní návštevníci/ návštevníčky. In HURNÝ, Juraj et al. Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? – Bratislava : Metropolitný inštitút Bratislavy, 2021. ISBN 978-80-973834-4-2. Typ: BBB
 • ZEMAN, Milan – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Voľný čas a nákupné správanie spotrebiteľov počas pandémie COVID-19 = Leisure time and consumers’ shopping behaviour during the COVID-19 pandemic. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 29. ISBN 978-80-89897-31-5. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3180_attach_People%20and%20Society%20in%20Times%20of%20the%20Pandemic%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH