Publikácie

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BARKA, Ivan – BUCHA, Tomáš – FERANEC, JánKOPECKÁ, Monika – KOVÁČIKOVÁ, I. – NOVÁČEK, Jozef – RUSNÁK, Miloš – SAČKOV, I. – SVIČEK, Michal – SZATMÁRI, Daniel. Remote sensing. In Space Research in Slovakia 2016 – 2017 : COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Karel Kudela, Ján Feranec, Jana Štetiarová. – Košice : Institute of Experimental Physics SAS, 2018, s. 51-70. ISBN 978-80-89656-23-3. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/COSPAR%20BIENNAL%20REPORT%202016_2017%20final.pdf>. Typ: BEF
 • BILKOVÁ, Kristína – KRIŽAN, František – HORŇÁK, Marcel – BARLÍK, Peter – ZUBRICZKÝ, Gabriel. Food and non-food retail change in a post-communist country: a case study of the Gemer region in Slovakia. In Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2018, no. 39, p. 7-20. (2018 – WOS). ISSN 1732-4254 print.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADMB
 • DUDŽÁK, JozefLEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, Miloš. Assessment of dynamics in recent development of a single-thread gravel-bed river (case study of the Poprad River in foreland of the High Tatras Mts.). In Geomorfologický sborník 16 : sborník abstraktů konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018. – Ostrava ; Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav), 2018, s. 25. ISBN 978-80-86407-77-7. Typ: AFG
 • DUDŽÁK, Jozef. Konferencia Českej asociácie geomorfológov v Peci pod Sněžkou 2017. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodajca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2018, roč. 18, č. 1, s. 62-63. ISSN 1335-9541. Typ: GII
 • FERANEC, JánOŤAHEĽ, JánKOPECKÁ, MonikaNOVÁČEK, JozefPAZÚR, Róbert. Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990-2012. Rec. F. Petrovič, J. Kolář. Bratislava : Veda, 2018. 160 s. ISBN 978-80-224-1648-1(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Typ: AAB
 • GOGA, Tomáš – BOBÁĽOVÁ, Hana. Matematické princípy regresnej analýzy v geografickej perspektíve = Mathematical principles of regression analysis: a geographical perspective. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2017, vol. 61, no. 2, p. 241-256. ISSN 0231-715X. Typ: ADFB
 • HANUŠIN, JánIRA, Vladimír – KOHÚTKOVÁ, Ivana. Kultúrna krajina v ochrannom pásme NP Veľká Fatra – jej premeny a vnímanie = Cultural landscape in buffer zone of the Veľká Fatra National Parks: its transformation and perception. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 121-138. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • HANUŠIN, JánLACIKA, Ján. Transformácia historickej kultúrnej krajiny s rozptýleným osídlením (na príklade obce Hrušov, okres Veľký Krtíš) = Transformation of a historical cultural landscape with scatterred settlement (on the example of the village Hrušov, Veľký Krtíš district). Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 85-120. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • HANUŠIN, JánLACIKA, Ján. Vybrané environmentálne súvislosti zmien historickej lazníckej krajiny (na príklade obce Hrušov, okres Veľký Krtíš) = Selected environmental contexts of changes in the historical landscape with scattered settlement (the example of the village of Hrušov, Vel’ký Krtíš district). In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 1, s. 57-77. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03061058Hanusin,%20Lacika.pdf>(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ADNB
 • HORÁČKOVÁ, Šárka – PIŠÚT, Peter – FALŤAN, Vladimír – CHOVANEC, P. – PETROVIČ, František. Historical changes and vegetation development after intensive peat extraction in the lowland mires of Slovakia. In Applied Ecology and Environmental Research, 2018, vol. 16, no. 4, p. 5025-5045. ISSN 1589-1623. Dostupné na internete: <http://aloki.hu/indvolOF.htm>. Typ: ADMA
 • HUBA, MikulášHANUŠIN, JánOŤAHEĽ, Ján. Výskum krajiny (s dôrazom na kultúrnu krajinu) v Geografickom ústave SAV = Landscape research (with emphasis on the cultural landscape) at the Institute of Geography of the SAS. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 59-83. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • HUBA, Mikuláš – KUBIŠOVÁ, Katarína. Legislatívne aspekty ochrany charakteristického vzhľadu (kultúrnej) krajiny v medzinárodnom kontexte (komparatívna štúdia) = Legislative aspects of the protection of the (cultural) landscape characteristics in the international context (comparative study). Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 31-57. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • HUBA, Mikuláš. Dobrovoľnícke aktivity na záchranu kultúrneho dedičstva na Slovensku v kontexte osvety, výchovy a vzdelávania. In Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania : zborník z konferencie. Zost. Svetlana Chomová. – Bratislava : Národné osvetové centrum, 2017, s. 71-78. ISBN 978-70-8121-355-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: BEF
 • HUBA, Mikuláš. Zálohovanie plastových fliaš pomôže ľuďom aj prírode. In Euroactive.sk [elektronický zdroj], 2018, 4.5., [2 p.]. ISSN 1337-0235. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/mikulas-huba-zalohovanie-plastovych-flias-pomoze-ludom-aj-prirode/>. Typ: GHG
 • HUBA, Mikuláš. Žiadna environmentálna stratégia je lepšia ako zlá. In Euroactive.sk, 2018, 22.1., [3 p.]. ISSN 1337-0235. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/ziadna-environmentalna-strategia-je-lepsia-ako-zla/>. Typ: GHG
 • HUBA, Mikuláš. Neslušné Slovensko : kradnú nám spred nosa nielen peniaze, ale aj prírodu, kradnú nám lesy, národné parky, rieky, úrodnú pôdu, krásu a dušu krajiny. In SME, 2018, roč. 26, č. 115, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Déja vu alebo Čo mi pripomínajú zmeny v RTVS : Klasika z čias komunizmu: opäť ideme trestať kritikov, a nie tých, ktorých oprávnene kritizujú. In SME, 2018, roč. 26, č. 13, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Ako vyzerá terorizmus na Slovensku : ak tu máme dočinenia s terorizmom, tak je to násilie páchané na obyvateľoch prostredníctvom stavu životného prostredia a zdravotníctva. In SME, 2018, roč. 26, č. 49, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Polčas rozpadu zelenej politiky : Pellegriniho vláda sa ani nepokúsila ozeleniť programové vyhlásenia, s ktorým sa uchádzala o dôveru v parlamente. In SME, 2018, roč. 26, č. 91, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš – KAPITÁN, Peter. Huba: Reční sa hodiny o ničom : väčšina vysokopostavených ľudí sú ekologickí ignoranti a analfabeti, hovorí. In SME, 2018, roč. 26, č. 6, s. 4. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Človek, ktorý rozumel lesu a miloval ho. In Pomník plný lesa. – Banská Bystrica : LESY Slovenskej republiky : Štátna ochrana prírody SR, 2017, s. 63-64. ISBN 978-80-8184-051-7. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Ako zachovať pohľadnicovú krajinu : Brutalita, s akou pristupujeme ku krajine ako celku, v ničom nezaostáva za barbarstvom budovateľov krajších začiatkov. In SME, 2018, roč. 26, č. 132, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Pellegrini má druhú šancu : reparát nepotrebujú v tomto štáte len kultúra, školstvo, či spravodlivosť, ale aj vzťah vlády k životnému prostrediu. In SME, 2018, roč. 26, č. 183, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. To sa u nás neoplatí : Timrava mala s tými Ťapákovcami svätú pravdu. In SME, 21.7.2018, roč. 26, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • IRA, Vladimír. Kultúrna krajina z pohľadu humánnej geografie = Cultural landscape from the human geographical point of view. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 21-29. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: AEDA
 • IRA, Vladimír. Ageing and space: a case study of large-scale housing estates. In Knowledge for Ageing Society – Contextualising Ageing : book of abstracts. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, p. 15. ISBN 978-80-223-4556-9.(APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. Knowledge for Ageing Society – Contextualising Ageing). Typ: AFH
 • Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku = Transformation and Protection of Historical Cultural Landscape in Slovakia. Eds. Vladimír Ira, Ján Hanušin ; rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. 138 s. Geographia Slovaca, 33. ISBN 978-80-895548-04-0(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: FAI
 • KOLLÁR, Daniel – LACIKA, Ján. Od hradu k hradu. 2. diel. Bratislava : DAJAMA, 2018. 207 s. Po Slovensku. ISBN 978-80-8136-083-1(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Typ: BAB
 • KOPECKÁ, MonikaSZATMÁRI, Daniel. Klasifikácia ekosystémových služieb podľa tried sídelnej vegetácie vo vybraných sídlach s využitím satelitných dát Sentinel-2A. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 4, s. 227-231. ISSN 0044-4863.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Typ: ADFB
 • KOPECKÁ, Monika – NAGENDRA, Harini – MILLINGTON, Andrew. Urban Land Systems: an Ecosystems Perspective. In Land, 2018, vol. 7, no. 1, art. no. 5. ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/2073-445X/7/1/5/htm>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: ADMB
 • KOPECKÁ, Monika. Detská mapa sveta Barbary Petchenik v medzinárodnom roku mapy. In Kartografické listy, 2017, roč. 25, č. 2, s. 99-103. ISSN 1336-5274. Dostupné na internete: <http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL25/9.pdf>. Typ: GII
 • KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína – BARLÍK, Peter – KITA, Pavol – KITA, Peter. Spatial distribution of consumer preferences: case study of shopping malls in Bratislava. In Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 2018, vol. 13, no. 1, p. 13-21. (2018 – SCOPUS). ISSN 2065-3913.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti). Typ: ADMB
 • Space Research in Slovakia 2016 – 2017 : COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Karel Kudela, Ján Feranec, Jana Štetiarová. Košice : Institute of Experimental Physics SAS, 2018. 82 s. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/SPACERESEARCHINSLOVAKIA20162017.pdf>. ISBN 978-80-89656-23-3. Typ: FAI
 • LACIKA, Ján – HANUŠIN, Ján. Natural aspects of the development of the landscape with dispersed settlement (example of the Hrušov village cadastral area). Rec. Martin Boltižiar, Jaromír Čapek et al. In Useful geography: transfer from research to practice : proceedings of 25th Central European Conference. – Brno : Masaryk University, 2018, p. 187-202. ISBN 978-80-210-8908-2.(Central European Conference. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území). Central European Conference). Typ: AECA
 • LEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaDUDŽÁK, Jozef. Multitemporal assessment of coarse sediment connectivity along a braided-wandering river. In Land Degradation & Development, 2018, vol. 29, no. 4, p. 1249-1261. ISSN 1085-3278. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ldr.2870>(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Typ: ADCA

  Citácie:
  [2.1] HORÁČKOVÁ, Šárka – BURIAN, Libor – LÉTAL, Aleš – RUMAN, Stanislav – KRAJČÍ, Pavel. Monitorovanie hydrologickej konektivity koryto – niva pod protipovodňovou hrádzou (Morava). In Geographia Cassoviensis, 2018, roč. XII, č. 1, s. 16-33. ISSN 1337-6748., Registrované v: WOS

 • Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Hlavný redaktor [2008-2017] Milan Lehotský, výkonný redaktor [2001-2009] Ján Lacika, výkonný redaktor [2010-2017] Ján Novotný. Bratislava : Geografický ústav SAV : Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV : Česká asociácia geomorfologů, 2001-. Zmena názvu v r. 2007 (predtým Geomorphologia Slovaca). 2x ročne. ISSN 1335-9541. Typ: FAI
 • LEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaDUDŽÁK, Jozef. Preface to the 40th IAD Conference papers. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2018, roč. 18 č. 1, s. 7-8. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0181/gfsb0180101.pdf>. Typ: GII
 • LEHOTSKÝ, Milan. 9. medzinárodná geomorfologická konferencia New Delhi, 2017. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2018, roč. 18 č. 1, s. 64-68. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0181/ASG_SPRAVODAJ_2017.pdf>. Typ: GII
 • MICHALEJE, Lukáš. Využitie multikriteriálnej analýzy v integrovanom manažmente povodňového rizika = Using multi-criteria analysis in integrated flood risk management. In Geografické informácie, 2017, roč. 21, č. 2, s. 39-54. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2017_21_2/michaleje.pdf>. Typ: ADFB
 • MICHÁLEK, AntonVÝBOŠŤOK, Ján. Economic growth, inequalities and poverty in Slovakia from 2005 to 2015 (the analysis of relations and contexts at a regional level). In European Spatial Research and Policy, 2018, vol. 25, no. 1, p. 55-74. ISSN 1231-1952.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADMB
 • Urban Land Systems: An Ecosystems Perspective. Eds. A. Millington, H. Nagendra, M. Kopecká. Basel : MDPI, 2018. 190 p. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/books/pdfview/book/661>. ISBN 978-3-03842-917-3. Typ: FAI
 • NOVOTNÝ, Ján. Správa o činnosti Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV za rok 2017. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodajca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2018, roč. 18, č. 1, s. 57-58. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0181/ASG_SPRAVODAJ_2017.pdf>. Typ: GII
 • OŤAHEL, JánIRA, Vladimír – HLAVATÁ, Zuzana – PAZÚR, Róbert. Visibility and perception analysis of city monuments: The case of Bratislava city centre (Slovakia). In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 1, p. 55-68. ISSN 1210-8812. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mgr.2018.26.issue-1/mgr-2018-0005/mgr-2018-0005.pdf>(Vega č. 1/0082/15 : Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien). Typ: ADCA
 • PAZÚR, Róbert – BOLLIGER, J. Enhanced land use datasets and future scenarios of land change for Slovakia. In Data in Brief, 2017, vol. 14, p. 483-488. ISSN 2352-3409. Dostupné na internete: <http://ac.els-cdn.com/S2352340917303682/1-s2.0-S2352340917303682-main.pdf?_tid=7a535abe-827b-11e7-ba59-00000aab0f01&acdnat=1502885430_e45184e11535789e5d5c53ff76ba4d1b>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: ADMB
 • RIŠOVÁ, Katarína – POUŠ, Richard. Urban facilities in the quality of life research: a case study of Banská Bystrica city (Central Slovakia). In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 99-116. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06141022Risova,%20Pous_f.pdf>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADNB

  Citácie:
  [2.2] MURGAŠ, F., KLOBUČNÍK, M. Quality of life in the city, quality of urban life or well-being in the city: conceptualization and case study. In Ekológia (Bratislava), 2018, vol. 37, no. 2, p. 183-200. ISSN 1335-342X., Registrované v: SCOPUS

 • RIŠOVÁ, Katarína. Local walkability zones: a new concept in urban geography. In New wave : abstract book. – Prague : Charles University, 2018, p. 29. Dostupné na internete: <https://www.natur.cuni.cz/geografie/newwave/new-wave-cz-obrazky-a-soubory/abstract-book-2018>(New wave). Typ: AFG
 • RUSNÁK, MilošSLÁDEK, JánKIDOVÁ, AnnaLEHOTSKÝ, Milan. Template for high-resolution river landscape mapping using UAV technology. In Measurement, 2018, vol. 115, p. 139-151. ISSN 0263-2241.(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KOPARAN, C. – KOC, A.B. – PRIVETTE, C.V. – SAWYER, C.B. – SHARP, J.L. Evaluation of a UAV-Assisted Autonomous Water Sampling. In WATER. ISSN 2073-4441, MAY 2018, vol. 10, no. 5., article no. 655., Registrované v: WOS

  [1.1] NONES, M. – ARCHETTI, R. – GUERRERO, M. Time-Lapse Photography of the Edge-of-Water Line Displacements of a Sandbar as a Proxy of Riverine Morphodynamics. In WATER. ISSN 2073-4441, MAY 2018, vol. 10, no. 5, article no. 617., Registrované v: WOS

 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaMICHALEJE, Lukáš. 2D modelovanie zaplavenia štrkonosného vodného toku Topľa (Západné Karpaty) = 2D inundation modeling of gravel-bed Topľa River (Western Carpathians). In Geografické informácie, 2017, roč. 21, č. 2, s. 65-80. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2017_21_2/rusnak,%20kidova,%20michaleje.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADFB
 • RUSNÁK, MilošSLÁDEK, JánKIDOVÁ, Anna. Využitie UAV technológie pre klasifikáciu a mapovanie krajiny vo fluviálnej geomorfológii = Using UAV technology for landscape classification and mapping in fluvial geomorfology. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 141-160. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06141248Rusnak%20et%20al._f.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADNB
 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaSLÁDEK, Ján. UAV technology for landscape classification and mapping. In Geomorfologický sborník 16 : sborník abstraktů konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018. – Ostrava ; Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav), 2018, s. 71-72. ISBN 978-80-86407-77-7. Typ: AFG
 • SOLÍN, ĽubomírSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, MichalaSKUBINČAN, Peter. Mitigating flood consequences: analysis of private flood insurance in Slovakia. In Journal of Flood Risk Management, 2018, vol. 11 no. S1, p. S173-S185. ISSN 1753-318X.(Vega č. 2/0091/12 : Povodňové riziko obcí Slovenska). Typ: ADCA
 • SOLÍN, ĽubomírSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, MichalaMICHALEJE, Lukáš. Vulnerability assessment of households and its possible reflection in flood risk management: The case of the upper Myjava basin, Slovakia. In International Journal of Disaster Risk Reduction, 2018, vol. 28, p. 640-652. ISSN 2212-4209. Dostupné na internete: <https://ac.els-cdn.com/S2212420918300712/1-s2.0-S2212420918300712-main.pdf?_tid=8daf97b6-6a1e-4874-a76b-ecaefd4032e4&acdnat=1524044303_d62af33fc1cb7a59238feb9f77b1e5db>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Typ: ADCA
 • SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, MonikaFERANEC, JánGOGA, Tomáš. Abandoned agricultural land mapping using Sentinel-2A data. Rec. Min Chen, Dariusz Dukaczewski. In 7th International conference on cartography & GIS : proceedings, vol. 1 and vol. 2. – Sofia : Bulgarian Cartographic Association, 2018, p. 792-800. ISSN 1314-0604. Dostupné na internete: <https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018_PROCEEDINGS_Low_Quality.pdf>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. International conference on cartography & GIS). Typ: AECA
 • SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, MonikaFERANEC, Ján – SVIČEK, Michal. Rozšírená legenda Urban Atlas 2012 : (APVV-15-0136) = Extended nomenclature Urban Atlas 2012. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. 48 s. Dostupné na internete: <http://www.geography.sav.sk/pdf/Rozsirena%20legenda%20Urban%20Atlas%202012.pdf>. ISBN 978-80-89548-06-4(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: EDJ
 • SZÉKELY, Vladimír. Rural development and local action groups in Slovakia: international and intranational comparisons. In Acta Geobalcanica, 2018, vol. 4, no. 1, p. 33-39. ISSN 1857- 9833. Dostupné na internete: <http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/AGB/2018/AGB-2018-4-4.pdf>(Vega č. 2/0035/15 : Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov – produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí). Typ: ADEB
 • ŠUŠKA, Pavol. Ageing among the young: political consequences of ageing in newly built suburbs. In Knowledge for Ageing Society – Contextualising Ageing : book of abstracts. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, p. 26. ISBN 978-80-223-4556-9.(APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. Knowledge for Ageing Society – Contextualising Ageing). Typ: AFL
 • UHER, Ana. Life paths of persons affected by civil wars in former Yugoslavia. In New wave : abstract book. – Prague : Charles University, 2018, p. 32. Dostupné na internete: <https://www.natur.cuni.cz/geografie/newwave/new-wave-cz-obrazky-a-soubory/abstract-book-2018>(New wave). Typ: AFG
 • XIAO, Han – KOPECKÁ, Monika – GUO, Shan – GUAN, Yanning – CAI, Danlu – ZHANG, Chunyan – ZHANG, Xiaoxin – YAO, Wutao. Responses of Urban Land Surface Temperature on Land Cover: a Comparative Study of Vienna and Madrid. In Sustainability, 2018, vol. 10, no. 2, art. no. 260. ISSN 2071-1050. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet, Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/260/htm>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: ADCA