Publikácie

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BAŠÁRY, Jozef – BOLTIŽIAR, Martin – ČARNOGUSRKÝ, Karol – DEMKO, J. – DÍTĚ, Daniel – DUDÁŠ, Miloš – HAMMEROVÁ, Magdaléna – HOCHEL, Boris – HRNČIAROVÁ, Františka – HUBA, Mikuláš – KOZOVÁ, Mária – KRAJŇÁKOVÁ, Ingrid – PAUDITŠOVÁ, Eva – PETROVIČ, František – PITEKOVÁ, Jana – RAKYTOVÁ, Iveta – ŠALKOVIČ, Martin – ŠLÁVKA, Milan – TOMČÍKOVÁ, Ivana – PAPČO, Pavol – VANTARA, Peter. Krajinná štúdia – Vlkolínec. Rec. A. Salašová, E. Bublinec. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. 100 s. ISBN 978-80-561-0668-6. Typ: AGI
 • FERANEC, JánKOPECKÁ, MonikaSZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – ŠŤASTNÝ, Pavel – PAZÚR, Róbert – BOBÁĽOVÁ, Hana. A review of studies involving the effect of land cover and land use on the urban heat island phenomenon, assessed by means of the MUKLIMO model. In Geografie : sborník České geografické společnosti, 2019, roč. 124, č. 1, s. 83-101. (0.540 – IF2018). ISSN 1212-0014. Dostupné na internete: <https://www.geografie.cz/archiv/stahnout/114>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADMA
 • FERANEC, Ján – HOLEC, Juraj – ŠŤASTNÝ, Pavel – SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, Monika. Visualising a comparison of simulated urban heat islands: a case study of two Slovakian cities. In Advances in Cartography and GIScience of the ICA. Vol. 1 [elektronický zdroj]. – Tokyo : International Cartographic Association, 2019, p. [1-8]. Názov z internetu. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <https://www.adv-cartogr-giscience-int-cartogr-assoc.net/1/6/2019/>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. International Cartographic Conference (ICC 2019)). Typ: AECA
 • FERANEC, JánKOPECKÁ, Monika – FENCÍK, Róbert. 25 rokov seminára Aktivity v kartografii. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : zborník abstraktov. – Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019, s. 27-36. ISBN 978-80-89060-26-9.(Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : seminár). Typ: AFH
 • FERANEC, Ján – BUCHA, Tomáš – SOBOCKÁ, Jaroslava – GOGA, TomášRUSNÁK, Miloš – SAČKOV, I. – BARKA, Ivan – KOPECKÁ, Monika – PAPČO, Juraj – OŤAHEĽ, JánSZATMÁRI, DanielPAZÚR, Róbert – SEDLIAK, Maroš – PAJTÍK, Jozef – VLADOVIČ, Jozef – ŠŤASTNÝ, Pavel – HOLEC, Juraj – MIKULOVÁ, Katarína – PECHO, Jozef, RNDr. – LAPIN, Milan – BOBÁĽOVÁ, Hanka – SVIČEK, Michal – TAKÁČ, Jozef – SAKSA, Martin – RÁŠOVÁ, Andrea. Ukážky využitia satelitných údajov pri výskume urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny = Samples of using satellite data in a research of urbanized and agricultural landscapes. In 27. slovenské geodetické dni : zborník abstraktov. – Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2019, nestr. ISBN 978-80-89623-15-0.(Slovenské geodetické dni). Typ: AFH
 • FERANEC, Ján. Mapám už budú vládnuť jednotky a nuly. In Akadémia : správy SAV, 2019, roč. 55, č. 5, s. 17. ISSN 0139-6307. Typ: GII
 • GOGA, TomášFERANEC, Ján – BUCHA, Tomáš – RUSNÁK, Miloš – SAČKOV, I. – BARKA, Ivan – KOPECKÁ, Monika – PAPČO, Juraj – OŤAHEĽ, JánSZATMÁRI, DanielPAZÚR, Róbert – SEDLIAK, Maroš – PAJTÍK, Jozef – VLADOVIČ, Jozef. A Review of the Application of Remote Sensing Data for Abandoned Agricultural Land Identification with Focus on Central and Eastern Europe. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2019, vol. 11, no. 23, art. no. 2759. (4.118 – IF2018). ISSN 2072-4292. Typ: ADCA
 • GOGA, Tomáš – BOBÁĽOVÁ, Hana – SAČKOV, I. – KOPECKÁ, Monika. Klasifikácia poškodenia lesa vo veľkej mierke na báze leteckých multispektrálnych snímok a lidarových dát – prípadová štúdia CHKO Dunajské Luhy = Forest damage classification in large scale based on aerial multispectral images and lidar data: a case study of Dunajské Luhy Protected Landscape Area. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 1, s. 51-71. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03291000Goga%20et%20al._far.pdf>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Typ: ADNB
 • GOGA, Tomáš. Using vegetation indices for abandoned agricultural land identification. In IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes : abstracts and guide book. – Ljubljana : Založba ZRC, 2019, p. 34. ISBN 978-961-05-0217-3.(IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes). Typ: AFG
 • GOGA, Tomáš. Využitie vegetačných indexov pre mapovanie opustenej poľnohospodárskej pôdy. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : zborník abstraktov. – Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019, s. 13. ISBN 978-80-89060-26-9.(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : seminár). Typ: AFH
 • HALÁS, Marián – KLAPKA, Pavel – HURBÁNEK, Pavol – BLEHA, Branislav – PÉNZES, János – PALÓCZI, Gábor. A definition of relevant functional regions for international comparisons: The case of Central Europe. In Area, 2019, vol. 51, no. 3, p. 489-499. (2.133 – IF2018). ISSN 0004-0894. Typ: ADCA
 • HANUŠIN, JánLACIKA, Ján. Krajinárske a historické aspekty zmien lazníckej kultúrnej krajiny na príklade katastrálneho územia obce Hrušov v okrese Veľký Krtíš = Landscape and historical aspects of scattered settlement cultural landscape changes – example of the Hrušov cadastral area in the Veľký Krtíš District. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2018, roč. 52, č. 4, s. 233-240. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/sites/default/files/ZP_2018_04_233_240_Hanusin_Lacika.pdf>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADFB
 • HANUŠIN, Ján. Antropogenizácia zložiek krajiny ako súčasť vývoja kultúrnej krajiny na území Veľkého Trenčína = Anthropisation of the landscape components as a part of cultural landscape evolution in the greater Trenčín area. Rec. Peter Chrastina, Ján Lacika. In Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2018. – Trenčín : Trenčianske múzeum, 2018, s. 38-56. ISBN 978-80-973248-0-3.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: AEDA
 • HANUŠIN, Ján – ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Stone heaps as an element of historical viniculture cultural landscape in the Little Carpathians (Slovak Republic) and their transformation due to the collectivization of agriculture [Kamenice ako prvok historickej kultúrnej vinohradníckej krajiny v Malých Karpatoch (Slovenská republika) a ich transformácia vplyvom kolektivizácie]. In IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes : abstracts and guide book. – Ljubljana : Založba ZRC, 2019, p. 40. ISBN 978-961-05-0217-3.(IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes). Typ: AFG
 • HORÁČKOVÁ, Šárka – PIŠÚT, Peter – FALŤAN, Vladimír – CHOVANEC, P. – PETROVIČ, František. Historical changes and vegetation development after intensive peat extraction in the lowland miers of Slovakia. In Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019 : book of abstracts. – Institute of Rock Structure and Mechanics CAS, v.v.i : Czech Association of Geomorphologists : Geopark Český Ráj, o.p.s., 2019, p. 40.(Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019). Typ: AFG
 • HORÁČKOVÁ, Šárka – FALŤAN, Vladimír – PROCHÁZKA, Juraj – PIŠÚT, Peter – BAČA, Martin – ČIERNIKOVÁ, Malvína – ANDREJKA, Martin. Temperate woodland expansion during Middle Holocene in sand dune environment (Vienna basin). In International scientific conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission : abstracts. – Geomorphological Committee of the Hungarian Academy of Sciences : Department of Physical Geography and Geoinformatics, University of Szeged : Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphological Commission, 2019, p. 12-13.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. International scientific conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission). Typ: AFG
 • HUBA, Mikuláš – KRESÁNEK, Peter. Z histórie dobrovoľných aktivít na záchranu ľudovej architektúry a jej krajinného zázemia s osobitným dôrazom na Vlkolínec = From the History of Voluntary Activities to Protect Folk Architecture and its Landscape Hinterland with a Spacial Emphasis on Vlkolinec. In Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov : zborník z konferencie. – Ružomberok : VERBUM, 2018, s. 67-76. ISBN 978-80-561-0607-5.(25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Solidarita ako jeden zo základných atribútov ľudskosti a udržateľnosti našej existencie [Solidarity as one of basic attributes of humanity and sustainability of our existence]. In Solidarita. – Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2019, s. 203-215. ISBN 978-80-89975-01-3.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Krajina a my. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci s Geografickým ústavom SAV, 2019. 467 s. Kapitoly z environmentálnej politiky, 18. diel. ISBN 978-80-970522-3-2(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: BAB
 • HUBA, Mikuláš. Politici sú ekologickí ignoranti. In KOTIAN, Róbert – ŠTULAJTER, Ivan. 30 rokov po : Slovensko 1989 – 2019. – Bratislava : Artis Omnis, 2019, s. 336-343. ISBN 978-80-8201-061-2. Typ: BEF
 • HUBA, Mikuláš – BÁN, Andrej. Bez aktívnych občanov nebude Slovensko lepšie : rozhovor s Andrejom Bánom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Žiadajte menej pre seba : na rady starších by sa Gretini vrstovníci príliš spoliehať nemali. In SME, 2019, roč. 27, č. 109, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Budú noví lídri Únie zelení? : z výberu na top pozície vypadol kľúčový faktor klímy. In SME, 2019, roč. 27, č. 159, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Eurovoľby sú aj o prírode a životnom prostredí : ani ochranárom nie je jedno, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente. In SME, 2019, roč. 27, č. 118, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Rozprávať o klíme nestačí : ak to vláda myslí s klímou vážne, rozpočet musí byť úplne iný. In SME, 2019, roč. 27, č. 192, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Cítime objednávku na zelenú politiku : pozerajme sa, či politické programy odpovedajú na otázky klímy a ekológie. In SME, 2019, roč. 27, č. 214, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Tento štát prírodu nenávidí. In Nota bene, 2019, roč. 19, č. 11, s. 22-23. ISSN 1335-9169. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Očarenie prírodou v podaní Ralpha Walda Emersona : predslov. In EMERSON, Ralph Waldo – GÁLIS, Vladislav (prekl.). Príroda. – Kremnica : Societas Historiae Artium : Štiavnické vrchy, 2018, s. 11-15. ISBN 978-80-970304-7-6. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš – GOJDIČ, Ivan. Jedinečnosť historického jadra Košíc je nedocenená : rozhovor s Ivanom Gojdičom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 5-6, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Naše polstoročie s Podšípom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 5-6, s. 56-58. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Tradícia zimných prechodov slovenských hôr pokračuje. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 70-72. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Pozor na slobodu drancovania : ako rozmýšľam o slobode tridsať rokov od tribún. In SME, 16.11.2019, roč. 27, s. 19. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • IRA, Vladimír. Impact of Rural Restructuring on the Time-Space Behavioural Patterns in a Marginal Area. In Rural areas between regional needs and global challenges : transformation in rural space. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 17-29. ISBN 978-3-030-04392-6. ISSN 2367-0002.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ABC
 • IRA, Vladimír. Territorial inequalities in urban structure from the perspective of ageing and quality of life. In Warsaw Regional Forum 2019 : Towards spatial justice – territorial development or marginalization : book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2019, p. 24. ISBN 978-83-954525-0-5.(Warsaw Regional Forum 2019). Typ: AFG
 • KIDOVÁ, Anna – BABEJ, Ján – BARANČOK, Peter – RUSNÁK, Miloš – MÁČKA, Zdeněk. Riparian vegetation dynamics of the multi-thread river system in Slovak Carpathians. In Riverine landscapes as coupled socio-ecological systems : book of abstracts: 6th ISRS Symposium. – Vienna : University of Natural Resources and Life Sciences, 2019, p. 227. Dostupné na internete: <http://isrs2019.info/cms/index.php/book-of-abstracts.html>(Biennial Symposium of the International Society for River Science). Typ: AFG
 • KIDOVÁ, AnnaLEHOTSKÝ, MilanNOVOTNÝ, Ján – SKUBINČAN, Peter. Riparian zone changes and trends of development on national level – Slovakia. In Riverine landscapes as coupled socio-ecological systems : book of abstracts: 6th ISRS Symposium. – Vienna : University of Natural Resources and Life Sciences, 2019, p. 318. Dostupné na internete: <http://isrs2019.info/cms/index.php/book-of-abstracts.html>(Biennial Symposium of the International Society for River Science). Typ: AFK
 • KITA, Jaroslav – KITA, Pavol – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína – KUNC, Josef. Marketing spotreby. Rec. J.W. Wiktor, R. Štefko, Z. Szczyrba. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 161 s. ISBN 978-80-223-4773-0(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: AAB
 • KLAMÁR, Radoslav – MATLOVIČ, René – IVANOVÁ, Monika – IŠTOK, Robert – KOZOŇ, Ján. Local Action Group as a tool of inter-municipal cooperation: case study of Slovakia. In Folia geographica, 2019, vol. 61, no. 1, p. 36-67. ISSN 1336-6157.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADNB
 • KOPECKÁ, MonikaSZATMÁRI, Daniel. Hodnotenie zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy v okresoch Pezinok a Senec v rokoch 2004 – 2018 = Evaluation of land-use changes in agricultural landscape in the period 2004-2018: a case study of Pezinok and Senec districts. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 2, s. 121-140. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06271016Kopecka%20et%20al..pdf>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: ADNB
 • KOPECKÁ, Monika – SZATMÁRI, Daniel. Agricultural landscape changes based on LPIS data in the districts Pezinok and Senec, Slovakia. In IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes : abstracts and guide book. – Ljubljana : Založba ZRC, 2019, p. 48. ISBN 978-961-05-0217-3.(IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes). Typ: AFG
 • KOPECKÁ, MonikaGOGA, Tomáš. Detská mapa sveta 2019. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : zborník abstraktov. – Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019, s. 17. ISBN 978-80-89060-26-9.(Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : seminár). Typ: AFH
 • KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Geografia spotreby: úvod do problematiky. Rec. Jana Mitríková, Zdeněk Szczyrba. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 120 s. ISBN 978-80-223-4676-4(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: AAB
 • KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína – HENCELOVÁ, Petra. Ďaleko za nákupom? : transformácia maloobchodu v zázemí Bratislavy [Far to the store? : Transformation of retail in the hinterland of Bratislava]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 209-226. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína – BARLÍK, Peter – KITA, Pavol – ŠVEDA, Martin. Old and New Retail Environment in a Post-Communist City: Case Study from the Old Town in Bratislava, Slovakia. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 8, s. 879-898. (0.843 – IF2018). ISSN 0013-3035. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/1002120608%2019%20Krizan%20+%20SR.pdf>(Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADDA
 • KRIŽAN, František – HENCELOVÁ, Petra – BILKOVÁ, Kristína. Ako často a ako dlho nakupujú spotrebitelia v nákupných centrách v Bratislave? Prístup koncentrických zón = How often and how long do consumers shop in shopping malls in Bratislava? Concentric zones approach. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Eds. Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. – Brno : Masarykova univerzita, 2019, s. 314-322. ISBN 978-80-210-9268-6.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách/International Colloquium on Regional Sciences). Typ: AFC
 • LACIKA, Ján – HANUŠIN, Ján. Vybrané geografické aspekty vývoja lazníckej krajiny k.ú. Hrušov = Selected geographical aspects of the landscape with scattered settlement (on the example of the village Hrušov). In Geografické informácie, 2018, roč. 22, č. 1, s. 256-273. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2018_22_1/lacika,%20hanusin.pdf>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADNB
 • LACIKA, Ján. Podmanivá krása hrušovských lazov. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 27-31. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava – MATLOVIČ, René. Geography education at the Comenius University in Bratislava in the years of 1922-1938: institutionalization, actors and study courses. In Folia geographica, 2019, vol. 61, no. 2, p. 71-85. ISSN 1336-6157.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADNB
 • MICHÁLEK, Anton. V zázemí mesta bezpečne? : kriminalita v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizácie [Safe in the suburbs? : The crime rates in the hinterland of Bratislava in the context of suburbanization]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 233-247. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, AntonVÝBOŠŤOK, Ján. Economic Growth, Inequality and Poverty in the EU. In Social Indicators Research, 2019, vol. 141, no. 2, p. 611-630. (1.703 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, Scopus). ISSN 0303-8300. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11205-018-1858-7.pdf>(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KHAN, Haroon Ur Rashid – NASSANI, Abdelmohsen A. – ALDAKHIL, Abdullah Mohammed – ABRO, Muhammad Moinuddin Qazi – ISLAM, Talat – ZAMAN, Khalid. Pro-poor growth and sustainable development framework: Evidence from two step GMM estimator. In JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. ISSN 0959-6526, 2019, vol. 206, p. 767-784., Registrované v: WOS

  [3.1] IGNATOV, A. Institutional Efficiency, Entrepreneurship, and the Premises of Economic Development in the Eastern European Countries. In Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica, 2019, vol. 64, no. 2, p. 12-32. ISSN 2065-9644.

  [3.1] MUNAYER, R. More Trade, More Food. In IReffect : Student Journal of International Relations, 2019, vol. 6, no. 1, p. 5-22.

 • MICHÁLEK, Anton. Vývoj a zmeny kriminality v Bratislave a v jej zázemí = Development and changes in criminality in Bratislava and its hinterland. In Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, 2019, roč. 52, č. 1, s. 47-68. ISSN 1210-9150.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADEB
 • MICHÁLEK, AntonSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Identifying regional poverty types in Slovakia. In GeoJournal, 2019, vol. 84, no. 1, p. 85-99. ISSN 0343-2521. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-018-9852-9>(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADMB

  Citácie:
  [3.1] JIANG, Y., WANG, Y., QI, W. Examining multi-level poverty-causing factors of farm household. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. ISPRS and GEO Workshop on Geospatially-enabled SDGs Monitoring for the 2030, 2019, vol. XLII-4/W20, p. 49-53. Dostupné na internete: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W20-49-2019. eISSN 2194-9034.

  [3.1] ZUBRICZKÝ, G. Súčasné trendy regionálneho rozvoja Slovenska. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Eds. Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s. 125-129. ISBN 978-80-210-9268-6.

 • MICHÁLEK, Anton. Vybrané aspekty zločinnosti v suburbiach Bratislavy = Selected aspects of crime in the suburbs of Bratislava. In Paralely a divergencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 96-106. ISBN 978-80-223-4634-4.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni) : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AEDA
 • MICHNIAK, Daniel. Ako suburbanizácia mení dopravu v zázemí Bratislavy? [How does suburbanisation change the transport in the hinterland of Bratislava?]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 253-272. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • MICHNIAK, DanielSZÉKELY, Vladimír. Relative accessibility of district centres in Slovakia by public transport in 2003 and 2017. In European Spatial Research and Policy, 2019, vol. 26, no. 1, p. 27-41. ISSN 1231-1952.(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Typ: ADMB
 • NAJDENÝ, Roman – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, KristínaSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – GURŇÁK, Daniel. Consumer behaviour of seniors visiting shopping malls: case study from Bratislava. In Folia geographica, 2019, vol. 61, no. 2, p. 126-143. ISSN 1336-6157.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADNB
 • NOVÁČEK, JozefKOPECKÁ, MonikaOŤAHEĽ, JánFERANEC, Ján. Hodnotenie zmien krajiny na Slovensku s využitím údajov CORINE Land Cover. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 88-90. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/sites/default/files/2019_2_088_090_Novacek_a_kol.pdf>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADFB
 • OŤAHEĽ, JánPAZÚR, Róbert. Vizuálna analýza a percepcia mestských pamiatok = Visual Analysis and Perception of City Monuments. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 12-20. ISSN 0044-4863. Typ: ADFB
 • PAZÚR, Róbert – PAZÚROVÁ, Zuzana – OŤAHEĽ, Ján. Ako sa zmenila vidiecka krajina? : transformácia prímestskej krajiny z hľadiska zmien krajinnej pokrývky [How has the rural landscape changed? : Land cover changes in the suburban zone]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 59-78. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD

  Citácie:
  [4.1] BOGÁR, M. Bratislava v zelenom objatí? In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 85-100. ISBN 978-80-89548-08-8.

  [4.1] ŠVEDA, Martin – SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – PODOLÁK, Peter. Senec nie je Stupava? : regionálna typizácia suburbánneho rozvoja v zázemí Bratislavy. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 279-296. ISBN 978-80-89548-08-8.

  [4.1] ŠVEDA, Martin. Paneláky naležato? : bytová výstavba a jej priestorové formy v zázemí Bratislavy. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 23-53. ISBN 978-80-89548-08-8.

 • PODOLÁK, PeterŠVEDA, Martin. Suburbanizácia len pre Bratislavčanov? : komponenty populačného vývoja zázemia Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov [Suburbanization exclusively for citizens of Bratislava?: The components of population growth of Bratislava’hinterland in the context of suburbanization processes]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 107-130. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • RADECKI-PAWLIK, Artur – KIDOVÁ, AnnaLEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, Miloš – MANSON, Russell – RADECKI-PAWLIK, Bartosz. Gravel and boulders mining from mountain stream beds. In E3S Web of Conferences : conference of Civil Enginnering-Infrastructure-Mining. – EDP Sciences, 2019, 2019, vol. 106, art. no. 01005, p. 1-11. ISSN e2267-1242.(International Scientific Conference on Civil Engineering-Infrastructure-Mining). Typ: ADMB
 • RUSNÁK, MilošSLÁDEK, Ján – PACINA, Jan – KIDOVÁ, Anna. Monitoring of avulsion channel evolution and river morphology changes using UAV photogrammetry: Case study of the gravel bed Ondava River in Outer Western Carpathians. In Area, 2019, vol. 51, no. 3, p. 549-560. (2.133 – IF2018). ISSN 0004-0894.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] BERTALAN, Laszlo – RODRIGO-COMINO, Jesus – SURIAN, Nicola – MICHALKOVA, Monika Sulc – KOVACS, Zoltan – SZABO, Szilard – SZABO, Gergely – HOOKE, Janet. Detailed assessment of spatial and temporal variations in river channel changes and meander evolution as a preliminary work for effective floodplain management. The example of Sajo River, Hungary. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. ISSN 0301-4797, 2019, vol. 248, art. no. UNSP 109277., Registrované v: WOS

 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, Anna. Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia = Recent morphological changes of the Slovak rivers Belá and Ondava in Western Carpathians since the second half of the 20th century. In Geographia Cassoviensis, 2018, roč. 12, č. 2, s. 195-211. (2018 – WOS, SCOPUS). ISSN 1337-6748. Dostupné na internete: <https://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2018-12-2/5Rusnak_Kidova_195-211.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADNB
 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaSLÁDEK, Ján. The potential of UAV photogrammetry for river morphology changes detection: avulsion channel evolution on the gravel bed river Ondava, Slovakia. In Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019 : book of abstracts. – Institute of Rock Structure and Mechanics CAS, v.v.i : Czech Association of Geomorphologists : Geopark Český Ráj, o.p.s., 2019, p. 52.(Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019). Typ: AFG
 • RUSNÁK, MilošSLÁDEK, JánKIDOVÁ, Anna. Mapovanie riečnej krajiny pomocou UAV. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : zborník abstraktov. – Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019, s. 25. ISBN 978-80-89060-26-9.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : seminár). Typ: AFH
 • SAUTER, Isabel – KIENAST, Felix – BOLLIGER, J. – WINTER, Benjamin – PAZÚR, Róbert. Changes in demand and supply of ecosystem services under scenarios of future land use in Vorarlberg, Austria. In Journal of Mountain Science, 2019, vol. 16, no. 12, p. 2793-2809. (1.423 – IF2018). ISSN 1672-6316. Typ: ADMA
 • SOBOCKÁ, Jaroslava – SAKSA, Martin – FERANEC, Ján – HOLEC, Juraj – RÁŠOVÁ, Andrea. Delimitácia urbánnych environmentálne citlivých území vo vzťahu k pôdam, zeleni a mestskej klíme (mesto Bratislava) = Delimitation urban environmentally sensitive areas in relation to soil, greenery and urban climate (Bratislava city). In Urbanizovaná krajina, pôda a klíma : zborník abstraktov k vedeckej konferencii. – Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2019, s. 28-31. ISBN 978-80-8163-032-3.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Urbanizovaná krajina, pôda a klíma). Typ: AFH
 • SOLÍN, Ľubomír. Flood Hazard in a Mountainous Region of Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part II : climate Change, Drought and Floods. – Cham : Springer International Publishing AG, 2019, p. 147-172. ISBN 978-3-319-92864-7. ISSN 1867-979X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F698_2017_172.pdf>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Typ: ABC
 • SOLÍN, ĽubomírSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Flood Risk of Municipalities in Upper Basins of Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part II : climate Change, Drought and Floods. – Cham : Springer International Publishing AG, 2019, p. 173-193. ISBN 978-3-319-92864-7. ISSN 1867-979X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F698_2017_173.pdf>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Typ: ABC
 • SOLÍN, ĽubomírRUSNÁK, Miloš. Prípadová štúdia predbežného hodnotenia povodňového rizika = Case study of preliminary assessment of flood risk. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy : konferencia pod záštitou podpredsedu vlády a ministra Životného prostredia SR. Rec. E. Bednárová, A. Bujnová. – Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, [S. 1-8]. ISBN 978-80-570-1236.(Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika). Typ: AFD
 • SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, MonikaFERANEC, Ján. Verifikácia a kvalitatívne hodnotenie vrstiev Urban Atlas na území Slovenska = Verification and qualitative evaluation of the Urban Atlas layers in Slovakia. In Kartografické listy, 2019, roč. 27, č. 1, s. 25-33. ISSN 1336-5274.(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADFB
 • SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, MonikaFERANEC, Ján. Verifikácia a hodnotenie vrstiev Urban Atlas. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : zborník abstraktov. – Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019, s. 26. ISBN 978-80-89060-26-9.(Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : seminár). Typ: AFH
 • SZATMÁRI, DanielFERANEC, JánKOPECKÁ, Monika. Delimitácia tried mestskej krajiny pre model MUKLIMO na príklade Bratislavy a Trnavy = Delimitation of urban landscape classes for the MUKLIMO model on example of Bratislava and Trnava. In Urbanizovaná krajina, pôda a klíma : zborník abstraktov k vedeckej konferencii. – Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2019, s. 26-27. ISBN 978-80-8163-032-3.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Urbanizovaná krajina, pôda a klíma). Typ: AFH
 • SZÉKELY, Vladimír. The Pauperisation and Suburbanisation of the Countryside: Two Aspects of Spatially Differentiated Post-communist Development in Slovakia. In Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 263-284. ISBN 978-3-030-21236-0. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-21237-7.pdf>(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Typ: ABC
 • SZÉKELY, VladimírNOVOTNÝ, Ján. Spatial differences in public transport accessibility of district centres in the Prešov region, Slovakia. In Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG : Transport Geography Papers of Polish Geographical Society, 2019, vol. 22, no. 1, p. 31-43. ISSN 1426-5915. Dostupné na internete: <http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2019/22(1)/art/14959/>(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Typ: ADEB
 • SZÉKELY, VladimírNOVOTNÝ, Ján. Rural territory of Banská Bystrica region (Slovakia): are there any public transport deserts? In CAP 2021+: balanced development among the dimensions of rural sustainability : 17th European Rural development Network conference : book of abstracts. – Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, 2019, p. 18-19.(CAP 2021+: balanced development among the dimensions of rural sustainability). Typ: AFG
 • SZÉKELY, VladimírMICHNIAK, DanielNOVOTNÝ, Ján. Public transport-related exclusion and marginalisation of municipalities in Slovakia. In Warsaw Regional Forum 2019 : Towards spatial justice – territorial development or marginalization : book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2019, p. 39. ISBN 978-83-954525-0-5.(Warsaw Regional Forum 2019). Typ: AFG
 • SZÖLLÖS, Ján. Energetická politika Slovenska a EÚ z aspektu udržateľnosti a regionálneho rozvoja a ich vplyv na región Hornej Nitry = Energy policy of Slovakia and the EU from the aspect of sustainability and regional development and their impact on the Horná Nitra region. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 1, s. 39-50. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03291044Szollos.pdf>(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Typ: ADNB
 • ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar – HANUŠIN, Ján. Viticultural landscapes: localised transformations over the past 150 years through an analysis of three case studies in Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2019, vol. 27, no. 3, p. 155-168. (1.870 – IF2018). ISSN 1210-8812. Dostupné na internete: <https://www.geonika.cz/EN/research/ENMgr/MGR_2019_03.pdf>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADCA
 • ŠUŠKA, PavelŠVEDA, Martin. Suburbanizácia? In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 3-16. ISBN 978-80-89548-08-8.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • ŠUŠKA, PavelŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, Ján. Suburbiá napravo? : zmena velebného správania ako dôsledok suburbánneho rozvoja [Suburbs to the right? : The changes in electoral behavior as the consequence of suburban development]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 163-180. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • ŠUŠKA, Pavel. Historické a priemyselné štruktúry v meniacej sa mestskej krajine Bratislavy = Historical industrial structures in the changing urban landscape of the city of Bratislava. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 3, s. 241-262. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/09271255Suska.pdf>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADNB
 • ŠUŠKA, Pavel. Budúcnosť bez steaku. In SME, 2019, roč. 27, č. 216, s. 8. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • ŠUŠKA, Pavel. Títo študenti veria, že nejako už bude. In SME, 2019, roč. 27, č. 240, s. 8. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • ŠUŠKA, Pavel. Akú hodnotu má bývanie? In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 12, s. 15. ISSN 2585-7851. Typ: GII
 • ŠVEDA, Martin. Paneláky naležato? : bytová výstavba a jej priestorové formy v zázemí Bratislavy [Residential towers laid sideways? : Residential construction and its spatial forms in the hinterland of Bratislava]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 23-53. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin – BARLÍK, Peter – PODOLÁK, Peter. Koľko ľudí býva v zázemí Bratislavy? : odhad populačnej veľkosti obcí v zázemí Bratislavy s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete [How many people live in the hinterland of Bratislava? : The estimation of population counts in the hinterland of Bratislava using mobile network positioning data]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 187-203. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • ŠVEDA, MartinSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, MichalaPODOLÁK, Peter. Senec nie je Stupava? : regionálna typizácia suburbánneho rozvoja v zázemí Bratislavy [Senec is not Stupava? : Regional typology of suburban development in the hinterland of Bratislava]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 279-296. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin – BARLÍK, Peter. Daily commuting in the Bratislava metropolitan area: case study with mobile positioning data. In Papers in Applied Geography, 2018, vol. 4, no. 4, p. 409-423. (2018 – SCOPUS). ISSN 2375-4931.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ADMB

  Citácie:
  [4.1] KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína – HENCELOVÁ, Petra. Ďaleko za nákupom? : transformácia maloobchodu v zázemí Bratislavy. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 209-226. ISBN 978-80-89548-08-8.

  [4.1] KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Geografia spotreby: úvod do problematiky. Rec. Jana Mitríková, Zdeněk Szczyrba. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 120 s. ISBN 978-80-223-4676-4.

 • ŠVEDA, Martin – KRIŽAN, František – BARLÍK, Peter. Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návvštevníci na Slovensku? = Utilizing mobile positioning data in tourism: who are the foreign visitors in Slovakia? When do they come and where they stay? In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 3, s. 203-225. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/09271225Sveda%20et%20al..pdf>(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADNB
 • Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? [Suburbanization: to what extent has Bratislava’s hinterland changed?]. Eds. Martin Šveda, Pavel Šuška ; rec. Vladimír Ira, Marián Halás. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. 297 s. Dostupné na internete: <http://www.geography.sav.sk/web-data/news/data/2019_suska-sveda_monografia/2019_Sveda-Suska_Suburbanizacia_dvojstranky.pdf>. ISBN 978-80-89548-08-8(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: FAI

  Citácie:
  [4.1] KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Geografia spotreby: úvod do problematiky. Rec. Jana Mitríková, Zdeněk Szczyrba. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 120 s. ISBN 978-80-223-4676-4.

 • ŠVEDA, MartinŠUŠKA, Pavel – GARAJ, Patrik. Pracovať v meste, žiť na dedine. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 167, s. 14-16. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • UHER, AnaIRA, Vladimír. Life-paths of Serbs in the context of conflicts in former Yugoslavia. In Folia geographica, 2019, vol. 61, no. 2, p. 25-44. ISSN 1336-6157.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADNB
 • UHER, Ana. Transformacia, vosstanovlenie i vozroždenie kuľturnogo landšafta v poslevojennoj Tuzle i jejo okrestnostjach = Transformation, restoration and revitalization of cultural landscape in post-war Tuzla and its surroundings. In Ekologo-geografičeskije problemy perechoda k zelenoj ekonomike. – Minsk : StrojMediaProjekt, 2019, p. 292-298. ISBN 978-985-7172-15-3.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území). Ecological and geographical problems of transition to a green economy in the countries and regions of the CIS). Typ: AECA
 • VAJSÁBLOVÁ, Margita – SZATMÁRI, Daniel. Matematická kartografia v príkladoch. Rec. R. Feciskanin, V.K. Droppová. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2018. 134 s. ISBN 978-80-227-4857-5. Typ: BCI
 • VÝBOŠŤOK, JánMICHÁLEK, Anton. Inequality and Suburbanization: City Hinterlands Income Structure in Slovakia. In Warsaw Regional Forum 2019 : Towards spatial justice – territorial development or marginalization : book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2019, p. 42. ISBN 978-83-954525-0-5.(Warsaw Regional Forum 2019). Typ: AFG