Publikácie

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • FERANEC, Ján – SOUKUP, Tomáš – TAFF, Gregory N – ŠTYCH, Přemysl – BIČÍK, Ivan. Overview of Changes in Land Use and Land Cover in Eastern Europe. In Land-Cover and Land-Use Changes in Eastern Europe after the Collapse of the Soviet Union in 1991. – Springer International Publishing Switzerland, 2017, p. 13-33. ISBN 978-3-319-42636-5. Typ: ABC
 • HUBA, Mikuláš. Plytváme ochotou vedcov : talentovaní ľudia odchádzajú zo Slovenska aj preto, lebo vidia, že odborný názor sa tu zväčša ignoruje. In SME, 17.1.2017, roč. 25, č. 13, s. 13. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš – MIČOVSKÝ, Ján. Ctím si deň : rozhovor s Jánom Mičovským. In Krásy Slovenska, 2017, roč. 94, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Veľký znalec Slovenska – profesor Michal Lukniš. In Krásy Slovenska, 2017, roč. 94, č. 3-4, s. 62-63. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Podunajsko : idea národného parku opäť ožíva. In Krásy Slovenska, 2017, roč. 94, č. 3-4, s. 48-50. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Nie je dôvod spochybňovať vedu, je vysoko efektívna : máme za sebou prvé veľké medzinárodné hodnotenie SAV: slovenskí vedci dosahujú dobré výsledky napriek ich biednemu financovaniu. In SME, 3.3.2017, roč. 25, č. 52, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • LACIKA, Ján. Vybrané geografické aspekty rozšírenia hradov na Slovensku. In Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie. – Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 179-205 + 15 máp, 10 tab. ISBN 978-80-224-1539-2.(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Typ: ABD
 • MARÁKOVÁ, Beáta – RUSNÁK, Miloš – FALŤAN, Vladimír – DRUGA, Michal – RUŽEK, Ivan. Evaluation of land cover changes and black locust occurrence in agricultural landscape. Case study: Podolie and Častkovce cadastral areas, Slovakia. In Acta Universitatis Carolinae, Geographica (AUC Geographica), 2016, roč. 51, no. 2, p. 247-260. ISSN 0300-5402. Dostupné na internete: <http://www.aucgeographica.cz/index.php/AUC_Geographica/article/view/66/pdf_109>(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Typ: ADMB
 • MICHNIAK, Daniel. Role of railway transport in tourism: selected problems and examples in Slovakia. In Quaestiones Geographicae, 2016, vol. 35, no. 4, p. 107-120. (2016 – SCOPUS). ISSN 0137-477X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/quageo.2016.35.issue-4/quageo-2016-0039/quageo-2016-0039.xml>(Vega č. 2/0035/15 : Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov – produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí). Typ: ADMB
 • PAZÚR, RóbertFERANEC, Ján – ŠTYCH, Přemysl – KOPECKÁ, Monika – HOLMAN, Lukáš. Changes of urbanised landscape identified and assessed by the urban atlas data: case study of Prague and Bratislava. In Land Use Policy : the International Journal Covering All Aspects of Land Use, 2017, vol. 61, p. 135-146. (2017 – Current Contents). ISSN 0264-8377. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302076>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: ADCA
 • ROSINA, Konštantín – HURBÁNEK, Pavol – CEBECAUER, Matej. Using OpenStreetMap to improve population grids in Europe. In Cartography and Geographic Information Science, 2017, vol. 44, no. 2, p. 139-151. ISSN 1523-0406. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk&id=20710&part=2>(Vega č. 1/0275/13 : Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny). Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] VALOZIC, L. Getting the act together: segmentation-based land cover classification using rapidEye imagery and open street map ancillary data. In GEOBIA 2016: Solutions and Synergies. Eds. N. Kerle, M. Gerke, S. Lefevre. University of Twente Faculty of Geo-Information and Earth Observation (ITC), 2016. ISBN 9789036542012. Dostupné na internete: http://proceedings.utwente.nl/453/1/Valozic-Getting%20The%20Act%20Together-162.pdf

 • ŠVEDA, MartinSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, MichalaPODOLÁK, Peter. Behind the Differentiation of Suburban Development in the Hinterland of Bratislava, Slovakia. In Sociologický časopis, 2016, roč. 52, č. 6, s. 893-925. (0.262 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 0038-0288. Dostupné na internete: <http://sreview.soc.cas.cz/uploads/a7d8fa1d9cb3fc6984c6452750ff04274bba0625_16-6-06Sveda22.indd.pdf>(Vega č. 1/0082/15 : Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien. Vega č. 2/0101/15 : Regionálna divergencia, priestorové nerovnosti a marginálne regióny v kontexte sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku). Typ: ADCA