Publikácie

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BOATENG, Richard Kyere – MAREK, Michal V. – HUBA, Mikuláš. Understanding local beneficiaries of ecosystem services in the Bia-Tano Forest Reserve for sustainable forest governance = Udržateľné lesné hospodárstvo v ponímaní miestnych užívateľov ekosystémových služieb v lesnej rezervácii Bia-Tano. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 5-26. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.01 Typ: ADNB
 • ČULÁKOVÁ, KatarínaBILKOVÁ, Kristína – KRIŽAN, František – DANIELOVÁ, Katarína – HENCELOVÁ, Petra. Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku = The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Consumer Shopping Behavior in Slovakia. In Sociológia – Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 5, s. 385-411. (2021: 0.635 – IF, Q4 – JCR, 0.204 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.5.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADDA
 • DEMOVIČOVÁ, Lucia – ŠIBÍKOVÁ, Mária – MICHALKOVÁ, Michaela – JAROLÍMEK, Ivan – KLAČANOVÁ, Simona – ČAHOJOVÁ, Lucia – OPRAVIL, Šimon. Vývoj fragmentov jelšových lesov v čase a priestore pomocou diaľkového prieskumu Zeme. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 1063-1068. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • JANČOVIČ, MariánKIDOVÁ, Anna. Testovanie využitia výšky nad najbližším vodným tokom pri priestorovej identifikácii riečnej nivy rieky Belá = Potential use of height above the nearest drainage in spatial identification of the floodplain of the Bela River. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 956-961. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • LORENC, D. – RIŠOVÁ, Katarína. Vnímanie nebezpečia adolescentami žijúcimi na periférii: prípadová štúdia v malom meste Želiezovce (Slovensko) = Unsafety perception of adolescents living on the periphery: a case study in the small town of Želiezovce (Slovakia). In Geografická revue : časopis Katedry geografie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied UMB, 2022, roč. 18, č. 2, s. 56-71. ISSN 2585-8955. Dostupné na internete: https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/ (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku) Typ: ADFB
 • MICHÁLEK, Anton. Ekonomická zraniteľnosť regiónov Slovenska v dôsledku pandémie COVID-19 = Economic vulnerability of Slovak regions due to the COVID-19 pandemic. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 4, s. 317-336. (2021: 0.260 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADNB
 • MICHÁLEK, Anton. Vývoj miezd v regiónoch Slovenska počas pandémie COVID-19 = Development of wages in the regions of Slovakia during the COVID-19 pandemic. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 27-46. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.02 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADNB
 • OPRAVIL, ŠimonPAZÚR, Róbert. Mapping of management practices on permanent grasslands using Sentinel-2:. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 4, s. 299-315. (2021: 0.260 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.4.15 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia) Typ: ADNB
 • OPRAVIL, Šimon. Využitie voľne dostupných satelitných údajov a neurónových sietí na identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov = Leveraging open source satellite data and neural networks to identify agricultural land parcels. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 962-967. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • RIŠOVÁ, KatarínaSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Urban parks as adolescentsʼ favourite places? Analysis of preferences with respect to environmentally responsible behaviour = Mestské parky ako obľúbené miesta adolescentov? Analýza preferencií so zreteľom na environmentálne zodpovedné správanie. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 85-102. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.05 (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADNB
 • RIŠOVÁ, Katarína. Nie je chodec ako chodec. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII, č. 4, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/nie-je-chodec-ako-chodec/ Typ: BDF
 • RUSINKO, Adam – HORÁČKOVÁ, Šárka. Flash flood simulation in the urbanised catchment: a case study of Bratislava-Karlova Ves. In Geographia Cassoviensis, 2022, roč. 2, č. 2, s. 81-97. (2021: 0.175 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2022-2-01 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období) Typ: ADNB
 • ŠVEDA, Martin**SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Estimating distance decay of intra-urban trips using mobile phone data: The case of Bratislava, Slovakia. In Journal of Transport Geography, 2023, vol. 107, art. no. 103552. ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103552 (APVV-20-0586 : Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADCA
 • VOJTEK, Matej – VOJTEKOVÁ, Jana – DE LUCA, Davide Luciano – PETROSELLI, Andrea. Combined basin-scale and decentralized flood risk assessment: a methodological approach for preliminary flood risk assessment. In Hydrological Sciences Journal : international association of hydrological Sciences.Association Internationale des Sciences Hydrologiques, 2023, vol. 68, no. 3, p. 355-378. ISSN 0262-6667. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02626667.2022.2157279 Typ: ADCA
 • VÝBOŠŤOK, Ján** – ŠTEFKOVIČOVÁ, Pavla. Housing affordability, quality of life, and residential satisfaction in the Austrian cross-border suburban region of Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2023, vol. 31, no. 1, p. 2-13. ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0001 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADCA