Publikácie

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • FERANEC, JánKOPECKÁ, MonikaSZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – ŠŤASTNÝ, Pavel – PAZÚR, Róbert – BOBÁĽOVÁ, Hana. A review of studies involving the effect of land cover and land use on the urban heat island phenomenon, assessed by means of the MUKLIMO model. In Geografie : sborník České geografické společnosti, 2019, roč. 124, č. 1, p. 83-101. ISSN 1212-0014. Dostupné na internete: <https://www.geografie.cz/archiv/stahnout/114>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADMA
 • GOGA, Tomáš – BOBÁĽOVÁ, Hana – SAČKOV, I. – KOPECKÁ, Monika. Klasifikácia poškodenia lesa vo veľkej mierke na báze leteckých multispektrálnych snímok a lidarových dát – prípadová štúdia CHKO Dunajské Luhy = Forest damage classification in large scale based on aerial multispectral images and lidar data: a case study of Dunajské Luhy Protected Landscape Area. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 1, s. 51-71. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03291000Goga%20et%20al._far.pdf>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Typ: ADNB
 • HANUŠIN, JánLACIKA, Ján. Krajinárske a historické aspekty zmien lazníckej kultúrnej krajiny na príklade katastrálneho územia obce Hrušov v okrese Veľký Krtíš = Landscape and historical aspects of scattered settlement cultural landscape changes – example of the Hrušov cadastral area in the Veľký Krtíš District. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2018, roč. 52, č. 4, s. 233-240. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/sites/default/files/ZP_2018_04_233_240_Hanusin_Lacika.pdf>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADFB
 • HORÁČKOVÁ, Šárka – PIŠÚT, Peter – FALŤAN, Vladimír – CHOVANEC, P. – PETROVIČ, František. Historical changes and vegetation development after intensive peat extraction in the lowland miers of Slovakia. In Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019 : book of abstracts. – Institute of Rock Structure and Mechanics CAS, v.v.i : Czech Association of Geomorphologists : Geopark Český Ráj, o.p.s., 2019, p. 40.(Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019). Typ: AFG
 • HUBA, Mikuláš – KRESÁNEK, Peter. Z histórie dobrovoľných aktivít na záchranu ľudovej architektúry a jej krajinného zázemia s osobitným dôrazom na Vlkolínec = From the History of Voluntary Activities to Protect Folk Architecture and its Landscape Hinterland with a Spacial Emphasis on Vlkolinec. In Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov : zborník z konferencie. – Ružomberok : VERBUM, 2018, s. 67-76. ISBN 978-80-561-0607-5.(25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Krajina a my. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci s Geografickým ústavom SAV, 2019. 467 s. Kapitoly z environmentálnej politiky, 18. diel. ISBN 978-80-970522-3-2(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: BAB
 • HUBA, Mikuláš – BÁN, Andrej. Bez aktívnych občanov nebude Slovensko lepšie : rozhovor s Andrejom Bánom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Tradícia zimných prechodov slovenských hôr pokračuje. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 70-72. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Naše polstoročie s Podšípom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 5-6, s. 56-58. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Žiadajte menej pre seba : na rady starších by sa Gretini vrstovníci príliš spoliehať nemali. In SME, 2019, roč. 27, č. 109, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš – GOJDIČ, Ivan. Jedinečnosť historického jadra Košíc je nedocenená : rozhovor s Ivanom Gojdičom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 5-6, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • IRA, Vladimír. Impact of Rural Restructuring on the Time-Space Behavioural Patterns in a Marginal Area. In Rural areas between regional needs and global challenges : transformation in rural space. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 17-29. ISBN 978-3-030-04392-6. ISSN 2367-0002.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ABC
 • LACIKA, Ján – HANUŠIN, Ján. Vybrané geografické aspekty vývoja lazníckej krajiny k.ú. Hrušov = Selected geographical aspects of the landscape with scattered settlement (on the example of the village Hrušov). In Geografické informácie, 2018, roč. 22, č. 1, s. 256-273. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2018_22_1/lacika,%20hanusin.pdf>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADNB
 • LACIKA, Ján. Podmanivá krása hrušovských lazov. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 27-31. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • MICHÁLEK, AntonVÝBOŠŤOK, Ján. Economic Growth, Inequality and Poverty in the EU. In Social Indicators Research, 2019, vol. 141, no. 2, p. 611-630. (2019 – Current Contents, WOS, Scopus). ISSN 0303-8300. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11205-018-1858-7.pdf>(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KHAN, Haroon Ur Rashid – NASSANI, Abdelmohsen A. – ALDAKHIL, Abdullah Mohammed – ABRO, Muhammad Moinuddin Qazi – ISLAM, Talat – ZAMAN, Khalid. Pro-poor growth and sustainable development framework: Evidence from two step GMM estimator. In JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. ISSN 0959-6526, 2019, vol. 206, p. 767-784., Registrované v: WOS

 • MICHÁLEK, Anton. Vývoj kriminality v Bratislave a v jej zázemí = Development and changes in criminality in Bratislava and its hinterland. In Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, 2019, roč. 52, č. 1, s. 47-68. ISSN 1210-9150.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADEB
 • MICHÁLEK, AntonSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Identifying regional poverty types in Slovakia. In GeoJournal, 2019, vol. 84, no. 1, p. 85-99. ISSN 0343-2521. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-018-9852-9>(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADMB
 • OŤAHEL, JánPAZÚR, Róbert. Vizuálna analýza a percepcia mestských pamiatok = Visual Analysis and Perception of City Monuments. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 12-20. ISSN 0044-4863. Typ: ADFB
 • RADECKI-PAWLIK, Artur – KIDOVÁ, AnnaLEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, Miloš – MANSON, Russell – RADECKI-PAWLIK, Bartosz. Gravel and boulders mining from mountain stream beds. In E3S Web of Conferences : conference of Civil Enginnering-Infrastructure-Mining. – EDP Sciences, 2019, vol. 106, art. no. 01005, p. 1-11. ISSN e2267-1242.(International Scientific Conference on Civil Engineering-Infrastructure-Mining). Typ: AECA
 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, Anna. Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia = Recent morphological changes of the Slovak rivers Belá and Ondava in Western Carpathians since the second half of the 20th century. In Geographia Cassoviensis, 2018, roč. 12, č. 2, s. 195-211. (2018 – WOS, SCOPUS). ISSN 1337-6748. Dostupné na internete: <https://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2018-12-2/5Rusnak_Kidova_195-211.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADNB
 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaSLÁDEK, Ján. The potential of UAV photogrammetry for river morphology changes detection: avulsion channel evolution on the gravel bed river Ondava, Slovakia. In Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019 : book of abstracts. – Institute of Rock Structure and Mechanics CAS, v.v.i : Czech Association of Geomorphologists : Geopark Český Ráj, o.p.s., 2019, p. 52.(Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019). Typ: AFG
 • SOLÍN, Ľubomír. Flood Hazard in a Mountainous Region of Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part II : climate Change, Drought and Floods. – Cham : Springer International Publishing AG, 2019, p. 147-172. ISBN 978-3-319-92864-7. ISSN 1867-979X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F698_2017_172.pdf>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Typ: ABC
 • SOLÍN, ĽubomírSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Flood Risk of Municipalities in Upper Basins of Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part II : climate Change, Drought and Floods. – Cham : Springer International Publishing AG, 2019, p. 173-193. ISBN 978-3-319-92864-7. ISSN 1867-979X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F698_2017_173.pdf>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Typ: ABC
 • SZÖLLÖS, Ján. Energetická politika Slovenska a EÚ z aspektu udržateľnosti a regionálneho rozvoja a ich vplyv na región Hornej Nitry = Energy policy of Slovakia and the EU from the aspect of sustainability and regional development and their impact on the Horná Nitra region. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 1, s. 39-50. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03291044Szollos.pdf>(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Typ: ADNB
 • ŠUŠKA, Pavel. Akú hodnotu má bývanie? In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 12, s. 15. ISSN 2585-7851. Typ: GII
 • UHER, Ana. Transformacia, vosstanovlenie i vozroždenie kuľturnogo landšafta v poslevojennoj Tuzle i jejo okrestnostjach = Transformation, restoration and revitalization of cultural landscape in post-war Tuzla and its surroundings. Ana Uher. In Ekologo-geografičeskije problemy perechoda k zelenoj ekonomike. – Minsk : StrojMediaProjekt, 2019, p. 292-298. ISBN 978-985-7172-15-3.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území). Ecological and geographical problems of transition to a green economy in the countries and regions of the CIS). Typ: AECA
 • VAJSÁBLOVÁ, Margita – SZATMÁRI, Daniel. Matematická kartografia v príkladoch. Rec. R. Feciskanin, V.K. Droppová. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2018. 134 s. ISBN 978-80-227-4857-5. Typ: BCI