Ukončené projekty

Medzinárodné

CON@SK.PL – Cezhraničná ekologická konektivita – modelovanie krajiny a ekologických sietí
Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Web stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/conskpl/index.php
Doba trvania: 1.3.2017 – 31.5.2017
Priestorové disparity vo vidieckych a mestských regiónoch Ukrajiny a Slovenska: hodnotenie udržateľnosti a kvality života
Spatial Disparities in Slovak and Ukraine Rural and Urban Areas: Assesment of Sustainability and Quality of Life
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szöllös Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
MORCHFLOOD – Kvantifikácia morfologických zmien riečnych korýt a ich vplyv na povodňové riziko
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.
Doba trvania: 1.11.2015 – 30.6.2016
Vplyv investičných a vybraných sociálno-ekonomických procesov na lokálny a regionálny rozvoj v Poľsku a na Slovensku
Influence of investment and some related socio-economic processes on local and regional development in Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr kultúrnej krajiny
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Mapovanie zväčšovania zastavaných areálov na Slovensku a v Bulharsku s využitím rozšírenej legendy CORINE Land Cover
Urban sprawl mapping in Slovakia and Bulgaria based on an extended CORINE Land Cover nomenclature
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Anotácia: Zväčšovanie zástavby predstavuje jednu z najdôležitejších zmien využívania krajiny s narastajúcou intenzitou negatívneho vplyvu na životné prostredie (napr. nárast rozlohy prekrytých pôd – soli sealing). Urbanizácia predstavuje jeden z hlavných environmentálnych problémov blízkej budúcnosti, nakoľko sa predpokladá, že svetová populácia žijúca v mestách v r. 2007 – 3,3 miliardy obyvateľov sa do r. 2050 zdvojnásobí na 6,4 miliardy (UN Population Fund, 2007). Štúdium zmien krajiny súvisiacich s procesom urbanizácie je dôležitým najmä z hľadiska územného plánovania, environmentálnej ochrany a manažmentu prírodných zdrojov. Kľúčovým zdrojom informácií o zmenách urbanizovanej krajiny je diaľkový prieskum zeme (DPZ). Cieľom projektu je sledovať dynamiku antropogénnych povrchov na zvolených modelových územiach s využitím multitemporálnej analýzy satelitných snímok s veľmi vysokým rozlíšením (VHR). Za účelom hodnotenia zmien urbanizovanej krajiny bude navrhnutá rozšírená legenda CORINE Land Cover. Pri hodnotení hlavných hybných síl zmien krajiny a regionálneho rozvoja budú okrem údajov DPZ využité aj demografické a iné doplnkové štatistické dáta.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
VITAL LANDSCAPES – Hodnotenie a trvale udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny s využitím inovatívnej účasti a vizualizačných prostriedkov
Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes using Innovative Participation and Visualisation Techniques
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je ochrana kultúrnej krajiny Strednej Európy (SE) podporou udržateľného regionálneho rozvoja a spojením ochrany prírody a krajiny so socioekonomickým rozvojom. Tieto ciele sú v priamej zhode s cieľmi priority 3 (Zodpovedné využívanie životného prostredia) a oblasti intervencie 3.1 (Rozvoj vysokokvalitného životného prostredia manažovaním prírodných zdrojov a dedičstva). Na dosiahnutie týchto cieľov Projekt využíva nové technické riešenia (3D vizualizácia a databázy GIS) ako aj metódy hľadania konsenzu (pomocou využitia Agendy 21) na vytvorenie miestnych a regionálnych rozvojových scenárov.
Web stránka projektu: http://www.vital-landscapes.eu/front_content.php
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2013
Vplyv hydrotechnických diel na fluviálne systémy dolnej Visly a Podunajskej nížiny
The influence of hydrotechnical constructions on the development of fluvial systems of the Lower Vistula and Danubian Lowland
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
INFRAREGTUR – Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu
Infrastructural and organizational possibilities of spatial accessibility improvement as a factor for development of the Polish-Slovak tourist regions
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je určenie možnosti zlepšenia potenciálu cestovného ruchu v dôsledku zlepšenia priestorovej dostupnosti v rôznych mierkach ako aj transfer poznatkov a skúseností z oblasti vedy do oblasti administratívy. Cieľom aktivít realizovaných v rámci projektu je určenie konkrétnych možností a rizík rozvoja potenciálu cestovného ruchu prostredníctvom zlepšenia dopravnej dostupnosti. Uskutočnenie konkrétnych aktivít a potrieb by malo prispieť k zlepšeniu dostupnosti, rastu turistickej atraktivity a možnosti využitia existujúceho a aj novo vytvoreného potenciálu cestovného ruchu. Konkrétnymi najdôležitejšími aktivitami budú: spolupráca medzi vedeckými inštitúciami obidvoch krajín, iniciácia spolupráce medzi organizáciami verejnej správy z oblasti pohraničia, organizácia školení a konferencií, príprava dvoch publikácií v troch jazykových mutáciách a zriadenie internetovej stránky.Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
Web stránka projektu: http://www.infraregtur.eu/
Doba trvania: 1.8.2009 – 30.6.2012
Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andráško Ivan PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Identifikácia a mapovanie rozšírených tried CORINE Land Cover s využitím multitemporálnych a multisensorových satelitných snímok (príkladové štúdie zo Slovenska a Bulharska)
Investigation of multitemporal and multisensor satellite imagery for enhanced CORINE land cover classes recognition and mapping (case studies in Slovakia and Bulgaria)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Humánnogeografické a fyzickogeografické štúdium regionálnych problémov v Maďarsku a na Slovensku
Human geographical and physical geographical study of the regional problems in Hungary and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollár Daniel CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Lokálny a regionálny rozvoj v strednej Európe – problémy socio-ekonomickej aktivácie
Local and regional development in Central Europe – problems of socio-economic activation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Priestorová analýza a hodnotenie krajinnej štruktúry a zmien vo vybraných regiónoch Slovenska a Bulharska na základe údajov diaľkového prieskumu Zeme v období 1990-2006
Spatial analysis and assessment of landscape structure and changes in selected region of Slovakia and Bulgaria based on remote sensing data for the period 1990-2006
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je:-identifikovať, analyzovať a zhodnotiť krajinnú štruktúru a zmeny krajiny vo vybraných regiónoch Bulharska a Slovenska v trochu časových horizontoch (1990-200-2006) s využitím jednotného metodologického postupu za účelom získania porovnateľných výsledkov-porovnať zásadné rozdiely v dynamike krajiny-objasniť regionálne špecifiká vývoja krajiny vo vzťahu k rozdielnej polohe, prírodným podmienkam a odlišnému socio-ekonomickému vývoju v každej krajine
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2008
SOLAREC – Fotovoltická solárna energia (zdroj, výkon a hodnota)
Photovoltaic Solar Electricity (Resource, Performance and Value)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cebecauer Tomáš PhD.
Web stránka projektu: http://re.jrc.ec.europa.eu/solarec/index.htm
Doba trvania: 1.1.2006 – 21.11.2008
Podprojekt 13 – Integrovaný prístup k záchrane kultúrneho dedičstva a udržateľnému regionálnemu rozvoju
Integrated Approach of the Recovery of the Cultural Heritage and Sustainable Regional Development
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš CSc.
Anotácia: Aktivity v rámci podprojektu sú zamerané najmä na:Definitívny zoznam spoluriešiteľov a nimi deklarovaný súhlas so spoluprácou, vrátane špecifikácie rozsahu a podoby spolupráce.Návrh modelových území/dôvodová správa. Zoznam, resp. citácie dokumentov, potrebných pre úspešnú realizáciu individuálneho projektu.Súhrn vybraných podporných dokumentov.Štúdia uskutočniteľnosti individuálneho projektu.Kompletná žiadosť o individuálny projekt (vrátane príloh).
Doba trvania: 1.12.2007 – 7.7.2008
PANet2010 – Zlepšenie siete chránených území v oblasti Tatier
Improvement of the protected area network; example: the Tatra region
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na riadenie chránených a hodnotných území. Má teoreticky pripraviť a prakticky aplikovať "funkčnú sieť" chránených území, ktorá by zlepšila ekonomickú efektivitu regiónov; komunikáciu a spoločné rozhodovanie ("spoločné riadenie"); finančnú situáciu a problematiku ochrany vytvorením synergie medzi jednotlivými chránenými územiami
Web stránka projektu: http://www.panet2010.info/
Doba trvania: 1.4.2006 – 31.3.2008
Zmeny vo vidieckej krajine Slovenska a Bulharska v 1990-2000 identifikované aplikáciou databázy CORINE land cover
Changes of the rural landscape in Slovakia and Bulgaria in 1990-2000 identified by application of the CORINE land cover data
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Doba trvania: 1.5.2005 – 31.12.2007
Aplikácia geografických metód pri štúdiu prírodného a socioekonomického prostredia
Application of geographical methods in the study of natural and human enviroment
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Dynamika geomorfologických procesov v priestore a čase
Dynamics of geomorphological processes in space and time
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Lacika Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Porovnávací výskum regiónov Slovenska a Maďarska
A comparative research of regions in Slovakia and in Hungary
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollár Daniel CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Sociálno-geografické aspekty formovania sa nových regionálnych štruktúr na Slovensku a v Poľsku
The socio-geographical aspect of shaping new regional structure in Poland and Slovakia
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2003 – 31.12.2006
KEO – Stav životného prostredia a strategické opatrenia
State of Environment and Policy Measures
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Huba, M..
Doba trvania: 1.10.2005 – 31.10.2006
Mapovanie sídelnej zelene s využitím údajov DPZ: modelové územia z Bulharska a Slovenska
Mapping urban green spaces based on remote sensing data: Case studies in Bulgaria and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Doba trvania: 0.0.0000 – 0.0.0000

Národné

Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
Castles in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon.
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Lacika Ján CSc.
Doba trvania: 3.10.2013 – 2.10.2017
Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny
Production, verification and application of population and settlement spatial models based on European land monitoring services
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján CSc.
Anotácia: V súvislosti s rozvojom geoinformačných technológii a diaľkového prieskumu Zeme dochádza k prudkému nárastu v produkcii a využívaní údajových vrstiev nielen o krajine, ale stále viac tiež o spoločnosti. K najvyužívanejším z týchto vrstiev patrí európska mapa stupňa nepriepustnosti („Soil Sealing Layer“ – SSL) a európsky raster hustoty zaľudnenia („Population Density Grid“ – PDG). Zatiaľ čo SSL detailne zobrazuje zastavané plochy, PDG je dezagregovaný populačný raster odvodený z údajov CORINE land cover (CLC). Cieľom projektu je validácia SSL na území Slovenska a využitie validovanej SSL spolu s CLC pri tvorbe modelov zaľudnenia a osídlenia Slovenska presnosťou prevyšujúcich PDG. Pracovné verzie týchto modelov budú aplikované na riešenie konkrétnych úloh – napr. vymedzenie mestského a vidieckeho osídlenia, hodnotenie metód harmonizácie a areálovej transformácie geografických dát – čo umožní verifikáciu a následné zdokonalenie týchto modelov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Zmeny kultúrnej krajiny: analýza procesov rozširovania zástavby a pustnutia poľnohospodárskej pôdy aplikáciou databáz o krajinnej pokrývke
Changes of cultural landscape: analysis of extension of urban fabric and farmland abandonment processes applying land cover databases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján CSc.
Anotácia: Spoločenské záujmy, stimulované predovšetkým ekonomickým rozvojom a ľudskými zdrojmi, predstavujú rozhodujúce hybné sily vývoja zmien kultúrnej krajiny. Charakter a rozsah zmien však výrazne modifikujú prírodné podmienky. Fyzický stav krajiny a jej využívanie je v konkrétnom časovom horizonte okrem máp zaznamenaný aj prostredníctvom údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Tieto údaje predstavujú korektné zdroje informácií vhodné na analýzu intenzity a priestorovú diferenciáciu v súčasnosti dvoch dominantných trendov vývoja krajiny: suburbanizácie a pustnutia poľnohospodárskej pôdy. Odlišnosť týchto procesov bude vyhodnotená najmä na základe údajov o zmenách krajinnej pokrývky CORINE land cover (CLC) z rokov 1990, 2000 a 2006 (CLC1990, CLC2000 a CLC2006), a ďalších detailizovaných údajov odvodených najmä z leteckých snímok o zastavanosti územia na národnej a regionálnej úrovni Slovenska.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Endogénny potenciál a exogénne faktory lokálneho a regionálneho rozvoja Slovenska
Endogenous potential and exogenous factors of local and regional development in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Anotácia: Na Slovensku došlo v priebehu ostatných desaťročí k prehĺbeniu intra a interregionálnych disparít. Dominujúce centralistické koncepcie lokálneho a regionálneho rozvoja, ktoré vychádzali z pôsobenia najmä exogénnych faktorov, nedokázali vo výraznejšej miere redukovať, resp. stabilizovať priestorové nerovnosti. Jednou zidentifikovaných príčin bola nedostatočná analýza a následné zakomponovanie rozdielnych lokálnych aregionálnych špecifík do rozvojových stratégií. Cieľom vedeckého projektu je poukázať na významdecentralizovaného prístupu k rozvoju lokalít a regiónov, ktorého charakteristickým znakom je identifikácia,zhodnotenie a mobilizácia endogénneho potenciálu územia. Predpokladáme, že hľadanie vyváženého stavu medzi racionálnym využitím dvoch komplementárnych priestorových rozvojových prístupov (zdola-nahor a zhora-nadol) je nielen ďalšou možnosťou socio-ekonomického rastu lokalít a regiónov, ale aj potenciálnoucestou k redukcii priestorových disparít a nerovnomernej úrovne kvality života obyvateľov.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Povodňové riziko obcí Slovenska
Flood risk of municipalities in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír CSc.
Anotácia: Poznanie úrovne povodňového rizika administratívnych jednotiek je nevyhnutným predpokladom efektívneho rozhodovania pri tvorbe koncepcie protipovodňovej politiky, pri výbere vhodnej protipovodňovej stratégie a prirozhodovaní o alokácii finančných zdrojov na protipovodňové opatrenia. Povodňové riziko je vyjadrené potenciálnymi negatívnymi dôsledkami povodní, ktoré sú funkciou atribútov povodní a zraniteľnosti ekonomického, sociálneho a environmentálneho systému územia. Z atribútov povodní sa v projekte berie do úvahy frekvencia výskytu povodňových situácii. Ekonomická zraniteľnosť je reprezentovaná atribútmi bytovéhofondu, hodnotou dlhodobého majetku ekonomických sektorov, sociálna zraniteľnosť atribútmi obyvateľstva,sociálnym statusom a etnicitou a environmentálna zraniteľnosť je vyjadrená zdrojmi znečistenia. Úroveň povodňového rizika obcí SR sa stanovila na základe kombinácie frekvencie výskytu povodňových situácii a zraniteľnosti metódou multikriteriálnej analýzy.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Prirodzené a človekom indukované geomorfologické a sedimentárne zmeny fluviálneho systému
Natural and human-induced geomorphological and sedimentary changes in river system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum prírodných a človekom iniciovaných geomorfologických a sedimentologických zmien v riečnych systémoch dvoch veľkých riek (Dunaj, Níl), vybraných štrkonosných a vrkočiaco-divočiacich riečnych systémov(Belá, Topľa) a dvoch podzemných vodných tokov (Demänovka, Styx). Dlhodobé aj krátkodobé zmeny, ľudské zásahy do ich morfologicko-sedimentárneho komplexu a vlastnosti krajinnej pokrývky ripariálnej zóny budú skúmané pomocou multi-temporálnej analýzy údajov diaľkového prieskumu Zeme, ako aj údajov získaných terénnym výskumom. Osobitná pozornosť bude venovaná výskumugeomorfologicko-sedimentárnej odozvy na povodňové udalosti. Projekt prinesie poznatky o charaktere zmien daných riek a umožní vyhodnotiť intenzitu ich transformácie, identifikovať ich kritické prvky z hľadiska potenciálneho ovplyvnenia ľudskými zásahmi a z hľadiska následkov povodní. Projekt prispeje ku konceptuálnemu modelovaniu a prognózovaniu správania sa riek, ako aj k ich environmentálnemu manažmentu.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie
Regional and spatial disparities in Slovakia; development in the last decade, the present status and consequences
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum súčasnej úrovne, vývoja a zmien regionálnych disparít (ďalej RD) a priestorových disparít (ďalej PD) ako výsledku významných procesov, ktoré prebehli na Slovensku v poslednom desaťročí. Projekt sa zameria predovšetkým na zachytenie zmien a tendencií v disparitách regiónov a v modelových územiach po vstupe Slovenska do EÚ. Predmetom záujmu je zhodnotiť vplyv regionálnej politiky kohézie(súdržnosti) Európskej únie na súčasný stav a tendencie vývoja RD a PD – konvergenciu resp. divergenciu regiónov a trendy v nerovnostiach v modelových územiach. Analýzy a hodnotenia disparít budú uskutočnené na rôznych priestorových hierarchických úrovniach. Logickým vyústením projektu na úrovni regiónov bude analýzaa syntéza vybraných relevantných aspektov formovania RD, vymedzenie (typizácia) regiónov do typov a identifikácia aktuálnych marginálnych regiónov. PD budeme sledovať v modelových územiach, pričom sa zameriame na územia s výraznou mierou heterogenity v sociálno-priestorovej štruktúre.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte
Selected geographical aspects of the environment in Slovak regions and the country as a whole in international context
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Anotácia: Zámerom projektu je analýza geograficky relevantných javov a procesov súvisiacich so zmenami životného prostredia (ŽP) vo vzťahu ku koncepcii trvalo udržateľného rozvoja, k ochrane prírody, manažmentu krajiny ako aj k zvyšovaniu kvality života a to na viacerých hierarchických úrovniach: medzinárodnej, národnej a regionálnej resp. lokálnej. Postupnosť krokov: analýza stavu rozpracovanosti problematiky v domácej a zahraničnej literatúre, príprava teoreticko-metodologickej bázy, aktualizácia poznatkov o stave a vývoji životného prostredia prostredníctvom aplikácie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, identifikácia hospodárskych aktivít a regiónov vhodných pre potreby výskumu. Následne sa budú identifikovať vývojové trendy vo sfére životného prostredia s využitím aktuálnych dát, ako aj charakter a príčiny zmien v uplynulých desiatich rokoch. Bude sa tiež konfrontovať situácia a vývoj ŽP v SR a v medzinárodnom kontexte s využitím medzinárodných databáz a v intenciách medzinárodných dohovorov.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Časovo-priestorová analýza využívania krajiny: hodnotenie dynamiky zmien, fragmentácie a stability aplikáciou dátových vrstiev CORINE land cover
Time-spatial analysis of land use: dynamics of changes, fragmentation and stability assessments by application of the CORINE land cover data layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján CSc.
Anotácia: Dynamiku zmien krajiny výrazne ovplyvňujú spoločenské záujmy, ktorých rozhodujúcimi hybnými silami sú predovšetkým politické a ekonomické stimuly. Tieto v priebehu minulého polstoročia veľmi intenzívne menili aj krajinu Slovenska. Centrálne riadenie určilo rozvoj urbanizácie a socializácie poľnohospodárstva, ako ajcharakter krajinnej štruktúry v päťdesiatych rokoch. Návrat k trhovej ekonomike v deväťdesiatych rokoch a vstup do Európskej únie začiatkom nového tisícročia podmienil zmeny v sídelnej štruktúre, ale aj v intenzitepoľnohospodárskeho využívania krajiny. Korektným nástrojom hodnotenia zmien krajiny sú letecké a satelitné snímky, ale zvlášť dátové vrstvy CORINE land cover za roky 1990, 2000 a 2006 (CLC90, CLC2000 a CLC2006), ako kompatibilné údaje celoeurópskej úrovne. Na posúdenie dynamiky zmien, fragmentácie a stability krajiny jevhodné porovnanie s potenciálom prírodnej krajiny, s demografickými a ekonomickými ukazovateľmi a zároveň aj s právnymi limitmi regionálneho rozvoja.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (SPECTRA+)
Centre for the Settlement Infrastructure Development of the Knowledge Based Society (SPECTRA+)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Anotácia: Dopytovo orientovaný projekt má za cieľ podporiť dobudovaním vedeckej infraštruktúry výskumné aktivity zamerané na optimalizáciu infraštruktúry osídlenia tvoriaceho životné prostredie spoločnosti, priestorovú optimalizáciu ekonomických aktivít z hľadiska udržateľnosti rozvoja krajiny a tvorbu životného mikroprostredia človeka. Projekt vytvára organizačnú a technicko-technologickú platformu na báze dobudovania a integrácie technicko-technologických a predovšetkým vedeckých kapacít a poznatkov technických, prírodovedných, sociálnych a ekonomických vied pre optimalizáciu sídelnej infraštruktúry a harmonizáciu aktivít sídlenia – produkčných, zotavenostných, komunikačných aktivít a aktivít bývania s prírodným prostredím a pre udržateľné využitie prírodných zdrojov vrátane krajinného priestoru reflektujúc hodnotové systémy, nároky a možnosti znalostne založenej spoločnosti.
Doba trvania: 1.4.2009 – 31.12.2011
Komplexná dynamika geomorfologického systému rieky
Complex dynamic of river geomorphic system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na dynamiku geomorfologického systému riek na báze paradigmy komplexity systémov. Na vybraných riečnych systémoch sa analyzuje ich hierarchická štruktúra a identifikujú sa jej jednotlivé úrovne. Skúma sa ich genéza a priestorový aspekt ako aj aspekty vplyvov človeka na ich morfologické vlastnosti. Dynamika sa analyzuje na základe výskumu konektivity/diskonektivity foriem a sedimentov na jednotlivých hierarchických úrovniach. Poznatky o vlastnostiach jednotlivých hierarchických úrovní, o genéze vplyvu človeka a genéze a formách konektivity umožnia na hierarchickej úrovni riečneho úseku identifikovať nelineárnu trajektóriu vývoja geodiverzity a habitatovej diverzity riečneho systému a predikovať jeho vývoj. Projekt prispieva k poznaniu morfológie riek Slovenska, k rozvíjaniu poznávania komplexnej dynamiky morfológie riek a morfologickej bázy riečnych habitatov a k environmentálnemu manažmentu riečnych systémov v intenciách celosvetového trendu.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Regionálna variabilita povodňového rizika v malých povodiach SR
Regional variability of flood risk in small basins of the SR
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír CSc.
Anotácia: V projekte sa vychádza z viacrozmerného prístupu k povodňovému riziku, ktorý je založený na kombinácii prvku pravdepodobnosti výskytu špecifikovaných hodnôt maximálnych ročných prietokov a prvku zraniteľnosti krajinnej pokrývky, objektov a obyvateľstva voči povodni. Pri hodnotení povodňového rizika na národnej priestorovej úrovni sa analyzuje uplatnenie určitých zjednodušujúcich predpokladov v súvislosti s mapovaním rozsahu zaplaveného územia v malých povodiach a hodnotenie zraniteľnosti je založené na regionálnej variabilite úrovne povodňovej hrozby malých povodí a na ľahko dostupných údajoch o charaktere krajinnej pokrývky, o charaktere zastavaných plôch a o regionálnej variabilite sociálneho a ekonomického stavu obyvateľstva v obciach lokalizovaných v malých povodiach. Identifikované regionálne triedy povodňového rizika vyjadrujú priestorovú diferenciáciu očakávaných ekonomických a sociálnych negatívnych dôsledkov spôsobených povodňou.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Regionálni víťazi a regionálni porazení – identifikácia úspešných a menej úspešných lokalít a regiónov Slovenska
Regional winners and regional losers – identification of successful and less successful localities and regions in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Anotácia: Čo robí ekonomicky úspešné regióny na Slovensku úspešnými? Prečo sú niektoré lokality a regióny úspešnejšie ako iné? Môže byť úspešnosť definovaná len na báze ekonomickej výkonnosti? Čo spôsobuje úspešnosť pragmaticky zadefinovanej priestorovej jednotky, ktorá môže, ale aj nemusí byť výsledkom funkčných vzťahov v priestore? Reagujú na evidentnú priestorovú diferencovanosť Slovenska investori, migranti a turisti? Sú v ich priestorovom výberovom správaní rozdiely v závislosti od charakteru výrobného procesu (správanie sa firmy) alebo socio-demografických charakteristík (správanie sa jednotlivca)? Cieľom vedeckého projektu je hľadať odpovede na tieto otázky prostredníctvom vyjadrenia priestorových disparít identifikovaných tak na báze uplatnenia vybraných indikátorov socio-ekonomickej úrovne účelovo zvolených priestorových jednotiek, ako aj na báze diferencovaného mediálneho obrazu lokalít a regiónov, ktorý je produktom printových médií a internetu.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Eseje – Súťaž študentských esejí Udržateľný spôsob života
Students Essays Competition Sustainable Way of Living
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2011
Udržateľnosť a kvalita života v regiónoch s dôrazom na vplyvy procesov suburbanizácie a marginalizácie
Sustainability and quality of life in regions with emphasis on impacts of suburbanization and marginalization processes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Anotácia: Zámerom vedeckého projektu je prehĺbiť teoreticko-metodologické poznatky z geografického výskumu udržateľnosti a kvality života a použiť ich pri výskume vybraných regiónov Slovenska. Metodologický postup vychádzajúci z viacerých časovo-priestorových mierok, objektívnej a subjektívnej dimenzie kvality života, jej viacerých oblastí (domén) a širokého spektra indikátorov zabezpečí komplexné geografické hodnotenie udržateľnosti a kvality života v regiónoch Slovenska predovšetkým v súvislosti so zmenami vyvolanými procesmi marginalizácie a suburbanizácie. Na rôznych územných hierarchických úrovniach bude analyzovaná udržateľnosť a kvalita života a bude sa študovať ich vnímanie a hodnotenie z pohľadu obyvateľov a decízorov. Sledovaným cieľom bude upresnenie obsahu a štruktúry pojmov udržateľnosť a kvalita života, pochopenie vzťahu medzi kvalitou života a udržateľným rozvojom a vysvetlenie špecifického priestorového rozloženia vybraných aspektov kvality života.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Urbánno-rurálna – Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska
Current state and perspective of the settlement structure development of Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Anotácia: Snahou projektu je hodnotiť kvalitu sídelnej siete na Slovensku a prostredníctvom vytvorenej typológie analyzovať rolu jednotlivých typov v sídelnej štruktúre krajiny. V súvislosti s postindustrializačnými a postmodernizačnými procesami, do ktorých vstupuje aj Slovensko sa otvára otázka, akú rolu (funkciu) v ďalšom vývoji krajiny môžu zohrávať jednotlivé sídelné typy vo väzbe na regionálny a nadregionálny vývoj včítane medzinárodných kontextov. Vzhľadom na existujúci charakter sídelnej siete v ktorej má významné postavenie vidiecke (dedinské) osídlenie sa otvára otázka možností a podôb vzájomných komplementarít v spoločnosti prechádzajúcej na trajektóriu postindustrializmu a postmodermizmu.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2010
Štruktúra vidieckej krajiny:analýza vývoja, zmien a priestorovej organizácie aplikáciou databáz CORINE land cover a geografických informačných systémov
Structure of the rural landscape: analysis of the development, changes and spatial organization by application of the CORINE land cover databases and the geographical information systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján CSc.
Anotácia: Vidiecky priestor tvorí dominantnú časť územia Slovenska. Analýza štruktúry vidieckej krajiny, orientovaná na poznanie prírodného potenciálu a vývoja jeho spoločenského využívania, je predpokladom určenia diagnózy súčasného stavu krajiny a racionálneho návrhu pre ďalší regionálny rozvoj. Diagnóza krajiny vychádza z identifikácie prírodnej (geoekologickej) a súčasnej (kultúrnej) subštruktúry, pričom v rámci kultúrnej subštruktúry sa diferencuje krajinná pokrývka a relevantné socioekonomické funkcie. Dátové vrstvy prírodnej krajiny, krajinnej pokrývky CORINE land cover za roky 1990 a 2000 (CLC90 a CLC2000), a socioekonomických funkcií umožňujú vyhodnotiť v prostredí GIS dlhodobý vývoj, zmeny, diverzitu, stabilitu využívania a priestorovú organizáciu vidieckej krajiny podľa environmentálnych princípov. Hodnotenie environmentálnej kvality a návrh organizácie vidieckej krajiny na príklade vybraných regiónov Slovenska budú prezentované prostredníctvom kartografických výstupov, tabuliek, grafov a textov, vhodných pre plánovanie a manažment krajiny.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Monitorovanie a analýza vývoja trávnatých spoločenstiev v Európe ako nástroj hodnotenia vplyvu klimatických zmien
Development of a European grassland monitoring & analysis service to assess climate change impact
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Anotácia: Registrácia a refundácia nákladov na prípravu projektu PP7RP 2009 „ Development of a European grassland monitoring & analysis service to assess climate change impact“
Doba trvania: 6.4.2009 – 26.10.2009
Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť lokalít a regiónov
Economic performance and competitiveness of localities and regions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Anotácia: Cieľom vedeckého projektu je vyjadriť priestorovú diferenciáciu Slovenska prostredníctvom indikátorov ekonomickej výkonnosti, ktoré v syntetickej forme vyjadrujú spolupôsobenie determinantov lokálnej a regionálnej konkurencieschopnosti. Na teoretickú časť, ktorá bude zameraná na zvládnutie konceptu priestorovej konkurencieschopnosti, bude nadväzovať empirický výskum. Ekonomická výkonnosť regiónov sa bude skúmať prostredníctvom miery nezamestnanosti, regionálna konkurencieschopnosť prostredníctvom reálnych a potenciálnych aktérov trhu práce (zamestnávatelia a zamestnanci). Identifikujú sa rozdiely v mediálnej tvorbe atraktívneho obrazu regiónov, resp. lokalít, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie potenciálnych investorov, migrantov a turistov. Metódami geografickej analýzy sa identifikujú dopady diferencovanej atraktivity lokalít a regiónov na rôzne formy priestorovej mobility obyvateľstva (migrácie, dochádzka do zamestnania a pod.).
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Identifikovanie a mapovanie povodňového rizika
Identification and mapping of flood risk
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír CSc.
Anotácia: V posledných rokoch sa pozoruje určitý odklon od realizácie protipovodňových opatrení výlučne formou aplikácie inžinierskych metód a začína sa preferovať integrovaný prístup založený na vzájomnej kombinácii celej škály štrukturálnych a neštrukturálnych opatrení. Aplikácia takéhoto prístupu má viesť k poznaniu, že absolútna ochrana pred povodňami nie je možná a určité povodňové riziko je nevyhnutné akceptovať. Projekt je zameraný na výskum povodňového rizika s cieľom: a) uskutočniť regionálnu typizáciu povodňového rizika malých povodí SR zodpove-dajúce krajinnej pokrývke z roku 1990, b) identifikovať zmeny v povodňovom riziku malých povodí SR v dôsled-ku zmien v krajinnej pokrývke, ktoré sa uskutočnili v období 1990 – 2000, c) mapovať rozsah zaplaveného územia pre vybrané povodia zodpovedajúceho N ročným prietokom, d) identifikovať diferencie v rozsahu zaplaveného územia pri použití digitálneho modelu reliéfu s rozdielnou rozlišovacou úrovňou, e) prezentovať príklad integrova-ného prístupu k protipovodňovej ochrane založeného na aplikácii povodeň zmierňujúcich opatrení a neštrukturál-neho povodňového manažmentu na vybranom povodí.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska
A potential for the use of renewable energies in the territory of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cebecauer Tomáš PhD.
Anotácia: V súvislosti s obmedzenými zásobami fosílnych palív a narastajúcou potrebou redukcie emisií a skleníkových plynov sa využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stalo jedným z nevyhnutných riešení energetických problémov sveta. Cieľom tohto projektu je podrobne analyzovať možnosti využívania jednotlivých druhov OZE na území Slovenska s dôrazom na regionálnu analýzu a súvisiace priestorové aspekty. V projekte sa spracujú teoreticko-metodologické aspekty priestorového modelovania potenciálu využívania OZE pomocou geografických informačných systémov, vytvorí sa priestorová databáza s relevantnými prírodnými a sociálno-ekonomickými podmienkami regiónov pre jednotlivé druhy OZE a pomocou vytvoreného modelu efektivity sa zhodnotia možnosti využívania jednotlivých OZE v regiónoch Slovenska. Priestorová databáza potenciálu využiteľnosti OZE umožní klasifikovať územie Slovenska z hľadiska vhodnosti pre jednotlivé druhy OZE. Projekt prispeje ku komplexnému zhodnoteniu možností OZE pri uspokojovaní energetických potrieb Slovenska trvalo udržateľným spôsobom.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Regióny a ich zmeny z hľadiska kvality a udržateľnosti života
Regions and their changes from the perspective of quality and sustainability of life
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Anotácia: Výskum regiónov a ich zmien bude zameraný na geografické štúdium kvality a udržateľnosti života. Zámerom definovaným autormi vedeckého projektu je prehĺbiť teoreticko-metodologické poznatky z geografického výskumu kvality života a udržateľnosti. Pri výskume na rôznych hierarchických úrovniach bude použitá škála geograficky relevantných objektívnych a subjektívnych indikátorov za účelom upresnenia obsahu a štruktúry pojmu kvalita života, výskumu priestorového rozloženia rôznych aspektov kvality života a štúdia vzťahu medzi kvalitou života a udržateľným rozvojom. Metodologický postup založený na viacerých časovo-priestorových mierkach a širokom spektre indikátorov zabezpečí komplexné geografické hodnotenie zmien kvality a udržateľnosti života v regiónoch Slovenska. Takýto typ výskumu môže mať praktický význam pre plánovačov a pracovníkov v rozhodovacej sfére, ktorých úlohou je definovať priority rozvojových politík a programov.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Typy a vývojové modely dolinových a korytovo – nivných geosystémov
Types and evolution models of valley and channel – foodplan geosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na poznávanie vývoja, klasifikáciu a hodnotenie fluviálnych – dolinových a korytovo-nivných geomorfologických systémov, ako dynamických líniových geosystémov typu proces-odozva. Metodologicky je poznávanie ich vývoja postavené na analýze a interpretácii morfošktruktúrnych a morfoskulptúrnych vlastností povodí a ich okolia, analýze pozdĺžnych a priečnych profilov dolín a ich dien a na koncepte tzv. evolučného modelu riečnych korýt. Klasifikácia fluviálnych geosystémov koncepčne vychádza z aplikácie modelu hierarchickej klasifikácie morfológie riek a iných, vo fluviálnej geomorfológii bežne používaných klasifikačných systémov (Rosgen, Montgomery-Buffington a iné). Pri hodnotení fluviálnych geosystémov sa projekt zameriava na vypracovanie základných evaluačných schém aplikovateľných pri posudzovaní ich zdravotného stavu, odozvy na prírodné hrozby a pri ich manažmente. V podmienkach Slovenska projekt prispieva k etablovaniu a rozvoju fluviálnej geomorfológie ako disciplíny podporujúcej racionálny manažment riek v zmysle Smernice o vode EU.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Regionálne geomorfologické členenie Slovenska 1:50000
Regional geomorfologic division of Slovakia 1:50000
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Urbánek Ján CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa vytvorí mapa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska v mierke 1:50 000. Reliéf Slovenska bude zobrazený ako mozaika geomorfologických celkov v podobe hierarchicky štrukturovaných priestorových útvarov. Mapa bude zhotovená v analógovej i digitálnej forme. Digitálna mapa jednou z vrstiev Základnej bázy geografického informačného systému.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
CLC 2006 – CORINE land cover 2006
CORINE land cover 2006
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Doba trvania: 30.3.2007 – 24.11.2008
Kultúrno-historická sociálna a topografia mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Podolák Peter CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je realizácia časti projektu Interreg IIIB CADSES "Karpatský projekt" Protection and sustainable development of the Carpathians in a transnational framework), číslo projektu 5D094
Doba trvania: 30.9.2007 – 30.9.2008