Ukončené projekty

Medzinárodné

CONVERGES – Konverzia vedomostí na zlepšenie manažmentu európskych ripariálnych ekosystémov a služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Anotácia: Pririečne ekosystémy zahŕňajú fyzické prostredie a biologické spoločenstvá, ktoré ležia na rozhraní sladkovodných a suchozemských systémov. Uznávajú sa ako ekosystémy, ktoré sú veľmi rozmanité a obsahujú špecifické ekologické spoločenstvá, ako aj poskytovatelia viacerých ekosystémových služieb. Uznanie dôležitosti pririečnych ekosystémov viedlo k rozsiahlemu výskumu v Európe. Napriek tomuto súboru pracovných a politických motivácií bol pokrok v zlepšovaní stavu pririečnych ekosystémov v Európe veľmi obmedzený. Je to pravdepodobne z dôvodu nesprávneho vyrovnania „rámcov“ výskumu (t. j. spôsobov, akými jednotlivci alebo organizácie s rôznym zázemím, zemepisným pôvodom, kultúrnym kontextom alebo účelom, poznajú a chápu takéto komplexné systémy). Osobitné problémy súvisiace s nevyrovnaním rámcov medzi zúčastnenými stranami v oblasti výskumu a riadenia pririečnych ekosystémov sú tieto: i) veľké geografické rozptýlenie a rôznorodosť súčasných poznatkov vo všetkých členských štátoch EÚ; ii) nedostatok účinnej komunikácie a zdieľania poznatkov medzi vedcami z rôznych odborov az rôznych krajín; iii) nedostatočná a problematická konverzia poznatkov a skúseností akademikov na vedúcich pracovníkov / odborníkov z praxe; (iv) chýbajúce vhodné hodnotiace nástroje, ktoré umožňujú porovnateľnosť medzi fluviálnymi systémami; v) nedostatočná dynamika výskumu na vytvorenie efektívnej koordinovanej činnosti alebo tvorby politiky na potrebnej úrovni.
Web stránka projektu: https://converges.eu/
Doba trvania: 1.4.2019 – 8.5.2022
Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
Endogenous and exogenous development potential in Slovak and Polish marginalized areas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
CLIMASTEPPE – Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Doba trvania: 1.4.2018 – 31.3.2021
Hodnotenie dopadov sucha na dynamiku vegetácie v ripariálnej zóne divočiaco-migrujúceho riečneho systému
Assessment of Drought Impact on Vegetation Dynamics in Riparian Zone of Braided-Wandering River System
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Doba trvania: 27.4.2020 – 27.10.2020
Komunikačná platforma krajín V4 pre využívanie metód pozorovania Zeme pri biotickom poškodení lesa
V4 communication platform for use of Earth Observation methods in biotic forest disturbances
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Anotácia: Diaľkový prieskum Zeme je jedným z kľúčových nástrojov na monitorovanie biotického poškodenia lesa, ktoré je predpokladom úspešného manažmentu lesných ekosystémov. Táto problematika bola z rôznych aspektov riešená nezávisle na každej zo zapojených partnerských inštitúcií, avšak bez ich vzájomnej spolupráce. Projekt je primárne zameraný na výmenu skúseností v oblasti detekcie biotického narušenia lesa s využitím rôznych typov údajov na báze DPZ a iniciovanie aktívnej vzájomnej spolupráce v tejto oblasti. Sekundárnym cieľom je podporiť zainteresovanosť ďalších zúčastnených strán (urbariáty, lesohospodári a pod.) na takomto výskume formou cielenej distribúcie vedeckých poznatkov, ako aj zber špecifických údajov z rôznych typov lesnej krajiny a prezentácia vedeckých poznatkov a návrhov vybraných opatrení v rámci krajín V4.
Doba trvania: 20.9.2019 – 30.8.2020
ATBIOMAP – Nové prístupy mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde využívajúce kombináciu optických a radarových údajov diaľkového prieskumu Zeme
Advanced Techniques for Biomass Mapping in Abandoned Agriculture Land using Novel Combination of Optical and Radar Remote Sensing Sensors
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2018 – 30.4.2020
Spoločné prístupy k hodnoteniu priestorového rozvoja Slovenska a Ukrajiny
Common approaches to assessment of spatial development in Slovakia and Ukraine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Sociálno-ekonomická zraniteľnosť a odolnosť regiónov v Poľsku a na Slovensku
Socio-economic vulnerability and resilience of regions in Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Pojmy zraniteľnosť a odolnosť majú pôvod v environmentálnych štúdiách a stali sa populárnymi aj v spoločenských a ekonomických vedách. Hlavným cieľom spoločného projektu je bližší pohľad na problematiku zraniteľnosti a odolnosti regiónov v Poľsku a na Slovensku. Aké sú spoločné ohrozenia, ktorým čelia obe krajiny a ako dôležité sú pre rôzne regióny? Projekt je zameraný na analýzu rôznych typov rizík v regiónoch, ako regióny reagovali na ohrozenia v minulosti a ako je možné ich prispôsobiť na zmeny prebiehajúce v súčasnosti.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
CON@SK.PL – Cezhraničná ekologická konektivita – modelovanie krajiny a ekologických sietí
Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Web stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/conskpl/index.php
Doba trvania: 1.3.2017 – 30.6.2018
COMPASS – Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe
Comparative analysis of territorial governance and spatial planning systems in Europe
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu COMPASS je vypracovať komparatívnu štúdiu o územnej správe a územno-plánovacích systémoch v Európe z hľadiska formulovania a implementácie Kohéznej politiky EÚ. Projekt zahŕňa 32 európskych krajín (28 krajín EÚ + partnerské krajiny programy ESPON) a v jeho prvej fáze je zapojených ďalších sedem krajín (kandidátske krajiny pred vstupom do EÚ a ďalšie krajiny západného Balkánu. Vedúcim partnerom projektu je TU Delft, ktorý spolupracuje s 8 partnermi a 16 subkontraktormi.
Web stránka projektu: https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/07.GovernanceandSpatialPlanning.html
Doba trvania: 1.6.2016 – 31.5.2018
CONNECTEUR – Spojenie európskeho výskumu konektivity
Connecting European connectivity research
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Web stránka projektu: http://connecteur.info/
Doba trvania: 10.4.2014 – 9.4.2018
Mapovanie sídelnej zelene s využitím údajov DPZ: modelové územia z Bulharska a Slovenska
Mapping urban green spaces based on remote sensing data: Case studies in Bulgaria and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Anotácia: Sídelná zeleň predstavuje integrálnu časť urbánneho ekosystému. Dôležitú úlohu zohráva najmä pri posudzovaní kvality života v sídlach, a to vzhľadom na jej zásadný vplyv na ekosystémové funkcie, miestnu mikroklímu a kvalitu ovzdušia, ako aj na percepciu prostredia z estetického hľadiska. Údaje získavané pomocou DPZ poskytujú vhodné podklady pre mapovanie a hodnotenie sídelnej zelene na rôznych hierarchických úrovniach v rôznych časových horizontoch. Dostupnosť aktuálnych satelitných dát s vysokým rozlíšením v kombinácii s ďalšími geodatabázami umožňujú tvorbu súboru indikátorov pre potreby územného plánovania a decíznej sféry. Cieľom projektu je mapovanie a priestorová analýza sídelnej vegetácie na vybraných modelových územiach v Bulharsku a na Slovensku. Triedy sídelnej vegetácie budú mapované a kvantifikované s využitím rozšírenej legendy CLC a následne analyzované s využitím demografických dát, klimatických dát a ďalších relevantných štatistických údajov.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Porovnanie transformácie kultúrnej krajiny v Brne a Bratislave a ich zázemí
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Priestorové disparity vo vidieckych a mestských regiónoch Ukrajiny a Slovenska: hodnotenie udržateľnosti a kvality života
Spatial Disparities in Slovak and Ukraine Rural and Urban Areas: Assesment of Sustainability and Quality of Life
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szőllős Ján, CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
MORCHFLOOD – Kvantifikácia morfologických zmien riečnych korýt a ich vplyv na povodňové riziko
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Doba trvania: 1.11.2015 – 30.6.2016
Vplyv investičných a vybraných sociálno-ekonomických procesov na lokálny a regionálny rozvoj v Poľsku a na Slovensku
Influence of investment and some related socio-economic processes on local and regional development in Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr kultúrnej krajiny
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Mapovanie zväčšovania zastavaných areálov na Slovensku a v Bulharsku s využitím rozšírenej legendy CORINE Land Cover
Urban sprawl mapping in Slovakia and Bulgaria based on an extended CORINE Land Cover nomenclature
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Anotácia: Zväčšovanie zástavby predstavuje jednu z najdôležitejších zmien využívania krajiny s narastajúcou intenzitou negatívneho vplyvu na životné prostredie (napr. nárast rozlohy prekrytých pôd – soli sealing). Urbanizácia predstavuje jeden z hlavných environmentálnych problémov blízkej budúcnosti, nakoľko sa predpokladá, že svetová populácia žijúca v mestách v r. 2007 – 3,3 miliardy obyvateľov sa do r. 2050 zdvojnásobí na 6,4 miliardy (UN Population Fund, 2007). Štúdium zmien krajiny súvisiacich s procesom urbanizácie je dôležitým najmä z hľadiska územného plánovania, environmentálnej ochrany a manažmentu prírodných zdrojov. Kľúčovým zdrojom informácií o zmenách urbanizovanej krajiny je diaľkový prieskum zeme (DPZ). Cieľom projektu je sledovať dynamiku antropogénnych povrchov na zvolených modelových územiach s využitím multitemporálnej analýzy satelitných snímok s veľmi vysokým rozlíšením (VHR). Za účelom hodnotenia zmien urbanizovanej krajiny bude navrhnutá rozšírená legenda CORINE Land Cover. Pri hodnotení hlavných hybných síl zmien krajiny a regionálneho rozvoja budú okrem údajov DPZ využité aj demografické a iné doplnkové štatistické dáta.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
VITAL LANDSCAPES – Hodnotenie a trvale udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny s využitím inovatívnej účasti a vizualizačných prostriedkov
Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes using Innovative Participation and Visualisation Techniques
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je ochrana kultúrnej krajiny Strednej Európy (SE) podporou udržateľného regionálneho rozvoja a spojením ochrany prírody a krajiny so socioekonomickým rozvojom. Tieto ciele sú v priamej zhode s cieľmi priority 3 (Zodpovedné využívanie životného prostredia) a oblasti intervencie 3.1 (Rozvoj vysokokvalitného životného prostredia manažovaním prírodných zdrojov a dedičstva). Na dosiahnutie týchto cieľov Projekt využíva nové technické riešenia (3D vizualizácia a databázy GIS) ako aj metódy hľadania konsenzu (pomocou využitia Agendy 21) na vytvorenie miestnych a regionálnych rozvojových scenárov.
Web stránka projektu: http://www.vital-landscapes.eu/front_content.php
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2013
Vplyv hydrotechnických diel na fluviálne systémy dolnej Visly a Podunajskej nížiny
The influence of hydrotechnical constructions on the development of fluvial systems of the Lower Vistula and Danubian Lowland
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
INFRAREGTUR – Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu
Infrastructural and organizational possibilities of spatial accessibility improvement as a factor for development of the Polish-Slovak tourist regions
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je určenie možnosti zlepšenia potenciálu cestovného ruchu v dôsledku zlepšenia priestorovej dostupnosti v rôznych mierkach ako aj transfer poznatkov a skúseností z oblasti vedy do oblasti administratívy. Cieľom aktivít realizovaných v rámci projektu je určenie konkrétnych možností a rizík rozvoja potenciálu cestovného ruchu prostredníctvom zlepšenia dopravnej dostupnosti. Uskutočnenie konkrétnych aktivít a potrieb by malo prispieť k zlepšeniu dostupnosti, rastu turistickej atraktivity a možnosti využitia existujúceho a aj novo vytvoreného potenciálu cestovného ruchu. Konkrétnymi najdôležitejšími aktivitami budú: spolupráca medzi vedeckými inštitúciami obidvoch krajín, iniciácia spolupráce medzi organizáciami verejnej správy z oblasti pohraničia, organizácia školení a konferencií, príprava dvoch publikácií v troch jazykových mutáciách a zriadenie internetovej stránky.Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
Web stránka projektu: http://www.infraregtur.eu/
Doba trvania: 1.8.2009 – 30.6.2012
Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andráško Ivan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Identifikácia a mapovanie rozšírených tried CORINE Land Cover s využitím multitemporálnych a multisensorových satelitných snímok (príkladové štúdie zo Slovenska a Bulharska)
Investigation of multitemporal and multisensor satellite imagery for enhanced CORINE land cover classes recognition and mapping (case studies in Slovakia and Bulgaria)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Humánnogeografické a fyzickogeografické štúdium regionálnych problémov v Maďarsku a na Slovensku
Human geographical and physical geographical study of the regional problems in Hungary and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollár Daniel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Lokálny a regionálny rozvoj v strednej Európe – problémy socio-ekonomickej aktivácie
Local and regional development in Central Europe – problems of socio-economic activation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Priestorová analýza a hodnotenie krajinnej štruktúry a zmien vo vybraných regiónoch Slovenska a Bulharska na základe údajov diaľkového prieskumu Zeme v období 1990-2006
Spatial analysis and assessment of landscape structure and changes in selected region of Slovakia and Bulgaria based on remote sensing data for the period 1990-2006
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je:-identifikovať, analyzovať a zhodnotiť krajinnú štruktúru a zmeny krajiny vo vybraných regiónoch Bulharska a Slovenska v trochu časových horizontoch (1990-200-2006) s využitím jednotného metodologického postupu za účelom získania porovnateľných výsledkov-porovnať zásadné rozdiely v dynamike krajiny-objasniť regionálne špecifiká vývoja krajiny vo vzťahu k rozdielnej polohe, prírodným podmienkam a odlišnému socio-ekonomickému vývoju v každej krajine
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2008
SOLAREC – Fotovoltická solárna energia (zdroj, výkon a hodnota)
Photovoltaic Solar Electricity (Resource, Performance and Value)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cebecauer Tomáš, PhD.
Web stránka projektu: http://re.jrc.ec.europa.eu/solarec/index.htm
Doba trvania: 1.1.2006 – 21.11.2008
Podprojekt 13 – Integrovaný prístup k záchrane kultúrneho dedičstva a udržateľnému regionálnemu rozvoju
Integrated Approach of the Recovery of the Cultural Heritage and Sustainable Regional Development
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc.
Anotácia: Aktivity v rámci podprojektu sú zamerané najmä na:Definitívny zoznam spoluriešiteľov a nimi deklarovaný súhlas so spoluprácou, vrátane špecifikácie rozsahu a podoby spolupráce.Návrh modelových území/dôvodová správa. Zoznam, resp. citácie dokumentov, potrebných pre úspešnú realizáciu individuálneho projektu.Súhrn vybraných podporných dokumentov.Štúdia uskutočniteľnosti individuálneho projektu.Kompletná žiadosť o individuálny projekt (vrátane príloh).
Doba trvania: 1.12.2007 – 7.7.2008
PANet2010 – Zlepšenie siete chránených území v oblasti Tatier
Improvement of the protected area network; example: the Tatra region
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na riadenie chránených a hodnotných území. Má teoreticky pripraviť a prakticky aplikovať "funkčnú sieť" chránených území, ktorá by zlepšila ekonomickú efektivitu regiónov; komunikáciu a spoločné rozhodovanie ("spoločné riadenie"); finančnú situáciu a problematiku ochrany vytvorením synergie medzi jednotlivými chránenými územiami
Web stránka projektu: http://www.panet2010.info/
Doba trvania: 1.4.2006 – 31.3.2008
Zmeny vo vidieckej krajine Slovenska a Bulharska v 1990-2000 identifikované aplikáciou databázy CORINE land cover
Changes of the rural landscape in Slovakia and Bulgaria in 1990-2000 identified by application of the CORINE land cover data
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2005 – 31.12.2007
Aplikácia geografických metód pri štúdiu prírodného a socioekonomického prostredia
Application of geographical methods in the study of natural and human enviroment
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Dynamika geomorfologických procesov v priestore a čase
Dynamics of geomorphological processes in space and time
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Porovnávací výskum regiónov Slovenska a Maďarska
A comparative research of regions in Slovakia and in Hungary
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollár Daniel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Sociálno-geografické aspekty formovania sa nových regionálnych štruktúr na Slovensku a v Poľsku
The socio-geographical aspect of shaping new regional structure in Poland and Slovakia
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2003 – 31.12.2006
KEO – Stav životného prostredia a strategické opatrenia
State of Environment and Policy Measures
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Huba, M..
Doba trvania: 1.10.2005 – 31.10.2006
Mapovanie sídelnej zelene s využitím údajov DPZ: modelové územia z Bulharska a Slovenska
Mapping urban green spaces based on remote sensing data: Case studies in Bulgaria and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Doba trvania: 0.0.0000 – 0.0.0000

Národné

Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách
Urban and suburban environments: a space for innovations and alternatives in the retail and services sector
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína, PhD.
Anotácia: Maloobchod a služby možno považovať za najdynamickejšie odvetvia hospodárstva tvoriace neoddeliteľnú súčasť každodenného života. V tomto kontexte je projekt zameraný na zhodnotenie urbánneho a suburbánneho prostredia ako priestoru na výskum inovácií a alternatív v maloobchode na jednej strane a v službách na strane druhej. Za inovatívne považujeme procesy, ktoré sa začali prejavovať v maloobchode a službách v ostatnej dekáde. K takýmto procesom patrí napr. online nakupovanie. Silnou motiváciou pre nákup a využívanie služieb môže byť tzv. SMS marketing alebo využívanie dát mobilných operátorov ako inovatívneho spôsobu riešenia problému. Za alternatívne považujeme také procesy, ktoré sú v protiklade s globalizáciou, napr. výskum komunitných záhrad, farmárskych trhov a pod. Preferencia slovenských, lokálnych, bio- a ekovýrobkov a služieb má vzostupný trend, ktorému sa spotrebitelia prispôsobujú rôznym spôsobom. Otázne je, akým spôsobom a do akej miery k tomu dochádza v slovenskom urbánnom a suburbánnom priestore.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia
Discontinuities in the development of the Slovak geographical thought in the 20th and 21st centuries: Objective and subjective dimensions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Zámerom projektu je komparatívna a kontextuálna analýza vývoja geografického myslenia na Slovensku v 20. A 21. storočí a vo svete (v svetovej geografii) s osobitným zreteľom na jeho diskontinuity. Vychádzajúc z identifikácie diskontinuít vo svetovom geografickom myslení autori projektu skúmajú mieru ich recepcie v slovenskom geografickom myslení. Poukazujú na konvergentné a divergentné črty ich priebehu a časový odstup. Skúmajú prípadné autochtónne diskontinuity v slovenskom geografickom myslení. Študujú najmä objektívnu dimenziu diskontinuít na základe štúdia ich aktérov, kanonických textov, interného a externého kontextu. Preskúmajú však aj ich subjektívnu dimenziu, pričom sa zameriavajú na percepciu a hodnotenie diskontinuít vybranými reprezentantmi rozličných generácií profesionálnych slovenských geografov a na ich predstavy o budúcom vývoji geografie na Slovensku v kontextu svetovej geografie.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem
Evolution of localities and regions: new theoretical and empirical approaches to understanding of spatial development paradigms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Evolučne orientovaná ekonomická geografia ponúka jedinečný spôsob myslenia, ktorý reaguje na dynamické zmeny v spoločnosti a snahou o komplexnosť výrazne prispieva k pochopeniu diferencovaného priestorového rozvoja. Cieľom projektu je identifikácia a vysvetlenie príčin vlastnou históriou determinovanej priestorovejheterogénnosti územia Slovenska s využitím bohatstva myšlienkového a teoreticko-metodologického aparátu modernej ekonomickej geografie. Jadrom a zároveň tmelom projektu je identifikácia kľúčových rozvojových a/alebo rozvoj ohrozujúcich stimulov z vybraných sfér národného hospodárstva (doprava, cestovný ruch, energetika, trh práce) a následná analýza reakcií a evolučného vývoja hierarchicky (spravidla administratívne) vytvorených priestorových jednotiek. Smer, obsah a rozsah rozvojových zmien lokalít a regiónov bude čiastočne konfrontovaný s novou regionálnou politikou EÚ deklarujúcou orientáciu na ich inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)
Evaluation of the transformation of natural and socio-cultural diversity of the cultural landscape in Slovakia (on example of selected areas)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Anotácia: Kultúrna krajina je svedectvom súčasného spôsobu života a zároveň aj zhmotnením dlhoročných zásahovnašich predkov do krajiny vystupujúcich v podobe štruktúr historickej kultúrnej krajiny. Popri hmotnej dimenzii má historická kultúrna krajina aj nehmotnú sociálno – kultúrnu dimenziu, ktorú vytvára historický kontext jej vzniku a vývoja i spôsob vnímania jej hodnôt a fungovania súčasníkmi. Analýza terminologických nezrovnalostí a vyhodnotenie implementácie problematiky historickej kultúrnej krajiny do právneho poriadku SR budú prvými z cieľov. Nadväzovať bude metodika identifikácie historickej kultúrnej krajiny v typologicky odlišných modelových územiach Slovenska. Hlavným cieľom bude spracovanie metodiky na hodnotenie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity historickej kultúrnej krajiny, jej porovnanie so súčasnou kultúrnou krajinou, určenie miery jej transformácie a náčrt možností jej ochrany.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím optických a radarových záznamov diaľkového prieskumu Zeme
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Goga Tomáš, PhD.
Anotácia: Spustnutá poľnohospodárska pôda predstavuje v posledných desaťročiach výrazný problém vo viacerých krajinách Európy. Prejavuje sa zastavením poľnohospodárskej činnosti v danej oblasti, čím dochádza k úbytku aktívne využívanej pôdy. Súvisí so sociálnymi a hospodárskymi problémami vo vidieckych oblastiach, ale aj nezrealizovanými investičnými zámermi v suburbánnych zónach. Napriek tomu, že v intenzívne využívaných oblastiach môže byť pozitívom zníženie množstva používaných chemických prípravkov, negatívne aspekty procesu pustnutia výrazne prevažujú, a to najmä v oblastiach, kde zarastajú lúky a pasienky s významným biodiverzitným potenciálom pre voľne-žijúce zvieratá, vtáky a hmyz.Cieľom projektu je automatizované mapovanie spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím voľne prístupných optických a radarových satelitných údajov. V procese mapovania využijeme metódy objektovo-orientovanej segmentácie a klasifikačné algoritmy s využitím strojového učenia za prítomnosti masívnej hardvérovej podpory.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2020
Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika
Integrated Flood Risk Assessment: A Basis for Updating of the Flood Risk Management Plans
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je prezentovať návrh aktualizácie prvých plánov manažmentu povodňového rizika pre obceokresu Myjava. Aktualizácia sa opiera o integrované hodnotenie povodňového rizika, ktoré vychádza zmyšlienky, že pri hodnotení prírodných katastrof musí byť hodnoteniu zraniteľnosti spoločnosti voči nimvenovaná aspoň taká pozornosť, aká je venovaná pochopeniu samotných prírodných javov. V navrhovanýchplánoch manažmentu povodňového rizika sa opatrenia na zníženie povodňového ohrozenia týkajú celéhopovodia a nielen vodných tokov. Súčasťou manažmentu sú aj opatrenia zamerané na redukciu zraniteľnostidomácností voči povodňovému ohrozeniu. Tretím dôležitým aspektom aktualizovaných plánov manažmentupovodňového rizika je spoluúčasť verejnosti v procese navrhovania preventívnych protipovodňových opatrení.Stanovenie optimálneho manažmentu povodňového rizika je výsledkom hodnotenia viacerých jeho alternatív.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch
Growing and deepening ineguality in regions of Slovakia and the effects on polarisation of human development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Anotácia: Rast globálnych nerovností vyvoláva mnohé závažné problémy, ktoré postihujú všetky krajiny a populácie. Koncentrácia bohatstva v rukách úzkej skupiny zväčšuje priepasť medzi najbohatšími a väčšinou obyvateľstva. Spôsobuje existenčné problémy širokým vrstvám populácie aj v rozvinutých krajinách. Rovnaký trend môžemesledovať aj na Slovensku, kde sa nerovnosti súčasne vyznačujú výraznou priestorovou diferenciáciou. Viaceré výskumy podložené konkrétnymi empirickými výsledkami potvrdili, že Slovensko napriek pomerne vysokému ekonomickému rastu, patrí ku krajinám so zvyšujúcou sa úrovňou nerovností. Výrazne negatívne dôsledky súvisiace s rastom nerovností môžeme sledovať zvlášť v zaostávajúcich regiónoch. Znižujú možnosti ichekonomického rastu, úrovne kvality života, ľudského rozvoja a pod. Projekt je zameraný na kvantifikáciu úrovne relevantných nerovností, stanovenie miery ich prehlbovania v čase a určenie ich vplyvu na vybrané charakteristiky ľudského rozvoja.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny
Recent lateral and vertical evolution of river valley bottoms under changing environmental conditions and their impact on riverine landscape ecosystem services
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na morfologicko-sedimetárny výskum recentného vývoja dien dolín podmieneného laterálnym presúvaním a zarezávaním korýt vodných tokov ako odoziev na zmeny environmentálních podmienok. Vývoj morfologických aspektov je skúmaný na úrovni nivy identifikáciou jej geomorfologických fáz vývoja povodňových depozitných stupňov. Výskum laterálneho presúvania a zarezávania korýt ako aj krajinnej pokrývky riečnej krajiny a jej ekosystémových služieb je realizovaný prostredníctvom multi-temporálnych analýz dát DPZ, historických máp v prostredí GIS a hydrologických radov a na základe údajov získaných terénnym výskumom (UAV snímkovaním, geodetickými, geofyzikálnymi, granulometrickými a datovacími metódami). Ekosystémové služby sú špecifikované podľa všeobecne akceptovaných schém používaných pri výskume riečnej krajiny. Získané výsledky umožnia formulovať časovo-priestorové konceptuálne modely vývoja dien dolín vodných tokov a scenáre ich ďalšieho vývoja.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization – development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šveda Martin, PhD.
Anotácia: Procesy suburbanizácie – teda presun obyvateľstva a jeho aktivít z jadier metropolitných regiónov do ich zázemí – prebiehajú na Slovensku a predovšetkým v prímestskom regióne hlavného mesta už takmer 20 rokov. Suburbanizácia v zázemí Bratislavy predstavuje najvýznamnejšiu zmenu sídelných a sociálno-priestorových vzťahov v postsocialistických dejinách Slovenska, ktorej priebeh a parametre zásadným spôsobom ovplyvnia budúce možnosti vývoja toho dynamicky sa rozvíjajúceho regiónu. Napriek intenzite a mnohostranným dopadom suburbanizácie doteraz nebola vypracovaná ucelená a komplexná analýza prejavov a dopadov tohto mnohozložkového fenoménu. Potreba takéhoto materiálu je evidentná aj z dôvodu viacerých negatívnych prejavov a dôsledkov, ktoré tento proces priniesol. V tomto kontexte sa navrhovaný projekt koncentruje na zhodnotenie intenzity a územného rozsahu suburbanizácie v zázemí Bratislavy, jej demografických a sociálnych dopadov a priestorových vzorcov vývoja. Na naplnenie týchto cieľov budú využité okrem štandardných metód spoločensko-vedného výskumu aj najmodernejšie postupy dynamicky sa rozvíjajúcich metód GIS a diaľkového prieskumu zeme. Okrem hĺbkovej analýzy jednotlivých čiastkových prejavov procesu suburbanizácie bude snahou hľadať vzťahy vzájomnej podmienenosti a prepojenosti nevyhnuté pre jeho komplexné zhodnotenie.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Proces starnutia obyvateľstva má komplexný charakter, dotýka sa všetkých vekových kategórií obyvateľstva. Vprocese starnutia rastie podiel a počet starších osôb, čo podnecuje k zmenám v sociálnej oblasti, v oblastiformálnej a neformálnej starostlivosti. Odhaduje sa, že 13% seniorov potrebuje pomoc v domácnosti, 7-8%potrebuje sústavnejšiu domácu starostlivosť a 5% potrebuje ústavnú starostlivosť. Na Slovensku v roku 2014dosahovala stredná dĺžka života pri narodení 73 rokov u mužov a 80 rokov u žien. So starnutím sa spájajúšpecifiká ekonomického vývoja (starnúca pracovná sila), zdravotnej starostlivosti a najmä finančnej udržateľnostidôchodkového systému. Kvalitu života vo vysokom veku však ovplyvňuje aj kvalita sociálnych sietí. Ich absenciavedie k sociálnemu vylúčeniu a osamelosti. Tie predstavujú podľa kvalitatívnych výskumov najzávažnejšie zobáv príslušníkov najstaršej generácie. Osamelosť spúšťa a zhoršuje priebeh patologických javov spojenýchnajmä so starším vekom, prejavuje sa v psychickej aj fyzickej kondícii. Ľudia sú vyradení z participácie naekonomických aktivitách a nezriedka aj na intenzívnom každodennom živote rodiny. Ide pritom o faktor, ktorýpresahuje chápanie človeka ako individuality s istou biologickou predispozíciou, rodinnou históriou, či životnýmštýlom. V tomto projekte sa sústredíme na osamelosť seniorov v mestskom prostredí, paradoxne s vysokouhustotou zaľudnenia, variáciou životných štýlov, postojov, záujmov, kde očakávame aj vyššiu pravdepodobnosťinovatívnych spôsobov uchopenia a práce s praktickými dôsledkami osamelosti, či už v podobe neformálnychväzieb medzi susedmi, známymi, kolegami, či náhodnými stretnutiami vo frekventovanom verejnom priestore.Mesto má veľký potenciál osamelosť v každodennom živote seniorov redukovať a teda riešiť jeden z vážnychfaktorov znižujúcich kvalitu ich života. Slovenská spoločnosť v súčasnej Európe patrí medzi najintenzívnejšie starnúce populácie a tento problém sa jej bude týkať čoraz viac.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
PEDO-CITY-KLIMA – Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny
Effect of impermeable soil cover on urban climate in the context of climate change
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Anotácia: Nepriepustné povrchy pôd výrazne ovplyvňujú mezo a mikroklímu mestských sídiel. Podstatne prispievajú k vytváraniu nepriaznivých ostrovov tepla v mestách – UHI (Urban Heat Islands), podstatne redukujú funkcie a ekosystémové služby pôdy a obmedzujú vsakovanie vody do pôdy. Zábery a prekrytie pôdy nepriepustnýmimateriálmi majú v súvislosti s procesmi globálnej zmeny klímy značné negatívne dôsledky nielen pre spoločnosť a hospodárstvo, ale aj na životný štandard a zdravotný stav mestského obyvateľstva. Rozlohou väčšia súvislázástavba miest prispieva k vyššej priemernej teplote a k extrémnym horúčavám v letnom období, v mikroklimatickom porovnaní s areálmi, sídelnej zelene, záhrad a lesoparkov.Cieľom projektu je identifikovať a hodnotiť vplyv nepriepustných povrchov v mestských aglomeráciách na mezo a mikroklímu v podmienkach klimatickej zmeny. Základom riešenia je analýza intenzity zástavby a príčin jej zmien, ako aj identifikácia UHI interpretáciou satelitných záznamov. Vytvorená údajová báza bude porovnaná s hodnotením vývoja klímy v mestách vypracovaním mestských scenárov zmeny klímy. Výsledky budú verifikované pozemnými meteorologickými meraniami. Analýza sa doplní o dopady nepriepustných povrchov pôdna životné prostredie miest a ich obyvateľov a vyhodnotenie efektu pôdy a ozelenenia na udržateľný manažment urbanizovaných území.Pre realizáciu projektu boli vybrané 3 mestá – Bratislava, Trnava a Žilina, ktoré sa v rámci SR vyznačujú veľmi rozsiahlou výstavbou s minimálnym rešpektovaním rizík vyplývajúcich zo zmenených klimatických podmienok.Výstupy riešenia projektu poskytnú v aplikačnej sfére veľmi dôležitý nástroj pre vedecké plánovanie a rozhodovanie mestských samospráv z hľadiska environmentálneho územného projektovania. Súčasťou riešenia budú aj návrhy opatrení s dôrazom na zachovanie kvality životného prostredia v kontexte adaptácie na zmenu klímy.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností
Changes in Agricultural Land Use: Assessment of the Dynamics and Causes Applying Land Cover Data and Selected Environmental Characteristics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Anotácia: Vzhľadom na rozlohu a citlivosť na zmeny patria lokality s poľnohospodárskym využitím krajiny k najdynamickejším. Nenahraditeľnú úlohu pri analýze a priestorovej diferenciácii takejto dynamiky zohrávajú údaje získané diaľkovým prieskumom Zeme. Charakter a rozsah zmien však modifikujú rôzne sociálno-ekonomické faktory a prírodné podmienky. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť sa k pochopeniu zmien v poľnohospodárskej krajine v období rokov 1970 až 2012 prostredníctvom identifikácie zmien vo využití poľnohospodárskej krajiny a evalvácie faktorov determinujúcich ich výskyt. Špeciálny dôraz kladie projekt na hodnotenie extenzifikácie, intenzifiácie a zastavovania poľnohospodárskej pôdy. Pomocou inovatívnych metód projekt takisto hodnotí zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny, ktoré možno očakávať na Slovensku v budúcich 60 rokoch. Vzhľadom na charakter projektu na rozhraní spoločenských a prírodných vied majú predpokladané výstupy obrovský potenciál využitia tak vo vedeckej ako aj v plánovacej praxi.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie
Analysis of temporal-spatial dynamics of the selected cultural landscape structures in Slovakia, their protection and sustainable use
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Anotácia: Obsah a najmä interpretácia konceptu kultúrnej krajiny sú miestami nejednoznačné, čo má negatívne dôsledky na praktický manažment a ochranu krajiny, ako aj na územné plánovanie, právny poriadok i verejnú správu. Prehľad rozpracovanosti problematiky kultúrnej krajiny v domácej a zahraničnej literatúre a spresnenieteoreticko – metodologickej bázy pre potreby projektu sú prvým cieľom. Ďalším krokom je vyhodnotenie procesov zmien štruktúr kultúrnej krajiny na viacerých hierarchických úrovniach: lokálnej (v rozsahu katastrálneho územia obce, resp. jej častí), mikroregionálnej (v rozsahu katastrálnych území niekoľkých obcí) aregionálnej. Pri skúmaní štruktúry kultúrnej krajiny a ich zmien (prírodných, sociálno-ekonomických a kultúrno-historických charakteristík) sa pre každú z úrovní použijú špecifické metodické postupy. Následne sa vyhodnotia trendy zmien, vymedzia sa rámcové zásady a regulatívy ochrany a udržateľnéhomanažmentu kultúrnej krajiny s prihliadnutím na koncept trvalej udržateľnosti.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni
Flood risk assessment and its integrated management on regional level
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je na príkladových štúdiách prezentovať základné metodologické postupy integrovaného hodnotenia a manažmentu povodňového rizika na regionálnej úrovni. Integrované hodnotenie povodňovéhorizika je výsledkom kombinácie údajov o systematických a náhodných faktoroch ovplyvňujúcich potenciál povodňového ohrozenia v povodí a údajov vyjadrujúcich zraniteľnosť sociálneho, ekonomického a environmentálneho systému územia voči povodniam. Potrebné vstupné dáta sú získané terénnym výskumom, dotazníkovým prieskumom, využitím geoúdajov a dasymetrickým mapovaním. Hodnotenie vyúsťuje do identifikovania priestorovej variability povodňového rizika v rámci povodia. Manažment povodňového rizika je založený na koncepte optimálnej protipovodňovej stratégie, ktorá je výsledkom kombinácie stratégie redukcie rozsahu zaplavenia, stratégie redukcie zraniteľnosti a stratégie zmierňovania negatívnych dôsledkov.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy
Response of geomorphic-sedimentary connectivity/disconnectivity in fluvial system to environmental impacts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum (ne)spojitosti sedimentárnych tokov a foriem reliéfu na príklade rôznych typov riečnych systémov (štrkonosné, migrujúce a divočiace rieky, bajpasový úsek veľkej rieky). Dlhodobá ako aj krátkodobá variabilita spojitosti sedimentov a geomorfologických foriem, ovplyvňovaná environmentálnymi zmenami (človek, klíma) budú skúmané prostredníctvom multi-temporálnej analýzy dát DPZ a na základe údajov získaných terénnym výskumom. Na úrovni povodia bude pozornosť venovaná výskumu prispôsobovania sa riečnej (ne)spojitosti recentným krátkodobým zmenám krajinnej pokrývky, na úrovni dolinových segmentov priestorovej variabilite prejavov konektivity ako odozvy na dlhodobé klimatické zmeny a hodnoteniu väzieb medzi korytom a nivou. Na úrovni riečneho úseku bude pozornosť venovaná konektivite medzi rôznymi korytovými formami, jej odozve v sukcesii vegetácie, variabilite reliéfu a drsnosti nivy a porozumeniu jej fungovania v súvislosti so súčasnými fluktuáciami hydrologického režimu (extrémne povodne).
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Regionálna divergencia, priestorové nerovnosti a marginálne regióny v kontexte sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku
Regional divergence, spatial disparities and marginal regions in the context of socio-economic development in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Anotácia: Jedným z prioritných cieľov programu kohézie EÚ je premietnuť výsledky ekonomického rastu do vyrovnávania nerovností medzi regiónmi. Napriek preferovaniu tohto cieľa (aj finančnému) je zrejmé, že politika regionálnej konvergencie nedosahuje požadované efekty, čo si vyžaduje hľadanie nových možností riešenia problémov podmienených rastom divergencie. Cieľom projektu je v kontexte relevantných divergenčných teórií regionálneho rozvoja skúmať nerovnosti a aktuálne problémy niektorých, zväčša marginálnych regiónov (MR) Slovenska. Projekt sa zameria na analýzu vzťahov a súvislostí medzi ekonomickým rastom, socio-ekonomickým a demografickým vývojom, regionálnou divergenciou a nerovnosťami a ich kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie. Empirickým zámerom projektu bude vykonať klasifikáciu socio-ekonomických MR, určiť mieru ich marginality a zhodnotiť a predikovať ich ďalší vývoj v prípade pokračujúceho trendu regionálnej divergencie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov – produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí
Development trajectories of localities and regions – product of sector and spatial policies, territorial capital and decisions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Lokality a regióny s diferencovanou hodnotou svojho teritoriálneho kapitálu prechádzajú nielen kontinuálnym vývojom, ale aj dynamickými zmenami. Ich odlišné rozvojové trajektórie sú vyvolané špecifickými reakciami na procesy globalizácie a na dynamické zmeny odvetvových a priestorových politík, ktoré ovplyvňujú strategické, priestorovo selektívne rozhodnutia investorov a radových obyvateľov. Prítomnosť alebo absencia rozvojových impulzov v lokalitách a regiónoch vedie spolu s úrovňou ich úspešnej adaptácie na zmenené podmienky a kreatívne využitie ich endogénneho potenciálu k výraznej priestorovej diferenciácii. Cieľom projektu je hľadaniepríčin a mapovanie (identifikácia) dopadu zmien v hodnotení a využívaní teritoriálneho kapitálu vybraných lokalít a regiónov na zotrvaní alebo zmene ich rozvojových paradigiem a trajektórií.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien
Specifics of time-space human behaviour under the impact of socio-economic changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je analýza a zhodnotenie časovo-priestorového správania obyvateľov pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien. V projekte sa zameriame na dva aktuálne spoločenské fenomény. Prvým je transformácia maloobchodu pod vplyvom globalizácie a internacionalizácie a s ňou súvisiaca zmena nákupného správania obyvateľov. Druhým fenoménom je zmena každodenného života obyvateľov s početnými špecifikami vzorcov časovo-priestorového správania, podľa charakteru prostredia (urbánne, suburbánne, rurálne). Projekt vychádza najmä z metodického a konceptuálneho rámca geografie času a využíva nové postupy na zber a analýzu individuálnych časovo-priestorových záznamov, predovšetkým pokročilé spracovanie údajov v prostredí GIS (sieťová analýza, 3D modelovanie a pod.). S využitím duálneho záznamu aktivít obyvateľov prostredníctvom časovo-priestorového diára (dotazníka) a presnej priestorovej lokalizácie GPS môžeme získať unikátnu bázu údajov o každodennom živote obyvateľov s vysokou časovo a priestorovou presnosťou.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
Castles in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon.
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc.
Doba trvania: 3.10.2013 – 2.10.2017
Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny
Production, verification and application of population and settlement spatial models based on European land monitoring services
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Anotácia: V súvislosti s rozvojom geoinformačných technológii a diaľkového prieskumu Zeme dochádza k prudkému nárastu v produkcii a využívaní údajových vrstiev nielen o krajine, ale stále viac tiež o spoločnosti. K najvyužívanejším z týchto vrstiev patrí európska mapa stupňa nepriepustnosti („Soil Sealing Layer“ – SSL) a európsky raster hustoty zaľudnenia („Population Density Grid“ – PDG). Zatiaľ čo SSL detailne zobrazuje zastavané plochy, PDG je dezagregovaný populačný raster odvodený z údajov CORINE land cover (CLC). Cieľom projektu je validácia SSL na území Slovenska a využitie validovanej SSL spolu s CLC pri tvorbe modelov zaľudnenia a osídlenia Slovenska presnosťou prevyšujúcich PDG. Pracovné verzie týchto modelov budú aplikované na riešenie konkrétnych úloh – napr. vymedzenie mestského a vidieckeho osídlenia, hodnotenie metód harmonizácie a areálovej transformácie geografických dát – čo umožní verifikáciu a následné zdokonalenie týchto modelov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Zmeny kultúrnej krajiny: analýza procesov rozširovania zástavby a pustnutia poľnohospodárskej pôdy aplikáciou databáz o krajinnej pokrývke
Changes of cultural landscape: analysis of extension of urban fabric and farmland abandonment processes applying land cover databases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Anotácia: Spoločenské záujmy, stimulované predovšetkým ekonomickým rozvojom a ľudskými zdrojmi, predstavujú rozhodujúce hybné sily vývoja zmien kultúrnej krajiny. Charakter a rozsah zmien však výrazne modifikujú prírodné podmienky. Fyzický stav krajiny a jej využívanie je v konkrétnom časovom horizonte okrem máp zaznamenaný aj prostredníctvom údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Tieto údaje predstavujú korektné zdroje informácií vhodné na analýzu intenzity a priestorovú diferenciáciu v súčasnosti dvoch dominantných trendov vývoja krajiny: suburbanizácie a pustnutia poľnohospodárskej pôdy. Odlišnosť týchto procesov bude vyhodnotená najmä na základe údajov o zmenách krajinnej pokrývky CORINE land cover (CLC) z rokov 1990, 2000 a 2006 (CLC1990, CLC2000 a CLC2006), a ďalších detailizovaných údajov odvodených najmä z leteckých snímok o zastavanosti územia na národnej a regionálnej úrovni Slovenska.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Endogénny potenciál a exogénne faktory lokálneho a regionálneho rozvoja Slovenska
Endogenous potential and exogenous factors of local and regional development in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Na Slovensku došlo v priebehu ostatných desaťročí k prehĺbeniu intra a interregionálnych disparít. Dominujúce centralistické koncepcie lokálneho a regionálneho rozvoja, ktoré vychádzali z pôsobenia najmä exogénnych faktorov, nedokázali vo výraznejšej miere redukovať, resp. stabilizovať priestorové nerovnosti. Jednou zidentifikovaných príčin bola nedostatočná analýza a následné zakomponovanie rozdielnych lokálnych aregionálnych špecifík do rozvojových stratégií. Cieľom vedeckého projektu je poukázať na významdecentralizovaného prístupu k rozvoju lokalít a regiónov, ktorého charakteristickým znakom je identifikácia,zhodnotenie a mobilizácia endogénneho potenciálu územia. Predpokladáme, že hľadanie vyváženého stavu medzi racionálnym využitím dvoch komplementárnych priestorových rozvojových prístupov (zdola-nahor a zhora-nadol) je nielen ďalšou možnosťou socio-ekonomického rastu lokalít a regiónov, ale aj potenciálnoucestou k redukcii priestorových disparít a nerovnomernej úrovne kvality života obyvateľov.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Povodňové riziko obcí Slovenska
Flood risk of municipalities in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Anotácia: Poznanie úrovne povodňového rizika administratívnych jednotiek je nevyhnutným predpokladom efektívneho rozhodovania pri tvorbe koncepcie protipovodňovej politiky, pri výbere vhodnej protipovodňovej stratégie a prirozhodovaní o alokácii finančných zdrojov na protipovodňové opatrenia. Povodňové riziko je vyjadrené potenciálnymi negatívnymi dôsledkami povodní, ktoré sú funkciou atribútov povodní a zraniteľnosti ekonomického, sociálneho a environmentálneho systému územia. Z atribútov povodní sa v projekte berie do úvahy frekvencia výskytu povodňových situácii. Ekonomická zraniteľnosť je reprezentovaná atribútmi bytovéhofondu, hodnotou dlhodobého majetku ekonomických sektorov, sociálna zraniteľnosť atribútmi obyvateľstva,sociálnym statusom a etnicitou a environmentálna zraniteľnosť je vyjadrená zdrojmi znečistenia. Úroveň povodňového rizika obcí SR sa stanovila na základe kombinácie frekvencie výskytu povodňových situácii a zraniteľnosti metódou multikriteriálnej analýzy.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Prirodzené a človekom indukované geomorfologické a sedimentárne zmeny fluviálneho systému
Natural and human-induced geomorphological and sedimentary changes in river system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum prírodných a človekom iniciovaných geomorfologických a sedimentologických zmien v riečnych systémoch dvoch veľkých riek (Dunaj, Níl), vybraných štrkonosných a vrkočiaco-divočiacich riečnych systémov(Belá, Topľa) a dvoch podzemných vodných tokov (Demänovka, Styx). Dlhodobé aj krátkodobé zmeny, ľudské zásahy do ich morfologicko-sedimentárneho komplexu a vlastnosti krajinnej pokrývky ripariálnej zóny budú skúmané pomocou multi-temporálnej analýzy údajov diaľkového prieskumu Zeme, ako aj údajov získaných terénnym výskumom. Osobitná pozornosť bude venovaná výskumugeomorfologicko-sedimentárnej odozvy na povodňové udalosti. Projekt prinesie poznatky o charaktere zmien daných riek a umožní vyhodnotiť intenzitu ich transformácie, identifikovať ich kritické prvky z hľadiska potenciálneho ovplyvnenia ľudskými zásahmi a z hľadiska následkov povodní. Projekt prispeje ku konceptuálnemu modelovaniu a prognózovaniu správania sa riek, ako aj k ich environmentálnemu manažmentu.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie
Regional and spatial disparities in Slovakia; development in the last decade, the present status and consequences
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum súčasnej úrovne, vývoja a zmien regionálnych disparít (ďalej RD) a priestorových disparít (ďalej PD) ako výsledku významných procesov, ktoré prebehli na Slovensku v poslednom desaťročí. Projekt sa zameria predovšetkým na zachytenie zmien a tendencií v disparitách regiónov a v modelových územiach po vstupe Slovenska do EÚ. Predmetom záujmu je zhodnotiť vplyv regionálnej politiky kohézie(súdržnosti) Európskej únie na súčasný stav a tendencie vývoja RD a PD – konvergenciu resp. divergenciu regiónov a trendy v nerovnostiach v modelových územiach. Analýzy a hodnotenia disparít budú uskutočnené na rôznych priestorových hierarchických úrovniach. Logickým vyústením projektu na úrovni regiónov bude analýzaa syntéza vybraných relevantných aspektov formovania RD, vymedzenie (typizácia) regiónov do typov a identifikácia aktuálnych marginálnych regiónov. PD budeme sledovať v modelových územiach, pričom sa zameriame na územia s výraznou mierou heterogenity v sociálno-priestorovej štruktúre.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte
Selected geographical aspects of the environment in Slovak regions and the country as a whole in international context
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Zámerom projektu je analýza geograficky relevantných javov a procesov súvisiacich so zmenami životného prostredia (ŽP) vo vzťahu ku koncepcii trvalo udržateľného rozvoja, k ochrane prírody, manažmentu krajiny ako aj k zvyšovaniu kvality života a to na viacerých hierarchických úrovniach: medzinárodnej, národnej a regionálnej resp. lokálnej. Postupnosť krokov: analýza stavu rozpracovanosti problematiky v domácej a zahraničnej literatúre, príprava teoreticko-metodologickej bázy, aktualizácia poznatkov o stave a vývoji životného prostredia prostredníctvom aplikácie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, identifikácia hospodárskych aktivít a regiónov vhodných pre potreby výskumu. Následne sa budú identifikovať vývojové trendy vo sfére životného prostredia s využitím aktuálnych dát, ako aj charakter a príčiny zmien v uplynulých desiatich rokoch. Bude sa tiež konfrontovať situácia a vývoj ŽP v SR a v medzinárodnom kontexte s využitím medzinárodných databáz a v intenciách medzinárodných dohovorov.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Časovo-priestorová analýza využívania krajiny: hodnotenie dynamiky zmien, fragmentácie a stability aplikáciou dátových vrstiev CORINE land cover
Time-spatial analysis of land use: dynamics of changes, fragmentation and stability assessments by application of the CORINE land cover data layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Anotácia: Dynamiku zmien krajiny výrazne ovplyvňujú spoločenské záujmy, ktorých rozhodujúcimi hybnými silami sú predovšetkým politické a ekonomické stimuly. Tieto v priebehu minulého polstoročia veľmi intenzívne menili aj krajinu Slovenska. Centrálne riadenie určilo rozvoj urbanizácie a socializácie poľnohospodárstva, ako ajcharakter krajinnej štruktúry v päťdesiatych rokoch. Návrat k trhovej ekonomike v deväťdesiatych rokoch a vstup do Európskej únie začiatkom nového tisícročia podmienil zmeny v sídelnej štruktúre, ale aj v intenzitepoľnohospodárskeho využívania krajiny. Korektným nástrojom hodnotenia zmien krajiny sú letecké a satelitné snímky, ale zvlášť dátové vrstvy CORINE land cover za roky 1990, 2000 a 2006 (CLC90, CLC2000 a CLC2006), ako kompatibilné údaje celoeurópskej úrovne. Na posúdenie dynamiky zmien, fragmentácie a stability krajiny jevhodné porovnanie s potenciálom prírodnej krajiny, s demografickými a ekonomickými ukazovateľmi a zároveň aj s právnymi limitmi regionálneho rozvoja.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (SPECTRA+)
Centre for the Settlement Infrastructure Development of the Knowledge Based Society (SPECTRA+)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Dopytovo orientovaný projekt má za cieľ podporiť dobudovaním vedeckej infraštruktúry výskumné aktivity zamerané na optimalizáciu infraštruktúry osídlenia tvoriaceho životné prostredie spoločnosti, priestorovú optimalizáciu ekonomických aktivít z hľadiska udržateľnosti rozvoja krajiny a tvorbu životného mikroprostredia človeka. Projekt vytvára organizačnú a technicko-technologickú platformu na báze dobudovania a integrácie technicko-technologických a predovšetkým vedeckých kapacít a poznatkov technických, prírodovedných, sociálnych a ekonomických vied pre optimalizáciu sídelnej infraštruktúry a harmonizáciu aktivít sídlenia – produkčných, zotavenostných, komunikačných aktivít a aktivít bývania s prírodným prostredím a pre udržateľné využitie prírodných zdrojov vrátane krajinného priestoru reflektujúc hodnotové systémy, nároky a možnosti znalostne založenej spoločnosti.
Doba trvania: 1.4.2009 – 31.12.2011
Komplexná dynamika geomorfologického systému rieky
Complex dynamic of river geomorphic system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na dynamiku geomorfologického systému riek na báze paradigmy komplexity systémov. Na vybraných riečnych systémoch sa analyzuje ich hierarchická štruktúra a identifikujú sa jej jednotlivé úrovne. Skúma sa ich genéza a priestorový aspekt ako aj aspekty vplyvov človeka na ich morfologické vlastnosti. Dynamika sa analyzuje na základe výskumu konektivity/diskonektivity foriem a sedimentov na jednotlivých hierarchických úrovniach. Poznatky o vlastnostiach jednotlivých hierarchických úrovní, o genéze vplyvu človeka a genéze a formách konektivity umožnia na hierarchickej úrovni riečneho úseku identifikovať nelineárnu trajektóriu vývoja geodiverzity a habitatovej diverzity riečneho systému a predikovať jeho vývoj. Projekt prispieva k poznaniu morfológie riek Slovenska, k rozvíjaniu poznávania komplexnej dynamiky morfológie riek a morfologickej bázy riečnych habitatov a k environmentálnemu manažmentu riečnych systémov v intenciách celosvetového trendu.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Regionálna variabilita povodňového rizika v malých povodiach SR
Regional variability of flood risk in small basins of the SR
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Anotácia: V projekte sa vychádza z viacrozmerného prístupu k povodňovému riziku, ktorý je založený na kombinácii prvku pravdepodobnosti výskytu špecifikovaných hodnôt maximálnych ročných prietokov a prvku zraniteľnosti krajinnej pokrývky, objektov a obyvateľstva voči povodni. Pri hodnotení povodňového rizika na národnej priestorovej úrovni sa analyzuje uplatnenie určitých zjednodušujúcich predpokladov v súvislosti s mapovaním rozsahu zaplaveného územia v malých povodiach a hodnotenie zraniteľnosti je založené na regionálnej variabilite úrovne povodňovej hrozby malých povodí a na ľahko dostupných údajoch o charaktere krajinnej pokrývky, o charaktere zastavaných plôch a o regionálnej variabilite sociálneho a ekonomického stavu obyvateľstva v obciach lokalizovaných v malých povodiach. Identifikované regionálne triedy povodňového rizika vyjadrujú priestorovú diferenciáciu očakávaných ekonomických a sociálnych negatívnych dôsledkov spôsobených povodňou.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Regionálni víťazi a regionálni porazení – identifikácia úspešných a menej úspešných lokalít a regiónov Slovenska
Regional winners and regional losers – identification of successful and less successful localities and regions in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Čo robí ekonomicky úspešné regióny na Slovensku úspešnými? Prečo sú niektoré lokality a regióny úspešnejšie ako iné? Môže byť úspešnosť definovaná len na báze ekonomickej výkonnosti? Čo spôsobuje úspešnosť pragmaticky zadefinovanej priestorovej jednotky, ktorá môže, ale aj nemusí byť výsledkom funkčných vzťahov v priestore? Reagujú na evidentnú priestorovú diferencovanosť Slovenska investori, migranti a turisti? Sú v ich priestorovom výberovom správaní rozdiely v závislosti od charakteru výrobného procesu (správanie sa firmy) alebo socio-demografických charakteristík (správanie sa jednotlivca)? Cieľom vedeckého projektu je hľadať odpovede na tieto otázky prostredníctvom vyjadrenia priestorových disparít identifikovaných tak na báze uplatnenia vybraných indikátorov socio-ekonomickej úrovne účelovo zvolených priestorových jednotiek, ako aj na báze diferencovaného mediálneho obrazu lokalít a regiónov, ktorý je produktom printových médií a internetu.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Eseje – Súťaž študentských esejí Udržateľný spôsob života
Students Essays Competition Sustainable Way of Living
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2011
Udržateľnosť a kvalita života v regiónoch s dôrazom na vplyvy procesov suburbanizácie a marginalizácie
Sustainability and quality of life in regions with emphasis on impacts of suburbanization and marginalization processes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Zámerom vedeckého projektu je prehĺbiť teoreticko-metodologické poznatky z geografického výskumu udržateľnosti a kvality života a použiť ich pri výskume vybraných regiónov Slovenska. Metodologický postup vychádzajúci z viacerých časovo-priestorových mierok, objektívnej a subjektívnej dimenzie kvality života, jej viacerých oblastí (domén) a širokého spektra indikátorov zabezpečí komplexné geografické hodnotenie udržateľnosti a kvality života v regiónoch Slovenska predovšetkým v súvislosti so zmenami vyvolanými procesmi marginalizácie a suburbanizácie. Na rôznych územných hierarchických úrovniach bude analyzovaná udržateľnosť a kvalita života a bude sa študovať ich vnímanie a hodnotenie z pohľadu obyvateľov a decízorov. Sledovaným cieľom bude upresnenie obsahu a štruktúry pojmov udržateľnosť a kvalita života, pochopenie vzťahu medzi kvalitou života a udržateľným rozvojom a vysvetlenie špecifického priestorového rozloženia vybraných aspektov kvality života.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Urbánno-rurálna – Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska
Current state and perspective of the settlement structure development of Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Snahou projektu je hodnotiť kvalitu sídelnej siete na Slovensku a prostredníctvom vytvorenej typológie analyzovať rolu jednotlivých typov v sídelnej štruktúre krajiny. V súvislosti s postindustrializačnými a postmodernizačnými procesami, do ktorých vstupuje aj Slovensko sa otvára otázka, akú rolu (funkciu) v ďalšom vývoji krajiny môžu zohrávať jednotlivé sídelné typy vo väzbe na regionálny a nadregionálny vývoj včítane medzinárodných kontextov. Vzhľadom na existujúci charakter sídelnej siete v ktorej má významné postavenie vidiecke (dedinské) osídlenie sa otvára otázka možností a podôb vzájomných komplementarít v spoločnosti prechádzajúcej na trajektóriu postindustrializmu a postmodermizmu.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2010
Štruktúra vidieckej krajiny:analýza vývoja, zmien a priestorovej organizácie aplikáciou databáz CORINE land cover a geografických informačných systémov
Structure of the rural landscape: analysis of the development, changes and spatial organization by application of the CORINE land cover databases and the geographical information systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Anotácia: Vidiecky priestor tvorí dominantnú časť územia Slovenska. Analýza štruktúry vidieckej krajiny, orientovaná na poznanie prírodného potenciálu a vývoja jeho spoločenského využívania, je predpokladom určenia diagnózy súčasného stavu krajiny a racionálneho návrhu pre ďalší regionálny rozvoj. Diagnóza krajiny vychádza z identifikácie prírodnej (geoekologickej) a súčasnej (kultúrnej) subštruktúry, pričom v rámci kultúrnej subštruktúry sa diferencuje krajinná pokrývka a relevantné socioekonomické funkcie. Dátové vrstvy prírodnej krajiny, krajinnej pokrývky CORINE land cover za roky 1990 a 2000 (CLC90 a CLC2000), a socioekonomických funkcií umožňujú vyhodnotiť v prostredí GIS dlhodobý vývoj, zmeny, diverzitu, stabilitu využívania a priestorovú organizáciu vidieckej krajiny podľa environmentálnych princípov. Hodnotenie environmentálnej kvality a návrh organizácie vidieckej krajiny na príklade vybraných regiónov Slovenska budú prezentované prostredníctvom kartografických výstupov, tabuliek, grafov a textov, vhodných pre plánovanie a manažment krajiny.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Monitorovanie a analýza vývoja trávnatých spoločenstiev v Európe ako nástroj hodnotenia vplyvu klimatických zmien
Development of a European grassland monitoring & analysis service to assess climate change impact
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Anotácia: Registrácia a refundácia nákladov na prípravu projektu PP7RP 2009 „ Development of a European grassland monitoring & analysis service to assess climate change impact“
Doba trvania: 6.4.2009 – 26.10.2009
Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť lokalít a regiónov
Economic performance and competitiveness of localities and regions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Cieľom vedeckého projektu je vyjadriť priestorovú diferenciáciu Slovenska prostredníctvom indikátorov ekonomickej výkonnosti, ktoré v syntetickej forme vyjadrujú spolupôsobenie determinantov lokálnej a regionálnej konkurencieschopnosti. Na teoretickú časť, ktorá bude zameraná na zvládnutie konceptu priestorovej konkurencieschopnosti, bude nadväzovať empirický výskum. Ekonomická výkonnosť regiónov sa bude skúmať prostredníctvom miery nezamestnanosti, regionálna konkurencieschopnosť prostredníctvom reálnych a potenciálnych aktérov trhu práce (zamestnávatelia a zamestnanci). Identifikujú sa rozdiely v mediálnej tvorbe atraktívneho obrazu regiónov, resp. lokalít, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie potenciálnych investorov, migrantov a turistov. Metódami geografickej analýzy sa identifikujú dopady diferencovanej atraktivity lokalít a regiónov na rôzne formy priestorovej mobility obyvateľstva (migrácie, dochádzka do zamestnania a pod.).
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Identifikovanie a mapovanie povodňového rizika
Identification and mapping of flood risk
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Anotácia: V posledných rokoch sa pozoruje určitý odklon od realizácie protipovodňových opatrení výlučne formou aplikácie inžinierskych metód a začína sa preferovať integrovaný prístup založený na vzájomnej kombinácii celej škály štrukturálnych a neštrukturálnych opatrení. Aplikácia takéhoto prístupu má viesť k poznaniu, že absolútna ochrana pred povodňami nie je možná a určité povodňové riziko je nevyhnutné akceptovať. Projekt je zameraný na výskum povodňového rizika s cieľom: a) uskutočniť regionálnu typizáciu povodňového rizika malých povodí SR zodpove-dajúce krajinnej pokrývke z roku 1990, b) identifikovať zmeny v povodňovom riziku malých povodí SR v dôsled-ku zmien v krajinnej pokrývke, ktoré sa uskutočnili v období 1990 – 2000, c) mapovať rozsah zaplaveného územia pre vybrané povodia zodpovedajúceho N ročným prietokom, d) identifikovať diferencie v rozsahu zaplaveného územia pri použití digitálneho modelu reliéfu s rozdielnou rozlišovacou úrovňou, e) prezentovať príklad integrova-ného prístupu k protipovodňovej ochrane založeného na aplikácii povodeň zmierňujúcich opatrení a neštrukturál-neho povodňového manažmentu na vybranom povodí.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska
A potential for the use of renewable energies in the territory of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cebecauer Tomáš, PhD.
Anotácia: V súvislosti s obmedzenými zásobami fosílnych palív a narastajúcou potrebou redukcie emisií a skleníkových plynov sa využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stalo jedným z nevyhnutných riešení energetických problémov sveta. Cieľom tohto projektu je podrobne analyzovať možnosti využívania jednotlivých druhov OZE na území Slovenska s dôrazom na regionálnu analýzu a súvisiace priestorové aspekty. V projekte sa spracujú teoreticko-metodologické aspekty priestorového modelovania potenciálu využívania OZE pomocou geografických informačných systémov, vytvorí sa priestorová databáza s relevantnými prírodnými a sociálno-ekonomickými podmienkami regiónov pre jednotlivé druhy OZE a pomocou vytvoreného modelu efektivity sa zhodnotia možnosti využívania jednotlivých OZE v regiónoch Slovenska. Priestorová databáza potenciálu využiteľnosti OZE umožní klasifikovať územie Slovenska z hľadiska vhodnosti pre jednotlivé druhy OZE. Projekt prispeje ku komplexnému zhodnoteniu možností OZE pri uspokojovaní energetických potrieb Slovenska trvalo udržateľným spôsobom.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Regióny a ich zmeny z hľadiska kvality a udržateľnosti života
Regions and their changes from the perspective of quality and sustainability of life
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Výskum regiónov a ich zmien bude zameraný na geografické štúdium kvality a udržateľnosti života. Zámerom definovaným autormi vedeckého projektu je prehĺbiť teoreticko-metodologické poznatky z geografického výskumu kvality života a udržateľnosti. Pri výskume na rôznych hierarchických úrovniach bude použitá škála geograficky relevantných objektívnych a subjektívnych indikátorov za účelom upresnenia obsahu a štruktúry pojmu kvalita života, výskumu priestorového rozloženia rôznych aspektov kvality života a štúdia vzťahu medzi kvalitou života a udržateľným rozvojom. Metodologický postup založený na viacerých časovo-priestorových mierkach a širokom spektre indikátorov zabezpečí komplexné geografické hodnotenie zmien kvality a udržateľnosti života v regiónoch Slovenska. Takýto typ výskumu môže mať praktický význam pre plánovačov a pracovníkov v rozhodovacej sfére, ktorých úlohou je definovať priority rozvojových politík a programov.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Typy a vývojové modely dolinových a korytovo – nivných geosystémov
Types and evolution models of valley and channel – foodplan geosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na poznávanie vývoja, klasifikáciu a hodnotenie fluviálnych – dolinových a korytovo-nivných geomorfologických systémov, ako dynamických líniových geosystémov typu proces-odozva. Metodologicky je poznávanie ich vývoja postavené na analýze a interpretácii morfošktruktúrnych a morfoskulptúrnych vlastností povodí a ich okolia, analýze pozdĺžnych a priečnych profilov dolín a ich dien a na koncepte tzv. evolučného modelu riečnych korýt. Klasifikácia fluviálnych geosystémov koncepčne vychádza z aplikácie modelu hierarchickej klasifikácie morfológie riek a iných, vo fluviálnej geomorfológii bežne používaných klasifikačných systémov (Rosgen, Montgomery-Buffington a iné). Pri hodnotení fluviálnych geosystémov sa projekt zameriava na vypracovanie základných evaluačných schém aplikovateľných pri posudzovaní ich zdravotného stavu, odozvy na prírodné hrozby a pri ich manažmente. V podmienkach Slovenska projekt prispieva k etablovaniu a rozvoju fluviálnej geomorfológie ako disciplíny podporujúcej racionálny manažment riek v zmysle Smernice o vode EU.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Regionálne geomorfologické členenie Slovenska 1:50000
Regional geomorfologic division of Slovakia 1:50000
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Urbánek Ján, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa vytvorí mapa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska v mierke 1:50 000. Reliéf Slovenska bude zobrazený ako mozaika geomorfologických celkov v podobe hierarchicky štrukturovaných priestorových útvarov. Mapa bude zhotovená v analógovej i digitálnej forme. Digitálna mapa jednou z vrstiev Základnej bázy geografického informačného systému.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
CLC 2006 – CORINE land cover 2006
CORINE land cover 2006
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Doba trvania: 30.3.2007 – 24.11.2008
Kultúrno-historická sociálna a topografia mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Podolák Peter, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je realizácia časti projektu Interreg IIIB CADSES "Karpatský projekt" Protection and sustainable development of the Carpathians in a transnational framework), číslo projektu 5D094
Doba trvania: 30.9.2007 – 30.9.2008