Národné projekty

Aktuálne

STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Anotácia: Proces starnutia obyvateľstva má komplexný charakter, dotýka sa všetkých vekových kategórií obyvateľstva. Vprocese starnutia rastie podiel a počet starších osôb, čo podnecuje k zmenám v sociálnej oblasti, v oblastiformálnej a neformálnej starostlivosti. Odhaduje sa, že 13% seniorov potrebuje pomoc v domácnosti, 7-8%potrebuje sústavnejšiu domácu starostlivosť a 5% potrebuje ústavnú starostlivosť. Na Slovensku v roku 2014dosahovala stredná dĺžka života pri narodení 73 rokov u mužov a 80 rokov u žien. So starnutím sa spájajúšpecifiká ekonomického vývoja (starnúca pracovná sila), zdravotnej starostlivosti a najmä finančnej udržateľnostidôchodkového systému. Kvalitu života vo vysokom veku však ovplyvňuje aj kvalita sociálnych sietí. Ich absenciavedie k sociálnemu vylúčeniu a osamelosti. Tie predstavujú podľa kvalitatívnych výskumov najzávažnejšie zobáv príslušníkov najstaršej generácie. Osamelosť spúšťa a zhoršuje priebeh patologických javov spojenýchnajmä so starším vekom, prejavuje sa v psychickej aj fyzickej kondícii. Ľudia sú vyradení z participácie naekonomických aktivitách a nezriedka aj na intenzívnom každodennom živote rodiny. Ide pritom o faktor, ktorýpresahuje chápanie človeka ako individuality s istou biologickou predispozíciou, rodinnou históriou, či životnýmštýlom. V tomto projekte sa sústredíme na osamelosť seniorov v mestskom prostredí, paradoxne s vysokouhustotou zaľudnenia, variáciou životných štýlov, postojov, záujmov, kde očakávame aj vyššiu pravdepodobnosťinovatívnych spôsobov uchopenia a práce s praktickými dôsledkami osamelosti, či už v podobe neformálnychväzieb medzi susedmi, známymi, kolegami, či náhodnými stretnutiami vo frekventovanom verejnom priestore.Mesto má veľký potenciál osamelosť v každodennom živote seniorov redukovať a teda riešiť jeden z vážnychfaktorov znižujúcich kvalitu ich života. Slovenská spoločnosť v súčasnej Európe patrí medzi najintenzívnejšie starnúce populácie a tento problém sa jej bude týkať čoraz viac.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization – development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šveda Martin PhD.
Anotácia: Procesy suburbanizácie – teda presun obyvateľstva a jeho aktivít z jadier metropolitných regiónov do ich zázemí – prebiehajú na Slovensku a predovšetkým v prímestskom regióne hlavného mesta už takmer 20 rokov. Suburbanizácia v zázemí Bratislavy predstavuje najvýznamnejšiu zmenu sídelných a sociálno-priestorových vzťahov v postsocialistických dejinách Slovenska, ktorej priebeh a parametre zásadným spôsobom ovplyvnia budúce možnosti vývoja toho dynamicky sa rozvíjajúceho regiónu. Napriek intenzite a mnohostranným dopadom suburbanizácie doteraz nebola vypracovaná ucelená a komplexná analýza prejavov a dopadov tohto mnohozložkového fenoménu. Potreba takéhoto materiálu je evidentná aj z dôvodu viacerých negatívnych prejavov a dôsledkov, ktoré tento proces priniesol. V tomto kontexte sa navrhovaný projekt koncentruje na zhodnotenie intenzity a územného rozsahu suburbanizácie v zázemí Bratislavy, jej demografických a sociálnych dopadov a priestorových vzorcov vývoja. Na naplnenie týchto cieľov budú využité okrem štandardných metód spoločensko-vedného výskumu aj najmodernejšie postupy dynamicky sa rozvíjajúcich metód GIS a diaľkového prieskumu zeme. Okrem hĺbkovej analýzy jednotlivých čiastkových prejavov procesu suburbanizácie bude snahou hľadať vzťahy vzájomnej podmienenosti a prepojenosti nevyhnuté pre jeho komplexné zhodnotenie.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2020
PEDO-CITY-KLIMA – Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny
Effect of impermeable soil cover on urban climate in the context of climate change
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Anotácia: Nepriepustné povrchy pôd výrazne ovplyvňujú mezo a mikroklímu mestských sídiel. Podstatne prispievajú k vytváraniu nepriaznivých ostrovov tepla v mestách – UHI (Urban Heat Islands), podstatne redukujú funkcie a ekosystémové služby pôdy a obmedzujú vsakovanie vody do pôdy. Zábery a prekrytie pôdy nepriepustnýmimateriálmi majú v súvislosti s procesmi globálnej zmeny klímy značné negatívne dôsledky nielen pre spoločnosť a hospodárstvo, ale aj na životný štandard a zdravotný stav mestského obyvateľstva. Rozlohou väčšia súvislázástavba miest prispieva k vyššej priemernej teplote a k extrémnym horúčavám v letnom období, v mikroklimatickom porovnaní s areálmi, sídelnej zelene, záhrad a lesoparkov.Cieľom projektu je identifikovať a hodnotiť vplyv nepriepustných povrchov v mestských aglomeráciách na mezo a mikroklímu v podmienkach klimatickej zmeny. Základom riešenia je analýza intenzity zástavby a príčin jej zmien, ako aj identifikácia UHI interpretáciou satelitných záznamov. Vytvorená údajová báza bude porovnaná s hodnotením vývoja klímy v mestách vypracovaním mestských scenárov zmeny klímy. Výsledky budú verifikované pozemnými meteorologickými meraniami. Analýza sa doplní o dopady nepriepustných povrchov pôdna životné prostredie miest a ich obyvateľov a vyhodnotenie efektu pôdy a ozelenenia na udržateľný manažment urbanizovaných území.Pre realizáciu projektu boli vybrané 3 mestá – Bratislava, Trnava a Žilina, ktoré sa v rámci SR vyznačujú veľmi rozsiahlou výstavbou s minimálnym rešpektovaním rizík vyplývajúcich zo zmenených klimatických podmienok.Výstupy riešenia projektu poskytnú v aplikačnej sfére veľmi dôležitý nástroj pre vedecké plánovanie a rozhodovanie mestských samospráv z hľadiska environmentálneho územného projektovania. Súčasťou riešenia budú aj návrhy opatrení s dôrazom na zachovanie kvality životného prostredia v kontexte adaptácie na zmenu klímy.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností
Changes in Agricultural Land Use: Assessment of the Dynamics and Causes Applying Land Cover Data and Selected Environmental Characteristics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Anotácia: Vzhľadom na rozlohu a citlivosť na zmeny patria lokality s poľnohospodárskym využitím krajiny k najdynamickejším. Nenahraditeľnú úlohu pri analýze a priestorovej diferenciácii takejto dynamiky zohrávajú údaje získané diaľkovým prieskumom Zeme. Charakter a rozsah zmien však modifikujú rôzne sociálno-ekonomické faktory a prírodné podmienky. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť sa k pochopeniu zmien v poľnohospodárskej krajine v období rokov 1970 až 2012 prostredníctvom identifikácie zmien vo využití poľnohospodárskej krajiny a evalvácie faktorov determinujúcich ich výskyt. Špeciálny dôraz kladie projekt na hodnotenie extenzifikácie, intenzifiácie a zastavovania poľnohospodárskej pôdy. Pomocou inovatívnych metód projekt takisto hodnotí zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny, ktoré možno očakávať na Slovensku v budúcich 60 rokoch. Vzhľadom na charakter projektu na rozhraní spoločenských a prírodných vied majú predpokladané výstupy obrovský potenciál využitia tak vo vedeckej ako aj v plánovacej praxi.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie
Analysis of temporal-spatial dynamics of the selected cultural landscape structures in Slovakia, their protection and sustainable use
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján CSc.
Anotácia: Obsah a najmä interpretácia konceptu kultúrnej krajiny sú miestami nejednoznačné, čo má negatívne dôsledky na praktický manažment a ochranu krajiny, ako aj na územné plánovanie, právny poriadok i verejnú správu. Prehľad rozpracovanosti problematiky kultúrnej krajiny v domácej a zahraničnej literatúre a spresnenieteoreticko – metodologickej bázy pre potreby projektu sú prvým cieľom. Ďalším krokom je vyhodnotenie procesov zmien štruktúr kultúrnej krajiny na viacerých hierarchických úrovniach: lokálnej (v rozsahu katastrálneho územia obce, resp. jej častí), mikroregionálnej (v rozsahu katastrálnych území niekoľkých obcí) aregionálnej. Pri skúmaní štruktúry kultúrnej krajiny a ich zmien (prírodných, sociálno-ekonomických a kultúrno-historických charakteristík) sa pre každú z úrovní použijú špecifické metodické postupy. Následne sa vyhodnotia trendy zmien, vymedzia sa rámcové zásady a regulatívy ochrany a udržateľnéhomanažmentu kultúrnej krajiny s prihliadnutím na koncept trvalej udržateľnosti.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni
Flood risk assessment and its integrated management on regional level
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je na príkladových štúdiách prezentovať základné metodologické postupy integrovaného hodnotenia a manažmentu povodňového rizika na regionálnej úrovni. Integrované hodnotenie povodňovéhorizika je výsledkom kombinácie údajov o systematických a náhodných faktoroch ovplyvňujúcich potenciál povodňového ohrozenia v povodí a údajov vyjadrujúcich zraniteľnosť sociálneho, ekonomického a environmentálneho systému územia voči povodniam. Potrebné vstupné dáta sú získané terénnym výskumom, dotazníkovým prieskumom, využitím geoúdajov a dasymetrickým mapovaním. Hodnotenie vyúsťuje do identifikovania priestorovej variability povodňového rizika v rámci povodia. Manažment povodňového rizika je založený na koncepte optimálnej protipovodňovej stratégie, ktorá je výsledkom kombinácie stratégie redukcie rozsahu zaplavenia, stratégie redukcie zraniteľnosti a stratégie zmierňovania negatívnych dôsledkov.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy
Response of geomorphic-sedimentary connectivity/disconnectivity in fluvial system to environmental impacts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum (ne)spojitosti sedimentárnych tokov a foriem reliéfu na príklade rôznych typov riečnych systémov (štrkonosné, migrujúce a divočiace rieky, bajpasový úsek veľkej rieky). Dlhodobá ako aj krátkodobá variabilita spojitosti sedimentov a geomorfologických foriem, ovplyvňovaná environmentálnymi zmenami (človek, klíma) budú skúmané prostredníctvom multi-temporálnej analýzy dát DPZ a na základe údajov získaných terénnym výskumom. Na úrovni povodia bude pozornosť venovaná výskumu prispôsobovania sa riečnej (ne)spojitosti recentným krátkodobým zmenám krajinnej pokrývky, na úrovni dolinových segmentov priestorovej variabilite prejavov konektivity ako odozvy na dlhodobé klimatické zmeny a hodnoteniu väzieb medzi korytom a nivou. Na úrovni riečneho úseku bude pozornosť venovaná konektivite medzi rôznymi korytovými formami, jej odozve v sukcesii vegetácie, variabilite reliéfu a drsnosti nivy a porozumeniu jej fungovania v súvislosti so súčasnými fluktuáciami hydrologického režimu (extrémne povodne).
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Regionálna divergencia, priestorové nerovnosti a marginálne regióny v kontexte sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku
Regional divergence, spatial disparities and marginal regions in the context of socio-economic development in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton CSc.
Anotácia: Jedným z prioritných cieľov programu kohézie EÚ je premietnuť výsledky ekonomického rastu do vyrovnávania nerovností medzi regiónmi. Napriek preferovaniu tohto cieľa (aj finančnému) je zrejmé, že politika regionálnej konvergencie nedosahuje požadované efekty, čo si vyžaduje hľadanie nových možností riešenia problémov podmienených rastom divergencie. Cieľom projektu je v kontexte relevantných divergenčných teórií regionálneho rozvoja skúmať nerovnosti a aktuálne problémy niektorých, zväčša marginálnych regiónov (MR) Slovenska. Projekt sa zameria na analýzu vzťahov a súvislostí medzi ekonomickým rastom, socio-ekonomickým a demografickým vývojom, regionálnou divergenciou a nerovnosťami a ich kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie. Empirickým zámerom projektu bude vykonať klasifikáciu socio-ekonomických MR, určiť mieru ich marginality a zhodnotiť a predikovať ich ďalší vývoj v prípade pokračujúceho trendu regionálnej divergencie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov – produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí
Development trajectories of localities and regions – product of sector and spatial policies, territorial capital and decisions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Anotácia: Lokality a regióny s diferencovanou hodnotou svojho teritoriálneho kapitálu prechádzajú nielen kontinuálnym vývojom, ale aj dynamickými zmenami. Ich odlišné rozvojové trajektórie sú vyvolané špecifickými reakciami na procesy globalizácie a na dynamické zmeny odvetvových a priestorových politík, ktoré ovplyvňujú strategické, priestorovo selektívne rozhodnutia investorov a radových obyvateľov. Prítomnosť alebo absencia rozvojových impulzov v lokalitách a regiónoch vedie spolu s úrovňou ich úspešnej adaptácie na zmenené podmienky a kreatívne využitie ich endogénneho potenciálu k výraznej priestorovej diferenciácii. Cieľom projektu je hľadaniepríčin a mapovanie (identifikácia) dopadu zmien v hodnotení a využívaní teritoriálneho kapitálu vybraných lokalít a regiónov na zotrvaní alebo zmene ich rozvojových paradigiem a trajektórií.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien
Specifics of time-space human behaviour under the impact of socio-economic changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je analýza a zhodnotenie časovo-priestorového správania obyvateľov pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien. V projekte sa zameriame na dva aktuálne spoločenské fenomény. Prvým je transformácia maloobchodu pod vplyvom globalizácie a internacionalizácie a s ňou súvisiaca zmena nákupného správania obyvateľov. Druhým fenoménom je zmena každodenného života obyvateľov s početnými špecifikami vzorcov časovo-priestorového správania, podľa charakteru prostredia (urbánne, suburbánne, rurálne). Projekt vychádza najmä z metodického a konceptuálneho rámca geografie času a využíva nové postupy na zber a analýzu individuálnych časovo-priestorových záznamov, predovšetkým pokročilé spracovanie údajov v prostredí GIS (sieťová analýza, 3D modelovanie a pod.). S využitím duálneho záznamu aktivít obyvateľov prostredníctvom časovo-priestorového diára (dotazníka) a presnej priestorovej lokalizácie GPS môžeme získať unikátnu bázu údajov o každodennom živote obyvateľov s vysokou časovo a priestorovou presnosťou.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017