Medzinárodné projekty

Aktuálne

Spoločné prístupy k hodnoteniu priestorového rozvoja Slovenska a Ukrajiny
Common approaches to assessment of spatial development in Slovakia and Ukraine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Sociálno-ekonomická zraniteľnosť a odolnosť regiónov v Poľsku a na Slovensku
Socio-economic vulnerability and resilience of regions in Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Anotácia: Pojmy zraniteľnosť a odolnosť majú pôvod v environmentálnych štúdiách a stali sa populárnymi aj v spoločenských a ekonomických vedách. Hlavným cieľom spoločného projektu je bližší pohľad na problematiku zraniteľnosti a odolnosti regiónov v Poľsku a na Slovensku. Aké sú spoločné ohrozenia, ktorým čelia obe krajiny a ako dôležité sú pre rôzne regióny? Projekt je zameraný na analýzu rôznych typov rizík v regiónoch, ako regióny reagovali na ohrozenia v minulosti a ako je možné ich prispôsobiť na zmeny prebiehajúce v súčasnosti.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
CON@SK.PL – Cezhraničná ekologická konektivita – modelovanie krajiny a ekologických sietí
Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Web stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/conskpl/index.php
Doba trvania: 1.3.2017 – 31.5.2018
COMPASS – Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe
Comparative analysis of territorial governance and spatial planning systems in Europe
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel PhD.
Anotácia: Cieľom projektu COMPASS je vypracovať komparatívnu štúdiu o územnej správe a územno-plánovacích systémoch v Európe z hľadiska formulovania a implementácie Kohéznej politiky EÚ. Projekt zahŕňa 32 európskych krajín (28 krajín EÚ + partnerské krajiny programy ESPON) a v jeho prvej fáze je zapojených ďalších sedem krajín (kandidátske krajiny pred vstupom do EÚ a ďalšie krajiny západného Balkánu. Vedúcim partnerom projektu je TU Delft, ktorý spolupracuje s 8 partnermi a 16 subkontraktormi.
Web stránka projektu: https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/07.GovernanceandSpatialPlanning.html
Doba trvania: 1.6.2016 – 31.5.2018
CONNECTEUR – Spojenie európskeho výskumu konektivity
Connecting European connectivity research
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan CSc.
Web stránka projektu: http://connecteur.info/
Doba trvania: 10.4.2014 – 9.4.2018