Medzinárodné projekty

Aktuálne

Hranice Poľska ako potenciál – medzi dedičstvom a produktom cestovného ruchu
Polish borders as a resource – between heritage and tourism product
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel PhD.
Anotácia: Hranica sa v minulosti vnímala najmä ako bariéra. V ostatnom období hranice nadobúdajú viacero nových významov, pričom jedným z nich je chápanie hranice ako zdroja (potenciálu pre rozvoj).Projekt sa rozvoj kultúrneho dedičstva a turistických atrakcií súvisiacich so súčasnými a bývalými hranicami Poľska (reliktné hranice).Hlavnými výskumnými otázkami sú:(1) Ako sa vytvárajú a využívajú hranice ako zdroj pre rozvoj kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu v blízkosti hraníc Poľska?(2) Ktoré priestorové úrovne hraníc ako zdroja, kultúrneho dedičstva a priestorovej identity sa prejavujú v turistických lokalitách pri tvorbe produktov cestovného ruchu(3) Kde a prečo sú hranice základom rozvoja cestovného ruchu? Aké priestorové formy vytvárajú? (náhodne umiestnené, ako jedno pamiatkové miesto, ako línia pamiatok, dve miesta, ktoré navzájom spolupracujú, sieť spolupráce, región)? Sú tieto miesta pólom rastu pre miestny alebo regionálny rozvoj?(4) Ako mobilizácia rôznych aktérov, ktorí využívajú hranicu ako zdrojov na tvorbu produktov cestovného ruchu, podporuje alebo podkopáva integrovaný prístup pri rozvoji cestovného ruchu v prihraničných oblastiach?(5) Ako a kde sa hranice transformujú na produkty cestovného ruchu, ktoré prvky sa využívajú, ako fungujú v skutočnosti, vo vnímaní a virtuálnom priestore?
Doba trvania: 1.9.2019 – 28.2.2022
Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
Endogenous and exogenous development potential in Slovak and Polish marginalized areas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
CONVERGES – Konverzia vedomostí na zlepšenie manažmentu európskych ripariálnych ekosystémov a služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.
Anotácia: Pririečne ekosystémy zahŕňajú fyzické prostredie a biologické spoločenstvá, ktoré ležia na rozhraní sladkovodných a suchozemských systémov. Uznávajú sa ako ekosystémy, ktoré sú veľmi rozmanité a obsahujú špecifické ekologické spoločenstvá, ako aj poskytovatelia viacerých ekosystémových služieb. Uznanie dôležitosti pririečnych ekosystémov viedlo k rozsiahlemu výskumu v Európe. Napriek tomuto súboru pracovných a politických motivácií bol pokrok v zlepšovaní stavu pririečnych ekosystémov v Európe veľmi obmedzený. Je to pravdepodobne z dôvodu nesprávneho vyrovnania „rámcov“ výskumu (t. j. spôsobov, akými jednotlivci alebo organizácie s rôznym zázemím, zemepisným pôvodom, kultúrnym kontextom alebo účelom, poznajú a chápu takéto komplexné systémy). Osobitné problémy súvisiace s nevyrovnaním rámcov medzi zúčastnenými stranami v oblasti výskumu a riadenia pririečnych ekosystémov sú tieto: i) veľké geografické rozptýlenie a rôznorodosť súčasných poznatkov vo všetkých členských štátoch EÚ; ii) nedostatok účinnej komunikácie a zdieľania poznatkov medzi vedcami z rôznych odborov az rôznych krajín; iii) nedostatočná a problematická konverzia poznatkov a skúseností akademikov na vedúcich pracovníkov / odborníkov z praxe; (iv) chýbajúce vhodné hodnotiace nástroje, ktoré umožňujú porovnateľnosť medzi fluviálnymi systémami; v) nedostatočná dynamika výskumu na vytvorenie efektívnej koordinovanej činnosti alebo tvorby politiky na potrebnej úrovni.
Web stránka projektu: https://converges.eu/
Doba trvania: 1.4.2019 – 30.11.2021
CLIMASTEPPE – Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Doba trvania: 1.4.2018 – 31.3.2021
Hodnotenie dopadov sucha na dynamiku vegetácie v ripariálnej zóne divočiaco-migrujúceho riečneho systému
Assessment of Drought Impact on Vegetation Dynamics in Riparian Zone of Braided-Wandering River System
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš PhD.
Doba trvania: 27.4.2020 – 27.10.2020
Komunikačná platforma krajín V4 pre využívanie metód pozorovania Zeme pri biotickom poškodení lesa
V4 communication platform for use of Earth Observation methods in biotic forest disturbances
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Anotácia: Diaľkový prieskum Zeme je jedným z kľúčových nástrojov na monitorovanie biotického poškodenia lesa, ktoré je predpokladom úspešného manažmentu lesných ekosystémov. Táto problematika bola z rôznych aspektov riešená nezávisle na každej zo zapojených partnerských inštitúcií, avšak bez ich vzájomnej spolupráce. Projekt je primárne zameraný na výmenu skúseností v oblasti detekcie biotického narušenia lesa s využitím rôznych typov údajov na báze DPZ a iniciovanie aktívnej vzájomnej spolupráce v tejto oblasti. Sekundárnym cieľom je podporiť zainteresovanosť ďalších zúčastnených strán (urbariáty, lesohospodári a pod.) na takomto výskume formou cielenej distribúcie vedeckých poznatkov, ako aj zber špecifických údajov z rôznych typov lesnej krajiny a prezentácia vedeckých poznatkov a návrhov vybraných opatrení v rámci krajín V4.
Doba trvania: 20.9.2019 – 30.8.2020