Monografie a vybrané kapitoly v monografiách

Ira, V., Hanušin, J. (editori)
PREMENY A OCHRANA HISTORICKEJ KULTÚRNEJ KRAJINY NA SLOVENSKU

Geografický ústav SAV, 2017, 138 s.


Jednotiacou témou siedmich príspevkov je problematika historickej kultúrnej krajiny. Stáročia pretvárania zanechávali v krajine viac alebo menej viditeľné, niekedy zotreté, navzájom prekryté vrstvy ľudských zásahov. Zvyšky takýchto vrstiev v krajine označujeme ako historická (tradičná) kultúrna krajina. Nevnímame ju ako petrifikovaný pozostatok minulosti, ale ako plnohodnotnú a funkčnú súčasť dnešnej krajiny, ktorá si zasluhuje našu pozornost a ochranu.
Témy príspevkov sa dotýkajú širokého spektra výskumu historickej kultúrnej krajiny. Úvodný príspevok kriticky pojednáva o našom narábaní s krajinou, ktoré sa chápe ako prejav kultúry vo všeobecnom zmysle. Postavenie kultúrnej krajiny v humánnej geografii je témou ďalšieho príspevku. Všeobecnejšie orientované sú príspevky analyzujúce právne aspekty ochrany kultúrnej krajiny a prehľad výskumu krajiny s dôrazom na kultúrnu krajinu realizované v Geografickom ústave SAV. Dva záverečné príspevky uvádzajú praktické aplikácie metodík výskumu kultúrnej krajiny v modelových územiách obce Hrušov (okr. Veľký Krtíš) a rozmedzia Turčianskej kotliny a Národného parku Veľká Fatra.

Szatmári, D., Kopecká, M., Feranec, J., Sviček, M.
ROZŠÍRENÁ LEGENDA URBAN ATLAS 2012.

Geografický ústav SAV, 2018, 48 s.
Fulltext

 

Rozšírená legenda Urban Atlas 2012 má za cieľ umožniť podrobnejšiu identifikáciu urbanizovaných areálov a ich bezprostredného okolia, ktoré budú vhodným vstupom do numerického prognostického modelu MUKLIMO, využívaného na hodnotenie mestských ostrovov tepla. Areály týchto tried majú minimálnu rozlohu 1 ha a minimálnu šírku lineárneho prvku 20 m. Pri ich identifikácii (pomocou satelitných snímok) sa vychádzalo z veľkosti nepriepustného povrchu (soil sealing: v rozsahu menej ako 10 % až 80 % a viac), výšky budov a prítomnosti vegetácie – trávnej a stromovej. Reprezentatívne ukážky jednotlivých tried dokumentujú fotografie z územia Bratislavy.
Rozšírená legenda Urban Atlas 2012 je jedným z výstupov (dosiahnutých na Geografickom ústave SAV) projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0136 „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“ (PEDO-CITY-KLIMA). Projekt koordinuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a spoluriešiteľské pracoviská sú Slovenský hydrometeorologický ústav a Geografický ústav SAV.

Feranec J., Soukup T., Taff N. G., Štych P., Bičík I.:
Overview of changes in land use and land cover in Eastern Europe in: GUTMAN G., RADELLOFF V.: LAND- COVER AND LAND-USE CHANGES IN EASTERN EUROPE AFTER THE COLLAPSE OF THE SOVIET UNION 1991.
Springer 2017, pp. 13-33.


Kapitola poskytuje prehľad o výskyte a rozlohách zmien tried krajinnej pokrývky v 17 štátoch východnej Európy v období 1990-2006. Zdrojom informácií o týchto zmenách boli údaje získané v rámci celoeurópskych projektov CORINE land cover 1990, 2000 a 2006, aplikujúce satelitné snímky. Každá identifikovaná zmena krajinnej pokrývky bola zaradená do niektorej zo siedmich typov zmien využitia krajiny: urbanizácia, intenzifikácia poľnohospodárstva, extenzifikácia poľnohospodárstva, zalesňovanie, odlesňovanie, výstavba vodných nádrží a iné zmeny. Porovnanie všetkých zmien medzi rokmi 1990-2000 a 2000- 2006 je znázornené prostredníctvom siedmich originálnych máp. Z výsledkov vyplýva, že napr. výraznejšie zalesňovanie ako odlesňovanie dominovalo v prvom období, v druhom období sa prejavil opak. Zmeny v prospech intenzifikácie a extenzifikácie poľnohospodárstva sa vyskytli v oboch obdobiach, ale v prvom boli výraznejšie. Zmeny urbanizácie (pribúdanie zastavaných areálov) boli podstatne väčšie v druhom období, ako v prvom.

Sládeková Madajová, M. Hurbánek, P.
AREÁLOVÁ TRANSFORMÁCIA GEOGRAFICKÝCH DÁT: PRINCÍPY, METÓDY A APLIKÁCIA.

Geografický ústav, 2016, 112 s.
Fulltext

 

Pri skúmaní vývojových trendov javov a procesov v jednotlivých regiónoch možno naraziť na viacero prekážok, ktoré geografom znemožňujú korektnú analýzu, priame porovnanie či kombináciu dát z rôznych zdrojov. Územné jednotky, za ktoré sú korešpondujúce dáta dostupné, sa môžu v čase meniť, alebo v mnohých prípadoch je potrebné dáta analyzovať za iné zóny ako bežne dostupné administratívne/štatistické jednotky. Problém priestorového nesúladu výrazne vzrastá aj v oblasti interdisciplinárneho výskumu, napríklad pri snahe o integráciu demografických, ekonomických, environmentálnych či sociálnych dát dostupných za rôzne zonácie geografického priestoru. Prevod dát z navzájom nekompatibilných zonálnych systémov tak patrí k potrebným, v slovenskej literatúre však k doposiaľ nerozvinutým témam. Predkladaná práca má preto za cieľ podrobnejšie predstaviť problematiku areálovej transformácie geografických dát, vysvetliť jej princípy, sumarizovať, charakterizovať a klasifikovať rôzne prístupy a metódy umožňujúce prevod a odhad dát z jedného systému geografických jednotiek do druhého (pozmeneného alebo úplne odlišného) zonálneho systému a zároveň uplatniť vybrané interpolačné metódy a navzájom porovnať presnosť ich výsledkov v slovenských podmienkach. Výsledky základnej interpolačnej metódy, priestorového váženia, boli porovnané so zložitejšími metódami, založenými na využití pomocných informácií, o ktorých sa predpokladá, že dokážu skvalitniť samotný proces odhadu dát a poskytnúť presnejšie výsledky. Preukázalo sa, že na priestorovú interpoláciu dát jednoznačne vplýva tvar zdrojových a cieľových zón. Z testovania vyplynulo, že výsledky transformačného procesu dokážu vylepšiť metódy, ktoré využívajú pomocné informácie, ale len do takej miery, ako odrážajú priestorové rozmiestnenie mapovaných premenných, prípadne s nimi nejakým spôsobom súvisia.

Rosina, K. Hurbánek, P.
PRIESTOROVÁ DEZAGREGÁCIA HUSTOTY ZAĽUDNENIA VYUŽITÍM MÁP KRAJINNEJ POKRÝVKY A ÚDAJOV DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME.

Geografický ústav, 2016, 81 s.
Fulltext

 


V geografickom výskume ako aj v ďalších oblastiach vedy a praxe (rozhodovacie procesy, územné plánovanie, krízové riadenie atď.) je často potrebné analyzovať údaje o obyvateľstve na základe územných jednotiek nekompatibilných s dostupnými štatistickými/administratívnymi jednotkami, prípadne sú potrebné priestorovo podrobnejšie informácie o rozmiestnení obyvateľstva. Metódy areálovej interpolácie údajov umožňujú odhadnúť údaje pre cieľové jednotky alebo dezagregovať údaje z dostupných jednotiek do buniek pravidelných rastrov s vysokým priestorovým rozlíšením. Z takýchto rastrov je následne možné jednoducho aproximovať hodnoty pre ľubovoľné polygóny, čo je užitočné pre široký okruh používateľov. V predkladanej monografii autori približujú tvorbu rastrového modelu rozmiestnenia obyvateľstva s priestorovým rozlíšením 100 m dezagregáciou počtu obyvateľov z úrovne obcí, pričom pre spresnenie priestorového rozmiestnenia boli využité voľne dostupné pomocné priestorové údaje (CORINE land cover, vrstva nepriepustných povrchov s vysokým rozlíšením a údaje z projektu OpenStreetMap – cestné a železničné úseky). Cieľom výskumu bolo vylepšiť existujúcu metódu inteligentnej priestorovej dezagregácie a zistiť, ako niektoré jej parametre ovplyvňujú presnosť odhadu.

Feranec, J. Soukup, T. Hazeu, G. Jaffrain, G. (editori)
EUROPEAN LANDSCAPE DYNAMICS: CORINE LAND COVER DATA.

CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016, 337 s.

 


Monografia charakterizuje štyri unikátne celoeurópske údajové súbory CORINE (Co-ORdination of INformation on the Environment) land cover – CLC1990, CLC2000, CLC2006 a CLC2012 umožňujúce poznávať európsku krajinu a dynamiku jej zmien za takmer 25-ročné obdobie. Tieto informácie sú získané z údajov o krajinnej pokrývke (land cover, LC) – reprezentovanej 44 triedami vzoriek objektov urbanizovanej krajiny, poľnohospodárskej krajiny, lesnej krajiny, močiarnej krajiny a vôd s minimálnym priestorovým rozlíšením 25 ha. V monografii je obsiahnutá nielen metodológia identifikácie (prostredníctvom interpretácie satelitných snímok), analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v štyroch časových horizontoch, ale aj prehľadné príklady riešenia environmentálnych problémov Európy na báze údajov CLC, ako napr. monitorovanie postupu zástavby, hodnotenie fragmentácie krajiny, mapovanie a hodnotenie ekosystémov, hodnotenie poľnohospodárskeho využitia krajiny a pod. Nakoľko existujúce environmentálne problémy si vyžadujú nové prístupy ich riešenia, záverečná časť knihy je venovaná perspektíve generovania údajov CLC, najmä ich detailnejších úrovní (pre mierky väčšie ako 1:100 000) a vzťahu údajov CLC ku koordinovanému zabezpečovaniu priestorových informácií v rámci členských štátov Európskej únie v kontexte smernice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).
Kniha je určená najmä vedeckým pracovníkom a študentom z oblasti geovied, geoinformatiky, environmentalistom, územným plánovačom, ako aj ďalším odborníkom, ktorí sa zaujímajú o európsku krajinu, jej zmeny a vývoj.

Michálek, A. – Podolák, P. a kol.
REGIÓNY CHUDOBY NA SLOVENSKU

Geografický ústav, 2016, 241 s.
Fulltext

Chudoba je zložitý a komplikovaný fenomén, ktorý má množstvo podôb, kontextov, dimenzií a aspektov. Jednou z najvýznamnejších dimenzií chudoby je priestor, ktorý významnou mierou ovplyvňuje všetky jej dôležité atribúty – úroveň, hĺbku, trvanie, charakter, znaky a ďalšie vlastnosti. Monografia vníma priestor ako jeden z významných atribútov a determinantov chudoby a jej rôznych kvantitatívnych i kvalitatívnych charakteristík. Predstavuje „geografickú“ alternatívu k ekonomickému a sociologickému chápaniu chudoby. Východiskom a predpokladom pre získanie potrebných poznatkov o chudobe na Slovensku bola identifikácia regiónov chudoby v mierke súčasných okresov (NUTS 4), teda na úrovni, kde žiadne oficiálne dáta o chudobe doposiaľ neexistujú. (viac…)

Kopecká, M., Rosina, K., Oťaheľ, J., Ferenec, J., Pazúr, R. a Nováček, J.
MONITORING DYNAMIKY ZASTAVANÝCH AREÁLOV
Geografický ústav, 2015, 98 s.
Fulltext

2015 kopecka et alMonografia prezentuje aktuálne trendy v monitorovaní zastavaných areálov na rôznych úrovniach priestorového a tematického rozlíšenia s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme; poukazuje na rozdielnosť databáz zastavaných areálov z hľadiska spôsobu zberu údajov, definícií tried a mierky mapovania; kvantifikuje zmeny zástavby, ako aj ich vplyv na fragmentáciu krajiny na vybraných územiach a dokumentuje možnosti kartografickej prezentácie zmien urbanizovanej krajiny.

Šuška, Pavel
AKTÍVNE OBČIANSTVO A POLITIKA PREMIEN MESTSKÉHO PROSTREDIA V POSTSOCIALISICKEJ BRATISLAVE

Geografický ústav, 2014, 147 s.
Fulltext

Monografia sa venuje špecifickým parametrom miestneho vládnutia v oblasti premien vybudovaného prostredia Bratislavy v druhej dekáde postsocialistickej transformácie. Vládnutie je chápané ako výsledok podmienení a vzťahov, ktoré utvárajú mocenské postavenia a kapacity aktérov, ako aj ich vlastného konania, resp. využívanía týchto kapacít, ktorými dochádza k vlastnej tvorbe a premene mestského vybudovaného prostredia. Analyzované konflikty medzi rozdielnymi verejne artikulovanými predstavami o budúcnosti lokalít založenými na odlišnej hodnotovej orientácii zúčastnených aktérov (kapitál, verejná správa a občianska spoločnosť) poslúžili na vytvorenie obrazu aktuálnych vzťahov mestského vládnutia.
(viac…)

Michálek, A. – Podolák, P. (editori)
REGIONÁLNE A PRIESTOROVÉ DISPARITY NA SLOVENSKU, ICH VÝVOJ V OSTATNOM DESAŤROČÍ, SÚČASNÝ STAV A KONZEKVENCIE
Geografický ústav, 2014, 212 s.
Fulltext

Problémy pri realizácii politiky regionálnej konvergencie vyvolávajú množstvo otázok súvisiacich so správnym výberom nástrojov a ďalšieho usmerňovania regionálneho rozvoja. Pri hľadaní možných riešení tejto mimoriadne komplikovanej problematiky zohráva svoju úlohu aj geografická analýza, ktorá dokáže poskytnúť relevantné poznatky o vzájomných vzťahoch pôsobiacich činiteľov v priestorovom kontexte. V súčasnosti sú veľmi aktuálne najmä problémy súvisiace resp. podmienené rastom nerovností a prehlbovaním zaostávania niektorých regiónov. (viac…)

Dénes, Lóczy (editor)
GEOMORPHOLOGICAL IMPACTS OF EXTREME WEATHER
Springer Geography, 2013, 147 s.

Globálne klimatické zmeny sa neprejavujú len v odlišnostiach priemerných úhrnov teplôt a zrážok, ale aj v stúpajúcej frekvencii a intenzite extrémnych fenoménov počasia. Extrémne zrážkové udalosti sú príčinne spojené s procesmi určujúcimi formovanie povrchu Zeme s odozvou na život spoločnosti a manažment jej prostredia. Kniha poskytuje aktuálny prehľad súčasného výskumu krátkodobých a dlhodobých geomorfologických následkov extrémnych hydrologických a zrážkových udalostí vo východnej časti Strednej Európy. Tretia kapitola knihy je príspevkom slovensko-poľského kolektívu a vznikla pod vedením Milana Lehotského, pracovníka Geografického ústavu SAV. (viac…)

Feranec, Ján (editor)
MENIACE SA SLOVENSKO OČAMI SATELITOV
Veda, 2013, 74 s. + DVD nosič

V súčasnosti využívané informačné technológie dramaticky zmenili možnosti vizualizácie zmien, ako aj procesov v krajine. Zvlášť tým, že satelity snímajú Zem a jej blízke okolie v pravidelných intervaloch, vznikajú časové rady údajov, v ktorých sú zaznamenané aj zmeny objektov krajiny a ich vlastností, ak sa udiali.

Cieľom DVD knihy Meniace sa Slovensko očami satelitov je využiť časové rady satelitných údajov a počítačové animácie na znázornenie zmien objektov krajiny a ich vlastností, ako aj deformácií zemského povrchu v čase a priestore, ďalej zmeny v atmosfére a hydrosfére či v kozmických energetických časticiach, ale aj v pevných zložkách medziplanetárnej hmoty. (viac…)

Giri, Chandra P. (editor)
REMOTE SENSING OF LAND USE AND LAND COVER: PRINCIPLES AND APPLICATIONS
CRC Press, 2012, 477 s.

Monografia je venovaná problematike identifikácie, analýzy, hodnotenia a mapovania využitia krajiny (LU) a krajinnej pokrývky (LC) a ich zmien, aplikáciou údajov diaľkového prieskume Zeme (DPZ) od lokálnej až po globálnu mierku. Sú v nej obsiahnuté základné koncepty mapovania LU a LC v kontexte minulého vývoja až po súčasnosť, ako aj analýza vzťahov medzi LU a LC. Súčasťou monografie sú najnovšie metódy spracovania údajov DPZ, klasifikácie týchto údajov, tiež hodnotenie presnosti klasifikácie a pod. Ďalej sú v nej dokumentované aj najaktuálnejšie výsledky dosiahnuté v rámci najvýznamnejších projektov mapovania LU a LC v celosvetovom kontexte. V závere je načrtnutý ďalší trend sledovania vývoja LU a LC na našej planéte. (viac…)

Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Székely, V., Śleszyński, P., Świątek, D., Wiśniewski, R.
POĽSKO-SLOVENSKÉ POHRANIČIE Z HĽADISKA DOPRAVNEJ DOSTUPNOSTI A ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava, Geografický ústav SAV, Bratislava, 2012, 284 s.

Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia poľsko-slovenského projektu s názvom Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu (INFRAREGTUR) a zhŕňa výsledky vedeckých analýz realizovaných v rámci projektu. Projekt č. WTSL.02.01.00-14-087/08 bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Autormi monografie sú pracovníci riešiteľských organizácií projektu (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava a Geografický ústav SAV v Bratislave). (viac…)

Więckowski, M., Michniak, D., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Székely, V., Śleszyński, P. a Wiśniewski, R.
MOŽNOSTI ZLEPŠENIA DOSTUPNOSTI A ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ – NÁMETY ODPORÚČANIA A DOBRÉ PRÍKLADY
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava, Geografický ústav SAV, Bratislava, 2012, 86 s.

Odborná monografia vznikla v rámci riešenia poľsko-slovenského projektu s názvom Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu (INFRAREGTUR). Projekt č. WTSL.02.01.00-14-087/08 bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Autormi monografie sú pracovníci riešiteľských organizácií projektu (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava a Geografický ústav SAV v Bratislave). (viac…)

Lóczy, D. – Stankoviansky, M. – Kotarba, A. (eds.)
RECENT LANDFORM EVOLUTION: THE CARPATHO-BALKAN-DINARIC REGION
Springer, 2012, 460 s.

Kniha je výsledkom práce Karpato-balkánsko-dinárskej pracovnej skupiny Medzinárodnej asociácie geomorfológov. Prezentuje základné geologické, klimatické a hydrologické vlastnosti Karpato-balkánsko-dinarského regiónu, charakterizuje jeho krajinnú pokrývku a využitie zeme, poskytuje detailné informácie o jeho geomorfologickom poznávaní a sumarizuje poznatky o súčasných geomorfologických procesoch. Pozornosť je taktiež venovaná výskumu ich odozvy na súčasné klimatické zmeny ako aj analýzam ich vplyvu na krajinnú pokrývku a ekonomické aktivity. Na spracovaní kapitoly prezentujúcej recentný geomorfologický vývoj Slovenska v uvedených intenciách sa podieľali Anna Grešková, Milan Lehotský a Ján Urbánek. Spoluautorom kapitoly charakterizujúcej krajinnú pokrývku, jej zmeny a využitie zeme regiónu je Ján Feranec.

Ira, V. – Podolák, P. (editori)
SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA SLOVENSKA (DIFERENCIÁCIE V ČASE A PRIESTORE)
Bratislava, Geografický ústav SAV, 2010, 172 s.
Fulltext

Monografia predstavuje čiastkové výsledky projektu APVV – 0772-07 „Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (socio-priestorové aspekty urbánno-rurálnej komplementarity)“, ktorý sa spracovával v Sociologickom ústave SAV so spoluúčasťou kolektívu z Geografického ústavu SAV v rokoch 2008 – 2010.

Priestorová analýza sociálnej a environmentálnej infraštruktúry, časové a územné aspekty sťahovania obyvateľstva miest do ich zázemia, dosahy suburbanizačných procesov na spoločnosť v mestách i na vidieku, premeny architektonicko-urbanistického výrazu sídiel a ďalšie prezentované problémy predstavujú síce len určitú časť veľmi mnohostranného a komplexného procesu vývoja sídelnej štruktúry Slovenska, avšak práve takáto mozaika prístupov – zjednotená princípom urbánno-rurálnej komplementarity – názorne dokumentuje zložitosť celého problému v jeho súčasnej fáze. (viac…)

Juraj Žudel
OSÍDLENIE SLOVENSKA V NESKOROM STREDOVEKU
Bratislava, Veda, 2010, 320 s.

Zámer spracovať osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku súvisí s prípravou národného atlasu – Atlas Slovenskej socialistickej republiky (publikovaný v r. 1980). V koncepcii tohto diela sa uplatnil genetický aspekt, čo sa najvýraznejšie prejavilo v zaradení problematiky vývoja osídlenia a územnej organizácie (správneho členenia) Slovenska od najstarších čias.

Predmetom monografického diela je osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Slovenskom sa rozumie územie Slovenskej republiky v jej terajších štátnych hraniciach. Tie sú výsledkom politického vývinu v 20. storočí. (viac…)

Bičík, I. – Himiyama, Y. – Feranec, J. (eds.)
LAND USE/COVER CHANGES IN SELECTED REGIONS IN THE WORLD. VOLUME V.
Asahikawa, International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, 2010, 65 s.

Komisia pre zmeny využívania krajiny a krajinnej pokrývky pri Medzinárodnej geografickej únii vydala diel atlasu: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Podobne ako predchádzajúce diely, aj toto vydanie je zamerané na prezentáciu podstatných zmien krajiny z rôznych častí sveta s využitím najnovších prístupov hodnotenia krajiny. Dve kapitoly v atlase boli pripravované pracovníkmi Geografického ústavu SAV. V príspevku doc. Jána Feranca, prof. Jána Oťahela a Jozefa Nováčka sú prezentované výsledky hodnotenia zmien krajinnej pokrývky Slovenska s využitím dátových vrstiev CORINE Land Cover 2000-2006. Príspevok Moniky Kopeckej a Jozefa Nováčka dokumentuje dramatickú fragmentáciu lesnej krajiny v oblasti Tatier v dôsledku kalamitnej víchrice z roku 2004. (viac…)

Bezák, P., Izakovičková, Z., Miklós, L., Moyzeová, M., Špulerová, J., Mojses, M., Kočický, D., Petrovič, F., Boltižiar, M., Hreško, J., Hrnčiarová, T., Šatalová, B., Lieskovský, J., Lehotský, M., Štefunková, D., Dobrovodská, M., Baránková, Z., Gajdoš, P., David, S., Halada, Ľ, Oszlányi, J.
REPREZENTATÍVNE TYPY KRAJINY SLOVENSKA
Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010, 180 s.

Publikácia prináša nový pohľad na krajinu Slovenska. Autori na základe abiotických, biotických a sociálno-kultúrnych reálií identifikujú reprezentatívne typy, hybné sily a tlaky ovplyvňujúce dynamické pochody prebiehajúce v krajine.

RNDr. Milan Lehotský, CSc. ako pracovník Geografického ústavu sa podieľal na spracovaní typu krajiny nachádzajúceho sa v brehovo-nivnej časti prirodzených vodných tokov ako aj umelých vodných útvarov v bezlesnej časti Slovenska. Ako vstupné dáta pre výskum boli použité letecké meračské snímky z roku 1985 a ortofotosnímky z roku 2003. Výsledky sú dokumentované súborom grafov a predstavujú klasifikáciu tohto typu krajiny a identifikáciu rôznych scenárov jeho vývoja v budúcnosti.