Geografický časopis

cas_geo_novy Vychádza od: 1949 
Periodicita:
4x ročne 
Jazyk:
vychádza v slovenčine s anglickým resumé alebo v angličtine so slovenským resumé 
ISSN:
0016-7193 
Vydáva:
Geografický ústav SAV 
Tlač:
SAP – Slovak Academic Press 
Hlavný redaktor:
Vladimír Ira
Výkonní redaktori:
Pavel Šuška,  Daniel Michniak
Redakčná rada
Pokyny pre prispievateľov
Viac informácií…

Časopis uverejňuje pôvodné vedecké štúdie prinášajúce najnovšie poznatky zo všetkých oblastí geografie a závažné príspevky z príbuzných vedných disciplín. Dôraz kladie na publikovanie štúdií venovaných geografickému výskumu Slovenska a teoreticko-metodologickým otázkam geografického bádania. Okrem toho sa v časopise publikujú stručné výskumné správy, referatívne štúdie, odozvy na uverejnené príspevky a recenzie vybraných publikácií.