TLAČOVÁ SPRÁVA: Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku

Dňa 6. marca 2020 bol na Slovensku diagnostikovaný prvý pozitívny pacient na COVID-19. Po vyše roku pribudlo viac ako 387 tisíc pozitívne testovaných a viac ako 12 tisíc obetí na toto ochorenie. Tieto fakty zanechali, zanechávajú a budú zanechávať výraznú stopu aj v zmenených vzorcoch spotreby a nákupného správania. Z pôvodného štandardu v spotrebe zvaného „starý normál“ prešli spotrebitelia začiatkom pandémie fázou „panickej spotreby“. Spotrebitelia sa predzásobili pre obavy z nedostatku tovaru. Panický nákup mal vplyv na výpredaj niektorých tovarov. V súčasnej fáze „adaptácie“ spotrebitelia prispôsobili svoje zvyky platným obmedzeniam (otváracie hodiny pre seniorov, počet zákazníkov na m2 v predajni a pod.). Možné dopady pandémie COVID-19 budú v znamení „nového normálu“. Kríza v spotrebe zanechá jasných víťazov a porazených, čo sa prejaví nielen na ekonomických ukazovateľoch, ale aj v (zmenených) vzorcoch a trendoch v spotrebe.
Spotreba sa týka každého z nás a neustále sa mení. Ovplyvňujú ju rôzne faktory pričom v súčasnosti jedným z najvýraznejších je celosvetová pandémia COVID-19. V snahe o zastavenie šírenia vírusu sme boli nútení svoje dovtedy typické činnosti a s nimi spojenú spotrebu a nákupné správanie zmeniť. Táto tlačová správa prináša niektoré odpovede a vysvetlenia k zmenenému nákupnému správaniu spotrebiteľov na Slovensku počas pandémie COVID-19.
Výskumný tím vedcov z odborov geografia a sociológia v zastúpení Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov (Univerzita Komenského v Bratislave), Geografického ústavu SAV a Sociologického ústavu SAV uskutočnil prieskum percepcií spotrebiteľov na zmenené vzorce spotreby počas pandémie COVID-19.
Výskum sa uskutočnil v dvoch fázach. Prvá z nich bola realizovaná v novembri 2020, druhá v júni 2021. Do výskumu realizovaného Agentúrou FOCUS sa zapojilo 1 004 a 1 006 respondentov. Výskum bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektov Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232) a Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe (APVV-20-0302) a projektu VEGA Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku (VEGA 2/0037/21).

Hlavné zistenia

  • Spotrebitelia na Slovensku nakupovali pred aj počas pandémie COVID-19 prevažne vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu supermarket, hypermarket a nákupné centrum.
  • Viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku zmenila nákupné správanie počas pandémie COVID-19.
  • Najčastejšie išlo o zmenu, kedy sa z viacerých malých nákupov stal jeden veľký nákup. Spotrebitelia menili frekvenciu nakupovania.
  • V súvislosti s pandémiou COVID-19 a rôznymi obmedzeniami v pohybe obyvateľstva sa viac ako tretina spotrebiteľov vo zvýšenej miere zásobovala potravinami a drogériovým tovarom.
  • Počas pandémie COVID-19 asi desatina spotrebiteľov na Slovensku nakupovala častejšie cez internet ako pred pandémiou. Po skončení pandémie plánuje viac ako 20 % spotrebiteľov nakupovať častejšie online ako pred pandémiou.
  • Pre mnohých spotrebiteľov nastane „nový normál“. Viac ako pätina spotrebiteľov na Slovensku skôr nesúhlasí alebo rozhodne nesúhlasí s tvrdením, že po skončení pandémie COVID-19 bude ich nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou („starý normál“).

PDFTlačovú správu v plnom znení nájdete tu.Zmenilo sa niečo na nákupných zvyklostiach Vás/Vašej rodiny v súvislosti s pandémiou COVID-19? Ktorý z nasledujúcich opisov najlepšie vystihuje, ako je to dnes u vás?zľava: Milan Zeman (Sociologický ústav SAV), Kristína Bilková (Geografický ústav SAV), František Križan (Prírodovedecká fakulta UK)