SUBURBANIZÁCIA 2: Sondy do premien zázemia Bratislavy

Šveda, M., Šuška, P. (ed.)
SUBURBANIZÁCIA 2: SONDY DO PREMIEN ZÁZEMIA BRATISLAVY

Geografický ústav SAV, 2021.

V uplynulých dňoch vyšla publikácia SUBURBANIZÁCIA 2: SONDY DO PREMIEN ZÁZEMIA BRATISLAVY.
Táto kniha voľne nadväzuje na monografiu SUBURBANIZÁCIA: AKO SA MENÍ ZÁZEMIE BRATISLAVY (Šveda, M. a Šuška, P. eds. 2019), v ktorej kolektív autorov a autoriek priniesol pohľad na základnú dynamiku procesov suburbanizácie z regionálnej perspektívy. Išlo najmä o mapovanie migrácie, bytovej výstavby či zmien krajinnej pokrývky. Viacero aspektov procesu suburbanizácie však ostalo nepokrytých, medzi inými napríklad problematika transformácie etnickej štruktúry, dostupnosti bývania či cezhraničnej suburbanizácie. V tejto publikácii sa pokúšame doplniť mozaiku pohľadov o nové, v slovenskom kontexte doposiaľ neanalyzované, témy. Ďakujeme širokému autorskému kolektívu nielen z radov Geografického ústavu a nielen z radov geografov. Veríme, že publikácia zaujme širokú odbornú verejnosť.
Táto publikácia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0462.
Monografia je voľne dostupná na tejto webovej adrese.