Štúdium

Podmienky doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV (GgÚ SAV) uzatvoril v roku 2019 rámcovú dohodu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, na základe ktorej sa ako externá vzdelávacia inštitúcia podieľa na uskutočňovaní dvoch doktorandských študijných programov v študijnom odbore vedy o Zemi:

  • fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
  • regionálna geografia

Štúdium v oboch programoch je štvorročné. Základnou povinnosťou doktoranda je vykonávanie študijnej, pedagogickej a vedeckej činnosti v zmysle podmienok definovaných príslušnou fakultou. Výška mesačného doktorandského štipendia na GgÚ SAV je 807,50 € do vykonania dizertačnej skúšky (prvé tri semestre) a 940,50 € počas nasledujúcich piatich semestrov.

O ďalších podmienkach štúdia sa prosím informujte na sekretariáte GgÚ SAV, alebo na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

Vypísané témy dizertačných prác

Pre akademický rok 2022/2023 budú témy vypísané čoskoro!