Aktivity v kartografii 2019

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV 24. októbra 2019 usporiadali seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII 2019 venované Jánovi Pravdovi. Cieľom tohto tradičného seminára je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín. So svojimi príspevkami sa predstavili aj naši kolegovia:

  • Ing. Daniel Szatmári, PhD., RNDr. Monika Kopecká, PhD. a doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. pripravili prezentáciu o verifikácii a hodnotení celoeurópskej databázy Urban Atlas
  • Mgr. Miloš Rusnák, PhD., Mgr. Ján Sládek, PhD., Ing. Anna Kidová, PhD. prezentovali príspevok o mapovaní riečnej krajiny pomocou UAV
  • Mgr. Tomáš Goga o využití vegetačných indexov pri identifikácii spustnutej poľnohospodárskej pôdy.

Súčasťou semináru bol aj poster RNDr. Moniky Kopeckej, PhD. a Mgr. Tomáša Gogu k téme Detskej mapy sveta 2019 a príspevok doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc., Ing. Róberta Fencíka, PhD. a RNDr. Moniky Kopeckej, PhD., v ktorom informovali zúčastnených o histórii seminára pri príležisti jeho 25. ročného výročia.
Záver seminára bol venovaný plenárnému zasadnutiu Kartografickej spoločnosti SR, počas ktorého nahradil Ing. Daniel Szatmári, PhD. vo Výkonnom výbore KS SR RNDr. Moniku Kopeckú, PhD.

.


Zľava – Mgr. Tomáš Goga, Ing. Daniel Szatmári, PhD., RNDr. Monika Kopecká, PhD., Mgr. Miloš Rusnák, PhD., doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.

.


Ing. Daniel Szatmári, PhD. počas jeho prezentácie.

.


Priestory Stavebnej fakulty STU, ktorá hostila Aktivity v kartografii 2019.

.


Plenárne zasadnutie Kartografickej spoločnosti SR.