Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Geografický ústav

ba-prave-nabrezie080

 

Geografický ústav SAV je vedeckou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo viacerých odboroch geografických vied v rozsahu určenom zriaďovacou listinou vydanou dňa 8. augusta 2008 pod č. 514/G/12/2008 rozhodnutím na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22. júla 2008.

Poslaním ústavu je vykonávať základný výskum priestorovej štruktúry a vzájomných väzieb prírodných a sociálno-ekonomických systémov so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska.

 

weblink  Novinky a podujatia


Vyšla monografia s názvom Regióny chudoby na Slovensku

Vyšla monografia s názvom Monitoring dynamiky zastavaných areálov

 Vyhodnotenie súťaže "Detská mapa sveta 2015"

 


Vyšla monografia s názvom Aktívne občianstvo a politika premien mestského prostredia v postsocialistickej Bratislave

 


 Vyšla monografia s názvom Geomorphological impacts of extreme weather

 


 Pridanie nového študijného odboru geoinformatika do sústavy študijných odborov

 


 Vyšla monografia s názvom Meniace sa Slovensko očami satelitov

 


Štúdia autorov z Geografického ústavu SAV zaradená do „horúcej linky“ elektronického spravodajcu Európskej komisie Science for Environment Policy

 


 Vyšiel zborník z konferencie Cesty k udržateľnejšej budúcnosti

 


foto_wp3 Príspevky uverejnené v Geografickom časopise si už môžete pozrieť aj elektronicky

...obsah priebežne dopĺňame