Vyšlo 27. číslo série Geographia Slovaca na tému časopriestorovej diferenciácie sídelnej štruktúry Slovenska

Ira, V. – Podolák, P. (editori)
SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA SLOVENSKA (DIFERENCIÁCIE V ČASE A PRIESTORE)
Bratislava, Geografický ústav SAV, 2010, 172 s.
Fulltext

Monografia predstavuje čiastkové výsledky projektu APVV – 0772-07 „Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (socio-priestorové aspekty urbánno-rurálnej komplementarity)“, ktorý sa spracovával v Sociologickom ústave SAV so spoluúčasťou kolektívu z Geografického ústavu SAV v rokoch 2008 – 2010.

Priestorová analýza sociálnej a environmentálnej infraštruktúry, časové a územné aspekty sťahovania obyvateľstva miest do ich zázemia, dosahy suburbanizačných procesov na spoločnosť v mestách i na vidieku, premeny architektonicko-urbanistického výrazu sídiel a ďalšie prezentované problémy predstavujú síce len určitú časť veľmi mnohostranného a komplexného procesu vývoja sídelnej štruktúry Slovenska, avšak práve takáto mozaika prístupov – zjednotená princípom urbánno-rurálnej komplementarity – názorne dokumentuje zložitosť celého problému v jeho súčasnej fáze.
Niektoré príspevky sú venované územiu celého Slovenska a ďalšie ôsmim vybraným regiónom (Bratislavský kraj, okresy Topoľčany, Žilina, Námestovo, Levice, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Bardejov), ktoré nadväzujú na podobne zameraný projekt v nedávnej minulosti a umožňujú porovnať súčasnú situáciu s predošlým stavom. Ide o natoľko komplikovanú problematiku, že jej sledovanie si nepochybne vyžaduje široko interdisciplinárny prístup, nielen z hľadiska dôkladnej analýzy, ale aj prípadných stimulov a podporovania pozitívnych trendov, ktoré sú z ekonomického, sociálno-kultúrneho, demografického, environmentálneho a architektonicko-urbanistického hľadiska udržateľné.