Vyšla monografia venovaná geografickým aspektom chudoby na Slovensku

Michálek, A. – Podolák, P. a kol.
REGIÓNY CHUDOBY NA SLOVENSKU

Geografický ústav, 2016, 241 s.
Fulltext

Chudoba je zložitý a komplikovaný fenomén, ktorý má množstvo podôb, kontextov, dimenzií a aspektov. Jednou z najvýznamnejších dimenzií chudoby je priestor, ktorý významnou mierou ovplyvňuje všetky jej dôležité atribúty – úroveň, hĺbku, trvanie, charakter, znaky a ďalšie vlastnosti. Monografia vníma priestor ako jeden z významných atribútov a determinantov chudoby a jej rôznych kvantitatívnych i kvalitatívnych charakteristík. Predstavuje „geografickú“ alternatívu k ekonomickému a sociologickému chápaniu chudoby. Východiskom a predpokladom pre získanie potrebných poznatkov o chudobe na Slovensku bola identifikácia regiónov chudoby v mierke súčasných okresov (NUTS 4), teda na úrovni, kde žiadne oficiálne dáta o chudobe doposiaľ neexistujú. Získané výsledky poskytli obraz o priestorovej lokalizácii, diferenciácii a koncentrácii chudoby na Slovensku. Vo vyčlenených okresoch chudoby odkryli aj ďalšie jej významné atribúty ako sú jej závažnosť, hĺbka, charakter a pod. Monografia súčasne poskytuje poznatky o rôznych podobách chudoby a možnostiach a spôsoboch jej redukcie. Detailné analýzy regiónov chudoby v rôznych kontextoch a z rôznych aspektov poskytujú veľké množstvo relevantných empirických geografických poznatkov o chudobe na Slovensku. V kontexte stredoeurópskeho geografického výskumu monografia predstavuje prvé komplexnejšie dielo zamerané na problematiku priestorovej dimenzie chudoby a jej relevantných geografických aspektov. Prezentované výsledky sú vhodnými podnetmi pre opatrenia v odvetvovej, sociálnej a priestorovej politike.