Profesor Jozef Krcho

Dňa 28. marca 2022 umrel v 88. roku svojho života prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., vynikajúci vedec, organizátor a učiteľ.
Významne prispel ku vzniku modernej svetovej geomorfometrie, bol pionierom a vizionárom systémového prístupu a digitálnej analýzy vo výskume krajiny. Svojou odbornosťou, zanietením, náročnosťou ale aj trpezlivosťou inšpiroval generácie študentov, bol iniciátorom rozsiahlej interdisciplinárnej spolupráce a aplikácií geografických a geoinformatických prístupov v praxi. Ako prvý ponovembrový dekan Prírodovedeckej fakulty UK naštartoval jej modernú transformáciu, zaslúžil o jej informatizáciu, rozvoj geografickej a vznik environmentálnej sekcie.


Na pána profesora spomína aj prof. Fedor, aktuálny dekan Prírodovedeckej fakulty UK, v krátkom príhovore.
Kariéru pána profesora, ktorý pozitívne vplýval aj na mnoho našich kolegov, si môžete pripomenúť aj prostredníctvom zdravice pri príležitosti jeho 80-tych narodenín, ktorej autorom je doc. Mičietová.


Osobnosť pána profesora a jeho celoživotné dielo zostanú v našich srdciach.