Publikačná činnosť

Šuška, Pavel

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • IRA, VladimírĎURIŠOVÁ, EvaŠUŠKA, Pavel. Geografický časopis: sedemdesiat rokov formovania geografického myslenia na Slovensku = Geografický časopis / Geographical Journal: 70 years shaping geographical thought in Slovakia. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 391-416. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.20 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADNB
  • MALÝ, Jiří – DVOŘÁK, Petr** – ŠUŠKA, Pavel. Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? In Cities, 2020, vol. 107, art. no. 102901. (2019: 4.802 – IF, Q1 – JCR, 1.606 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0264-2751. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102901 (APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie) Typ: ADCA
  • ŠUŠKA, PavelŠVEDA, Martin. Suburbanizácia ako priestorový prejav rekonfigurácie súkromného a verejného počas postsocialistickej tranzície: : príklad obce Chorvátsky Grob [Suburbanization as a spatial manifestation of the reconfiguration of the private and public during the post-socialist transition: the case of Chorvátsky Grob municipality]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 3-19. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
  • ŠUŠKA, Pavel – SIDOROVÁ, Milota – FABŠÍKOVÁ, Nina – PIEKARSI, Karol – WĘGRZYN, Waldek – ŽURKINOVÁ, Zuzana. Ľudia Bratislavy : – čo nám hovoria dáta? In HURNÝ, Juraj et al. Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? – Bratislava : Metropolitný inštitút Bratislavy, 2021. ISBN 978-80-973834-4-2. Typ: BBB
  • ŠVEDA, Martin**SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – BARLÍK, Peter – KRIŽAN, František – ŠUŠKA, Pavel. Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 248-258. (2019: 2.479 – IF, Q2 – JCR, 0.693 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0018 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
  • Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. Eds. Martin Šveda, Pavel Šuška ; rec. Vladimír Ira, Marián Halás. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. 241 s. Dostupné na internete: http://www.geography.sav.sk/suburbanizacia-2/. ISBN 978-80-89548-09-5 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: FAI