Publikačná činnosť

Labaš, Peter

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • LABAŠ, PeterKIDOVÁ, Anna. Kvantifikácia morfologických zmien vodného toku Hornád na základe historických máp a letieckých snímok. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. – 11. septembra 2020. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ŠafárikPress, 2020, s. 34. ISBN 978-80-8152-887-3. Typ: AFH