Publikačná činnosť

Podolák, Peter

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
  • PODOLÁK, Peter – ŠVEDA, Martin. Suburbanizácia len pre Bratislavčanov? : komponenty populačného vývoja zázemia Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov [Suburbanization exclusively for citizens of Bratislava?: The components of population growth of Bratislava’hinterland in the context of suburbanization processes]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 107-130. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
  • ŠVEDA, Martin – BARLÍK, Peter – PODOLÁK, Peter. Koľko ľudí býva v zázemí Bratislavy? : odhad populačnej veľkosti obcí v zázemí Bratislavy s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete [How many people live in the hinterland of Bratislava? : The estimation of population counts in the hinterland of Bratislava using mobile network positioning data]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 187-203. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
  • ŠVEDA, Martin – SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – PODOLÁK, Peter. Senec nie je Stupava? : regionálna typizácia suburbánneho rozvoja v zázemí Bratislavy [Senec is not Stupava? : Regional typology of suburban development in the hinterland of Bratislava]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 279-296. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD