Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ČULÁKOVÁ, KatarínaBILKOVÁ, Kristína – KRIŽAN, František – DANIELOVÁ, Katarína – HENCELOVÁ, Petra. Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku = The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Consumer Shopping Behavior in Slovakia. In Sociológia – Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 5, s. 385-411. (2021: 0.635 – IF, Q4 – JCR, 0.204 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.5.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADDA
  • LORENC, D. – RIŠOVÁ, Katarína. Vnímanie nebezpečia adolescentami žijúcimi na periférii: prípadová štúdia v malom meste Želiezovce (Slovensko) = Unsafety perception of adolescents living on the periphery: a case study in the small town of Želiezovce (Slovakia). In Geografická revue : časopis Katedry geografie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied UMB, 2022, roč. 18, č. 2, s. 56-71. ISSN 2585-8955. Dostupné na internete: https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/ (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku) Typ: ADFB
  • MICHÁLEK, Anton. Ekonomická zraniteľnosť regiónov Slovenska v dôsledku pandémie COVID-19 = Economic vulnerability of Slovak regions due to the COVID-19 pandemic. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 4, s. 317-336. (2021: 0.260 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADNB
  • OPRAVIL, ŠimonPAZÚR, Róbert. Mapping of management practices on permanent grasslands using Sentinel-2:. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 4, s. 299-315. (2021: 0.260 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.4.15 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia) Typ: ADNB
  • RIŠOVÁ, Katarína. Nie je chodec ako chodec. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII, č. 4, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/nie-je-chodec-ako-chodec/ Typ: BDF
  • RUSINKO, Adam – HORÁČKOVÁ, Šárka. Flash flood simulation in the urbanised catchment: a case study of Bratislava-Karlova Ves. In Geographia Cassoviensis, 2022, roč. 2, č. 2, s. 81-97. (2021: 0.175 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2022-2-01 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období) Typ: ADNB