Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
 • BARTA, Peter – SLÁDEK, Ján – HAJNALOVÁ, Mária – NAGY, Ivan. Monoxyl z doby laténskej zo Šamorína. In Musaica archaeologica, 2020, ročník 5, číslo 2, s. 79-86. ISSN 2453-8612. Typ: ADFB
 • BATISTA E SILVA, Filipe** – FREIRE, Sérgo – SCHIAVINA, Marcello – ROSINA, Konštantín – MARÍN-HERRERA, Mario Alberto – ZIEMBA, Lukasz – CRAGLIA, Massimo – KOOMEN, Eric – LAVALLE, Carlo. Uncovering temporal changes in Europe´s population density patterns using a data fusion approach. In Nature Communications, 2020, vol. 11, art. no. 4631. (2019: 12.121 – IF, Q1 – JCR, 5.569 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18344-5 Typ: ADCA
 • HANUŠIN, Ján. Impact of dispersed settlement on the structure and diversity of rural landscape (Case study of village Hrušov, Slovak Republic). In Geographia Polonica, 2021, vol. 94, no. 1, p. 29-46. ISSN 0016-7282. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/GPol.0192 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADMB
 • HANUŠIN, Ján** – ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar – RUSNÁK, Miloš. Stone mounds and walls as a relict of traditional viticultural landscape (case study Modra area, Slovakia) [Kamenice a kamenné múriky ako relikt tradičnej vinohradníckej krajiny /prípadová štúdia okolie Modry, Slovensko/]. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 5-20. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.01 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADNB
 • HUBA, Mikuláš. Čím nás dodnes inšpiruje (alebo mohol by inšpirovať) Gándhí? Ed. M. Šišmiš, Rec. D. Deák, J. Strnad. In Slováci a Gándhí. – Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2020, s. 129-130. ISBN 978-80-8149-140-5. Dostupné na internete: https://online.fliphtml5.com/mdfbt/ylyh/#p=219 Typ: AEDA
 • IRA, VladimírMATLOVIČ, René. Challenges and opportunities for human geography: a few remarks. In Geographia Polonica, 2020, vol. 93, no. 4, p. 525-537. (2019: 0.294 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0016-7282. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/GPol.0184 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADMB
 • IRA, VladimírĎURIŠOVÁ, EvaŠUŠKA, Pavel. Geografický časopis: sedemdesiat rokov formovania geografického myslenia na Slovensku = Geografický časopis / Geographical Journal: 70 years shaping geographical thought in Slovakia. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 391-416. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.20 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADNB
 • KIDOVÁ, Anna – RADECKI-PAWLIK, Artur – RUSNÁK, Miloš – PLESIŃSKI, Karol. Hydromorphological evaluation of the river training impact on a multi-thread river system (Belá River, Carpathians, Slovakia). In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 6289. (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. (Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny) Typ: ADEB
 • KOPECKÁ, Monika**SZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – FERANEC, Ján. Urban heat island modelling based on MUKLIMO: examples from Slovakia. In The AGILE: GIScience Series, vol. 2 : open-access proceedings of the Association of Geographic Information Laboratiories in Europe. Eds. Partsinevelos, P., Kyriakidis, P., Kavouras, M. – Copernicus Publication, 2021. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: AFC
 • KRIŽAN, František – ŠVEDA, Martin – TARČÁKOVÁ, Simona – BILKOVÁ, Kristína – HENCELOVÁ, Petra. Kam do školy? : transformácia a priestorové rozmiestnenie základného školstva v zázemí Bratislavy [Where to go to school? The transformation and spatial distribution of primary education facilities in the hinterland of Bratislava]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 171-188. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • MALÝ, Jiří – DVOŘÁK, Petr** – ŠUŠKA, Pavel. Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? In Cities, 2020, vol. 107, art. no. 102901. (2019: 4.802 – IF, Q1 – JCR, 1.606 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0264-2751. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102901 (APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie) Typ: ADCA
 • MICHNIAK, Daniel – WIĘCKOWSKI, Marek. Changes of Transport in Cross-Border Tourist Regions in the Polish–Slovak Borderland: An (Un)Sustainable Development? In Sustainable Transport and Tourism Destinations. Vol. 13. – Bingley : Emerald publishing, 2021, p. 11-25. ISBN 978-1-83909-128-5. ISSN 2044-9941. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/S2044-994120210000013004 (Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem) Typ: ABC
 • OSMAN, Robert** – IRA, Vladimír – TROJAN, Jakub. A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 269-282. (2019: 2.479 – IF, Q2 – JCR, 0.693 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0020 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADCA
 • PAZÚR, Róbert** – PRISHCHEPOV, Alexander V. – MYACHINA, Ksenya – VERBURG, Peter H. – LEVYKIN, Sergey – PONKINA, Elena V. – KAZACHKOV, Grigory – YAKOVLEV, Ilya – AKHMETOV, Renat – ROGOVA, Natalia – BÜRGI, Matthias. Restoring steppe landscapes: patterns, drivers and implications in Russia’s steppes. In Landscape Ecology, 2021, vol. 36, p. 407-425. ISSN 0921-2973. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01174-7 Typ: ADCA
 • RIŠOVÁ, Katarína**. Questioning gender stereotypes: A case study of adolescents walking. In Journal of Transport Geography, 2021, vol. 91, art. no. 102970. ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102970 (VEGA 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v) Typ: ADCA
 • SOBOCKÁ, Jaroslava – SAKSA, Martin – FERANEC, JánSZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – BOBÁĽOVÁ, Hana – RÁŠOVÁ, Andrea. Mapping of urban environmentally sensitive areas in Bratislava city. In Journal of Soils and Sediments, 2021, vol. 21, no. 5, p. 2059-2070. ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-020-02682-4 Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] LEHNERT, Michal – SIMACEK, Petr – FIEDOR, David – JUREK, Martin. Spatial Variability of Soil Temperature in an Urban Area: a Case Study for a Medium-sized European City. In GEOGRAPHICA PANNONICA. ISSN 0354-8724, 2021, vol. 25, no. 1, p. 1-9., Registrované v: WOS

 • SOBOCKÁ, Jaroslava – SAKSA, Martin** – SZATMÁRI, DanielFERANEC, JánKOPECKÁ, Monika. A complexity related to mapping and classification of urban soils. In Soil Science Annual, 2020, vol. 71, no. 4, p. 321-333. (2019: 0.334 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2300-4975. Dostupné na: https://doi.org//doi.org/10.37501/soilsa/127525 (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: ADMB
 • SOBOCKÁ, Jaroslava – SAKSA, Martin – FERANEC, JánSZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – BOBÁĽOVÁ, Hana. Mapovanie environmentálne senzitívnych území mesta Bratislavy = Mapping of environmentally sensitive areas in Bratislava city. Rec. B. Houšková, B. Juráni, J. Kobza. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. 41. – Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020, s. 77-93. ISBN 978-80-8163-039-2. (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • SOLÍN, Ľubomír**RUSNÁK, Miloš. Preliminary flood risk assessment: case study of systematic processing of available of readily derivable information. In Water and Environment Journal, 2020, vol. 34, suppl. S1, p. 683-698. (2019: 1.426 – IF, Q3 – JCR, 0.378 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1747-6585. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/wej.12570 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADCA
 • SOLÍN, Ľubomír. Správa povodňového rizika na Slovensku: dočkáme sa zmien? = Flood risk governance in Slovakia: will we get change? In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 351-370. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.18 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADNB
 • ŠUŠKA, PavelŠVEDA, Martin. Suburbanizácia ako priestorový prejav rekonfigurácie súkromného a verejného počas postsocialistickej tranzície: : príklad obce Chorvátsky Grob [Suburbanization as a spatial manifestation of the reconfiguration of the private and public during the post-socialist transition: the case of Chorvátsky Grob municipality]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 3-19. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, Ján. Dostupnosť bývania v prostredí extenzívnej suburbanizácie [Housing affordability in the area of massive suburbanization]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 27-45. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, MartinSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – BARLÍK, Peter – BAGO, Martin. Kam siaha Bratislava? : metropolitný región Bratislavy z pohľadu lokalizačných údajov mobilnej siete [Where does Bratislava reach? Bratislava metropolitan area from the perspective of mobile network data]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 51-79. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin – BORIS, Richard. Predmestie alebo dedina? : typizácia areálov rezidenčnej suburbanizácie [Suburb or village? Types of the residential suburbanization sites]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 85-109. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin – ŠTEFKOVIČOVÁ, Pavla – TOLMÁČI, Ladislav. Do Rajky alebo do Kittsee? : rozdielne prostredie cezhraničnej suburbanizácie [To Rajka or Kittsee? Different environments of cross-border suburbanization.]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 221-240. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin**SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – BARLÍK, Peter – KRIŽAN, František – ŠUŠKA, Pavel. Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 248-258. (2019: 2.479 – IF, Q2 – JCR, 0.693 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0018 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
 • Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. Eds. Martin Šveda, Pavel Šuška ; rec. Vladimír Ira, Marián Halás. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. 241 s. Dostupné na internete: http://www.geography.sav.sk/suburbanizacia-2/. ISBN 978-80-89548-09-5 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: FAI
 • TLAPÁKOVÁ, Lenka** – PÁNEK, Tomáš – HORÁČKOVÁ, Šárka. Holocene fluvial terraces reveal landscape changes in the headwater streams of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czechia. In Geomorphology, 2021, vol. 377, art. no. 107589. ISSN 0169-555X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107589 Typ: ADCA
 • UHER, Ana**IRA, Vladimír. The consequences of armed conflicts on life paths of Bosniaks from Eastern Bosnia. In Acta Universitatis Carolinae, Geographica [seriál], vol. 56, no. 1, p. 95-97. ISSN 0300-5402. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/23361980.2021.4 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADMB
 • VÝBOŠŤOK, JánŠVEDA, MartinMICHÁLEK, Anton. Zarábam dosť, aby som mohol žiť v Suburbiu? : analýza príjmovej diferenciácie v zázemí Bratislavy [Do I earn enough to live in a suburb? Analysis of income differentiation in the hinterland of Bratislava]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 219-141. ISBN 978-80-89548-09-5. (Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ZEMAN, Milan – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Voľný čas a nákupné správanie spotrebiteľov počas pandémie COVID-19 = Leisure time and consumers’ shopping behaviour during the COVID-19 pandemic. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 29. ISBN 978-80-89897-31-5. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3180_attach_People%20and%20Society%20in%20Times%20of%20the%20Pandemic%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH