Projektová činnosť

Národné

Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ
Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na rozvoj inovatívnych prístupov spracovania a vizualizácie satelitných údajov pri výskume diverzity rôznych typov krajiny. Výsledkom projektu bude návrh metodického postupu automatizovanej klasifikácie diverzity krajiny s využitím súboru indikátorov kompozície poľnohospodárskej krajiny, indikátorov konfigurácie poľnohospodárskej krajiny, ako aj indikátorov zmien krajinnej mozaiky. Metodický postup bude experimentálne overený na vybraných modelových územiach s rôznymi typmi krajiny. Výsledky projektu bude možné využiť v monitoringu implementácie opatrení Zelenej dohody a ďalších Strategických dokumentov Európskej únie.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Polyvach Kateryna, PhD.
Web stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/next-generation_ua-22/
Doba trvania: 12.9.2022 – 11.9.2024