Projektová činnosť

Medzinárodné

Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti
Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023