Projektová činnosť

Národné

Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?
Relationships of Paradigms in Slovak Geographical Thought: Competition, Indifference or Cooperation?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Projekt vychádza z identifikácie diskontinuít vo svetovom geografickom myslení a ich recepcie v slovenskom geografickom myslení. Reflektujúc tento vývoj svetového geografického myslenia sa slovenská geografia vyvinula do multiparadigmatickej podoby. Hlavným cieľom projektu bude skúmať vzťahy medzi koexistujúcimiparadigmami (reprezentované paradigmatickými komunitami) a faktory, ktoré ich podmieňujú. Základnou otázkou je charakter inter-paradigmatickej vzťahovej konštelácie pozdĺž osi konkurenčné – indiferentné – kooperačné. Hlavný záujem sa sústredíme na skúmanie existujúcej kooperácie paradigiem v rámci riešeniavýskumných problémov v slovenskej geografii, analýzu objektívnej a subjektívnej dimenzie bariér /prekážok inter-paradigmatickej kooperácie a budú sa hodnotiť možnosti pre produktívnu interferenciu paradigmatických perspektív v slovenskej geografii.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023