Projektová činnosť

Národné

Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny
Recent lateral and vertical evolution of river valley bottoms under changing environmental conditions and their impact on riverine landscape ecosystem services
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na morfologicko-sedimetárny výskum recentného vývoja dien dolín podmieneného laterálnym presúvaním a zarezávaním korýt vodných tokov ako odoziev na zmeny environmentálních podmienok. Vývoj morfologických aspektov je skúmaný na úrovni nivy identifikáciou jej geomorfologických fáz vývoja povodňových depozitných stupňov. Výskum laterálneho presúvania a zarezávania korýt ako aj krajinnej pokrývky riečnej krajiny a jej ekosystémových služieb je realizovaný prostredníctvom multi-temporálnych analýz dát DPZ, historických máp v prostredí GIS a hydrologických radov a na základe údajov získaných terénnym výskumom (UAV snímkovaním, geodetickými, geofyzikálnymi, granulometrickými a datovacími metódami). Ekosystémové služby sú špecifikované podľa všeobecne akceptovaných schém používaných pri výskume riečnej krajiny. Získané výsledky umožnia formulovať časovo-priestorové konceptuálne modely vývoja dien dolín vodných tokov a scenáre ich ďalšieho vývoja.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020