Projektová činnosť

Medzinárodné

Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
Endogenous and exogenous development potential in Slovak and Polish marginalized areas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Hranice Poľska ako potenciál – medzi dedičstvom a produktom cestovného ruchu
Polish borders as a resource – between heritage and tourism product
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel PhD.
Anotácia: Hranica sa v minulosti vnímala najmä ako bariéra. V ostatnom období hranice nadobúdajú viacero nových významov, pričom jedným z nich je chápanie hranice ako zdroja (potenciálu pre rozvoj).Projekt sa rozvoj kultúrneho dedičstva a turistických atrakcií súvisiacich so súčasnými a bývalými hranicami Poľska (reliktné hranice).Hlavnými výskumnými otázkami sú:(1) Ako sa vytvárajú a využívajú hranice ako zdroj pre rozvoj kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu v blízkosti hraníc Poľska?(2) Ktoré priestorové úrovne hraníc ako zdroja, kultúrneho dedičstva a priestorovej identity sa prejavujú v turistických lokalitách pri tvorbe produktov cestovného ruchu(3) Kde a prečo sú hranice základom rozvoja cestovného ruchu? Aké priestorové formy vytvárajú? (náhodne umiestnené, ako jedno pamiatkové miesto, ako línia pamiatok, dve miesta, ktoré navzájom spolupracujú, sieť spolupráce, región)? Sú tieto miesta pólom rastu pre miestny alebo regionálny rozvoj?(4) Ako mobilizácia rôznych aktérov, ktorí využívajú hranicu ako zdrojov na tvorbu produktov cestovného ruchu, podporuje alebo podkopáva integrovaný prístup pri rozvoji cestovného ruchu v prihraničných oblastiach?(5) Ako a kde sa hranice transformujú na produkty cestovného ruchu, ktoré prvky sa využívajú, ako fungujú v skutočnosti, vo vnímaní a virtuálnom priestore?
Doba trvania: 1.9.2019 – 28.2.2022
CONVERGES – Konverzia vedomostí na zlepšenie manažmentu európskych ripariálnych ekosystémov a služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.
Anotácia: Pririečne ekosystémy zahŕňajú fyzické prostredie a biologické spoločenstvá, ktoré ležia na rozhraní sladkovodných a suchozemských systémov. Uznávajú sa ako ekosystémy, ktoré sú veľmi rozmanité a obsahujú špecifické ekologické spoločenstvá, ako aj poskytovatelia viacerých ekosystémových služieb. Uznanie dôležitosti pririečnych ekosystémov viedlo k rozsiahlemu výskumu v Európe. Napriek tomuto súboru pracovných a politických motivácií bol pokrok v zlepšovaní stavu pririečnych ekosystémov v Európe veľmi obmedzený. Je to pravdepodobne z dôvodu nesprávneho vyrovnania „rámcov“ výskumu (t. j. spôsobov, akými jednotlivci alebo organizácie s rôznym zázemím, zemepisným pôvodom, kultúrnym kontextom alebo účelom, poznajú a chápu takéto komplexné systémy). Osobitné problémy súvisiace s nevyrovnaním rámcov medzi zúčastnenými stranami v oblasti výskumu a riadenia pririečnych ekosystémov sú tieto: i) veľké geografické rozptýlenie a rôznorodosť súčasných poznatkov vo všetkých členských štátoch EÚ; ii) nedostatok účinnej komunikácie a zdieľania poznatkov medzi vedcami z rôznych odborov az rôznych krajín; iii) nedostatočná a problematická konverzia poznatkov a skúseností akademikov na vedúcich pracovníkov / odborníkov z praxe; (iv) chýbajúce vhodné hodnotiace nástroje, ktoré umožňujú porovnateľnosť medzi fluviálnymi systémami; v) nedostatočná dynamika výskumu na vytvorenie efektívnej koordinovanej činnosti alebo tvorby politiky na potrebnej úrovni.
Web stránka projektu: https://converges.eu/
Doba trvania: 1.4.2019 – 30.11.2021
CLIMASTEPPE – Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Doba trvania: 1.4.2018 – 31.3.2021

Národné

Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia
Discontinuities in the development of the Slovak geographical thought in the 20th and 21st centuries: Objective and subjective dimensions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Anotácia: Zámerom projektu je komparatívna a kontextuálna analýza vývoja geografického myslenia na Slovensku v 20. A 21. storočí a vo svete (v svetovej geografii) s osobitným zreteľom na jeho diskontinuity. Vychádzajúc z identifikácie diskontinuít vo svetovom geografickom myslení autori projektu skúmajú mieru ich recepcie v slovenskom geografickom myslení. Poukazujú na konvergentné a divergentné črty ich priebehu a časový odstup. Skúmajú prípadné autochtónne diskontinuity v slovenskom geografickom myslení. Študujú najmä objektívnu dimenziu diskontinuít na základe štúdia ich aktérov, kanonických textov, interného a externého kontextu. Preskúmajú však aj ich subjektívnu dimenziu, pričom sa zameriavajú na percepciu a hodnotenie diskontinuít vybranými reprezentantmi rozličných generácií profesionálnych slovenských geografov a na ich predstavy o budúcom vývoji geografie na Slovensku v kontextu svetovej geografie.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny
Land cover dynamics as indicator of changes in landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Anotácia: Výrazná dynamika zmien krajinnej pokrývky (land cover, LC) je jedným z indikátorov zmien kultúrnej krajiny a jej ekosystémových funkcií. Identifikácia týchto zmien si vyžaduje aplikovať nové – netradičné prístupy, pomocou ktorých budú operatívne zaznamenané a sprostredkované na ďalšie analýzy a hodnotenie. Cieľom navrhovaného projektu je skúmanie nových prístupov využitia obrazových záznamov získaných diaľkovým prieskumom Zeme pri identifikácii zmien LC a tiež posúdenie možností aplikácie takýchto informácií ako indikátorov zmien kvalitatívnych vlastností krajiny. Špeciálny dôraz bude kladený na hodnotenie zmien urbanizovanej krajiny, ktoré spôsobujú zmeny urbánnej mikroklímy, ďalej zmien poľnohospodárskej krajiny, ktoré sú príčinou jej pustnutia a zániku trvalých trávnych porastov. Analýzy budú vychádzať z interpretácie obrazových záznamov získaných satelitmi Sentinel 1 a Sentinel 2 a vybraných údajových vrstiev Urban Atlas (UA), High Resolution Layers (HRL) a Land Parcel Identification System (LPIS).
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem
Evolution of localities and regions: new theoretical and empirical approaches to understanding of spatial development paradigms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Anotácia: Evolučne orientovaná ekonomická geografia ponúka jedinečný spôsob myslenia, ktorý reaguje na dynamické zmeny v spoločnosti a snahou o komplexnosť výrazne prispieva k pochopeniu diferencovaného priestorového rozvoja. Cieľom projektu je identifikácia a vysvetlenie príčin vlastnou históriou determinovanej priestorovejheterogénnosti územia Slovenska s využitím bohatstva myšlienkového a teoreticko-metodologického aparátu modernej ekonomickej geografie. Jadrom a zároveň tmelom projektu je identifikácia kľúčových rozvojových a/alebo rozvoj ohrozujúcich stimulov z vybraných sfér národného hospodárstva (doprava, cestovný ruch, energetika, trh práce) a následná analýza reakcií a evolučného vývoja hierarchicky (spravidla administratívne) vytvorených priestorových jednotiek. Smer, obsah a rozsah rozvojových zmien lokalít a regiónov bude čiastočne konfrontovaný s novou regionálnou politikou EÚ deklarujúcou orientáciu na ich inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)
Evaluation of the transformation of natural and socio-cultural diversity of the cultural landscape in Slovakia (on example of selected areas)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján CSc.
Anotácia: Kultúrna krajina je svedectvom súčasného spôsobu života a zároveň aj zhmotnením dlhoročných zásahovnašich predkov do krajiny vystupujúcich v podobe štruktúr historickej kultúrnej krajiny. Popri hmotnej dimenzii má historická kultúrna krajina aj nehmotnú sociálno – kultúrnu dimenziu, ktorú vytvára historický kontext jej vzniku a vývoja i spôsob vnímania jej hodnôt a fungovania súčasníkmi. Analýza terminologických nezrovnalostí a vyhodnotenie implementácie problematiky historickej kultúrnej krajiny do právneho poriadku SR budú prvými z cieľov. Nadväzovať bude metodika identifikácie historickej kultúrnej krajiny v typologicky odlišných modelových územiach Slovenska. Hlavným cieľom bude spracovanie metodiky na hodnotenie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity historickej kultúrnej krajiny, jej porovnanie so súčasnou kultúrnou krajinou, určenie miery jej transformácie a náčrt možností jej ochrany.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím optických a radarových záznamov diaľkového prieskumu Zeme
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Goga Tomáš
Anotácia: Spustnutá poľnohospodárska pôda predstavuje v posledných desaťročiach výrazný problém vo viacerých krajinách Európy. Prejavuje sa zastavením poľnohospodárskej činnosti v danej oblasti, čím dochádza k úbytku aktívne využívanej pôdy. Súvisí so sociálnymi a hospodárskymi problémami vo vidieckych oblastiach, ale aj nezrealizovanými investičnými zámermi v suburbánnych zónach. Napriek tomu, že v intenzívne využívaných oblastiach môže byť pozitívom zníženie množstva používaných chemických prípravkov, negatívne aspekty procesu pustnutia výrazne prevažujú, a to najmä v oblastiach, kde zarastajú lúky a pasienky s významným biodiverzitným potenciálom pre voľne-žijúce zvieratá, vtáky a hmyz.Cieľom projektu je automatizované mapovanie spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím voľne prístupných optických a radarových satelitných údajov. V procese mapovania využijeme metódy objektovo-orientovanej segmentácie a klasifikačné algoritmy s využitím strojového učenia za prítomnosti masívnej hardvérovej podpory.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2020
Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika
Integrated Flood Risk Assessment: A Basis for Updating of the Flood Risk Management Plans
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je prezentovať návrh aktualizácie prvých plánov manažmentu povodňového rizika pre obceokresu Myjava. Aktualizácia sa opiera o integrované hodnotenie povodňového rizika, ktoré vychádza zmyšlienky, že pri hodnotení prírodných katastrof musí byť hodnoteniu zraniteľnosti spoločnosti voči nimvenovaná aspoň taká pozornosť, aká je venovaná pochopeniu samotných prírodných javov. V navrhovanýchplánoch manažmentu povodňového rizika sa opatrenia na zníženie povodňového ohrozenia týkajú celéhopovodia a nielen vodných tokov. Súčasťou manažmentu sú aj opatrenia zamerané na redukciu zraniteľnostidomácností voči povodňovému ohrozeniu. Tretím dôležitým aspektom aktualizovaných plánov manažmentupovodňového rizika je spoluúčasť verejnosti v procese navrhovania preventívnych protipovodňových opatrení.Stanovenie optimálneho manažmentu povodňového rizika je výsledkom hodnotenia viacerých jeho alternatív.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch
Growing and deepening ineguality in regions of Slovakia and the effects on polarisation of human development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton CSc.
Anotácia: Rast globálnych nerovností vyvoláva mnohé závažné problémy, ktoré postihujú všetky krajiny a populácie. Koncentrácia bohatstva v rukách úzkej skupiny zväčšuje priepasť medzi najbohatšími a väčšinou obyvateľstva. Spôsobuje existenčné problémy širokým vrstvám populácie aj v rozvinutých krajinách. Rovnaký trend môžemesledovať aj na Slovensku, kde sa nerovnosti súčasne vyznačujú výraznou priestorovou diferenciáciou. Viaceré výskumy podložené konkrétnymi empirickými výsledkami potvrdili, že Slovensko napriek pomerne vysokému ekonomickému rastu, patrí ku krajinám so zvyšujúcou sa úrovňou nerovností. Výrazne negatívne dôsledky súvisiace s rastom nerovností môžeme sledovať zvlášť v zaostávajúcich regiónoch. Znižujú možnosti ichekonomického rastu, úrovne kvality života, ľudského rozvoja a pod. Projekt je zameraný na kvantifikáciu úrovne relevantných nerovností, stanovenie miery ich prehlbovania v čase a určenie ich vplyvu na vybrané charakteristiky ľudského rozvoja.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny
Recent lateral and vertical evolution of river valley bottoms under changing environmental conditions and their impact on riverine landscape ecosystem services
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na morfologicko-sedimetárny výskum recentného vývoja dien dolín podmieneného laterálnym presúvaním a zarezávaním korýt vodných tokov ako odoziev na zmeny environmentálních podmienok. Vývoj morfologických aspektov je skúmaný na úrovni nivy identifikáciou jej geomorfologických fáz vývoja povodňových depozitných stupňov. Výskum laterálneho presúvania a zarezávania korýt ako aj krajinnej pokrývky riečnej krajiny a jej ekosystémových služieb je realizovaný prostredníctvom multi-temporálnych analýz dát DPZ, historických máp v prostredí GIS a hydrologických radov a na základe údajov získaných terénnym výskumom (UAV snímkovaním, geodetickými, geofyzikálnymi, granulometrickými a datovacími metódami). Ekosystémové služby sú špecifikované podľa všeobecne akceptovaných schém používaných pri výskume riečnej krajiny. Získané výsledky umožnia formulovať časovo-priestorové konceptuálne modely vývoja dien dolín vodných tokov a scenáre ich ďalšieho vývoja.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách
Urban and suburban environments: a space for innovations and alternatives in the retail and services sector
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína PhD.
Anotácia: Maloobchod a služby možno považovať za najdynamickejšie odvetvia hospodárstva tvoriace neoddeliteľnú súčasť každodenného života. V tomto kontexte je projekt zameraný na zhodnotenie urbánneho a suburbánneho prostredia ako priestoru na výskum inovácií a alternatív v maloobchode na jednej strane a v službách na strane druhej. Za inovatívne považujeme procesy, ktoré sa začali prejavovať v maloobchode a službách v ostatnej dekáde. K takýmto procesom patrí napr. online nakupovanie. Silnou motiváciou pre nákup a využívanie služieb môže byť tzv. SMS marketing alebo využívanie dát mobilných operátorov ako inovatívneho spôsobu riešenia problému. Za alternatívne považujeme také procesy, ktoré sú v protiklade s globalizáciou, napr. výskum komunitných záhrad, farmárskych trhov a pod. Preferencia slovenských, lokálnych, bio- a ekovýrobkov a služieb má vzostupný trend, ktorému sa spotrebitelia prispôsobujú rôznym spôsobom. Otázne je, akým spôsobom a do akej miery k tomu dochádza v slovenskom urbánnom a suburbánnom priestore.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021