V rámci projektu INFRAREGTUR bola vydaná monografia “Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu”

Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Székely, V., Śleszyński, P., Świątek, D., Wiśniewski, R.
POĽSKO-SLOVENSKÉ POHRANIČIE Z HĽADISKA DOPRAVNEJ DOSTUPNOSTI A ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava, Geografický ústav SAV, Bratislava, 2012, 284 s.

Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia poľsko-slovenského projektu s názvom Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu (INFRAREGTUR) a zhŕňa výsledky vedeckých analýz realizovaných v rámci projektu. Projekt č. WTSL.02.01.00-14-087/08 bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Autormi monografie sú pracovníci riešiteľských organizácií projektu (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava a Geografický ústav SAV v Bratislave).

Hlavným vedeckým cieľom projektu a tiež aj monografie bolo poukázať na možnosti využitia potenciálu cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí v dôsledku zlepšenia priestorovej dostupnosti. V jednotlivých kapitolách sa autori venujú podmienkam rozvoja poľsko-slovenského pohraničia, vybraným problémom rozvoja dopravy a cestovného ruchu v pohraničí a percepcii existujúceho stavu a potrieb zmien cestovného ruchu a dostupnosti v pohraničí. Ťažiskom publikácie je kapitola venovaná dopravnej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia, v ktorej sú predstavené výsledky analýz vonkajšej a vnútornej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia v cestnej doprave ako aj analýza železničnej a leteckej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia.