Ocenenie pre prof. RNDr. Vladimíra Iru, CSc.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. Marek Števček udelil pri príležitosti 100. výročia založenia univerzity prof. Vladimírovi Irovi pamätnú medailu. Ocenil jeho doterajšiu spoluprácu a jeho dlhodobé vedecko-pedagogické pôsobenie na Univerzite Komenského. Pamätnú medailu prevzal 3. októbra 2019 na slávnostnom stretnutí na Prírodovedeckej fakulte UK z rúk dekana prírodovedeckej fakulty prof. Petra Fedora.
Od začiatku deväťdesiatych rokov do súčasnosti prof. Ira zabezpečuje prednášky Urbánna ekológia (neskôr Problémy urbánneho prostredia) a prednášky v rámci predmetu Behaviorálna geografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Niekoľko rokov na tejto fakulte spoločne s prof. Hubom prednášal o regionálnych aspektoch udržateľného rozvoja. Pod jeho vedením boli úspešne obhájené viaceré bakalárske a magisterské práce. V študijnom odbore Environmentálny manažment úspešne obhájili dizertačné práce tri jeho doktorandky. Niekoľko rokov spoločne s prof. Hubom prednášal aj na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (prednášky Globálne problémy a globalizácia a Humánna ekológia). Na štyroch fakultách UK (prírodovedeckej, filozofickej, sociálnych a ekonomických vied a manažmentu) bol členom komisií alebo oponentom pri obhajobách diplomových, rigoróznych, dizertačných a habilitačných prác a komsií pri inauguračných konaniach. Zúčastňoval sa na riešení spoločných vedecko-výskumných projektov s pracoviskami UK a dlhé roky je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Geographica Universitatis Comenianae vydávaného Geografickou sekciou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

.