Úspechy a ocenenia

16. septembra 2019

Významné osobnosti SAV – prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc

Úcta, rešpekt aj obdiv k tomu čo vo svojich vedných odboroch dosiahli, sa prelínali slávnostným seminárom Významné osobnosti SAV, ktorý sa konal v stredu 4. septembra v sále Virologického ústavu SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.

Členovia Predsedníctva SAV a zástupcovia Snemu SAV si cez krátke prezentácie a laudáciá pripomenuli pôsobenie v tomto roku jubilujúcich význámných osobností SAV. Úprimne im ďakoval za ich prínos ku kreditu SAV aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, oceňujúc konkrétne výsledky ich práce, ktoré často presahovali pôdu akadémie aj vedy na Slovensku až do medzinárodných rozmerov.

V rámci seminára Významné osobnosti SAV sa predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a podpredsedovia za tri oddelenia vied SAV RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. a RNDr. Tibor Morovics, CSc. poďakovali šestnástim vedcom, medzi ktorými bol aj vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu – prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc.

Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc. pracuje v Geografickom ústave SAV od roku 1977. Jeho vedecká činnosť sa dlhodobo orientuje na systematický a podrobný výskum krajiny v troch hlavných okruhoch: geo-ekologický prístup k výskumu krajiny, analýza a mapovanie zmien využitia krajiny a krajinnej pokrývky a hodnotenie krajinného systému podľa environmentálnych a estetických princípov. Podieľal sa na sformulovaní schémy analýzy abiotického komplexu (fyziotopu) s cieľom poznať jeho režim a správanie sa pri rôznom spoločenskom využívaní.

image-01

prof. RNDr. Ján Oťahel, PhD. s P. Šajgalíkom a P. Simanom

image-01

Spoločná fotografia jubilujúcich osobností SAV

image-01

Preberanie menovacieho dekrétu za profesora v roku 2006 z rúk vtedajšieho prezidenta SR – Ivana Gašparoviča

Foto: Andrea Veselá, Tereza Veselá, archív

7. augusta 2018

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. získal ocenenie SAV za špičkovú publikáciu

Na pôde Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach sa 3. júla 2018 uskutočnilo slávnostné oceňovanie vedeckých osobností SAV. Jeho súčasťou bolo aj oceňovanie autorov SAV, ktorým sa vďaka vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach a ktorých špičkové vedecké monografie vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou. Ocenenia odovzdával predseda SAV prof. Pavol Šajgalík spoločne s prof. Petrom Samuelym, podpredsedom SAV pre vedu, výskum a inovácie.

Medzi ocenenými autormi bol aj doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. z Geografického ústavu SAV za kolektívnu monografiu: European Landscape Dynamics: Corine Land Cover Data. Kniha približuje metódy identifikácie, analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v období rokov 1990-2012 aplikáciou satelitných snímok, dokumentuje tiež príklady riešenia environmentálnych problémov v Európe na báze údajov CORINE land cover, ako aj budúcnosť ich ďalšieho generovania.

Foto: Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. pri preberaní ocenenia

21. júna 2018

Miloš Rusnák tretí v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

Mgr. Miloš Rusnák, PhD. z Geografického ústavu SAV získal tretie miesto v súťaži mladých vedeckých
pracovníkov SAV do 35 rokov. Do súťaže, ktorá sa konala 4. apríla 2018 v Bratislave sa prihlásil so
súborom troch prác pod názvom Výskum morfologických zmien vodných tokov Slovenska:

RUSNÁK, M., LEHOTSKÝ, M., KIDOVÁ, A. (2016): Channel migration inferred from aerial photographs,
its timing and environmental consequences as responses to floods: a case study of the
meandering Topľa River, Slovak Carpathians. Moravian Geographical Reports, 24(3), 32-43.

RUSNÁK, M., SLÁDEK, J., KIDOVÁ, A., LEHOTSKÝ, M. (2018): Template for high-resolution river
landscape mapping using UAV technology. Measurement, 115, 139-151.

LEHOTSKÝ, M., RUSNÁK, M., KIDOVÁ, A., DUDŽÁK, J. (2018): The multitemporal assessmet of coarse
sediment connectivity along a braided-wandering river. Land Degradation & Development,
29(4), 1249-1261.

Súbor predkladaných prác predstavuje výsledky dlhoročného výskumu slovenských vodných tokov
Belá a Topľa kolektívu viacerých autorov z Geografického ústavu SAV. Pri výskume aplikovali viaceré
nové technológie zberu dát ako sú bezpilotné prostriedky (drony), ktoré predstavujú rýchlo sa
rozvíjajúcu platformu pre zber priestorových dát, monitoring a mapovanie územia. Poskytujú presné
dáta s vysokým rozlíšením, s prijateľnou nadobúdacou cenou a s časovo nenáročným zberom dát. Pri
výskume vodného toku Belá sa na základe analýzy dlhého časového radu zaznamenala výrazná
degradácia koryta a zmeny v konektivite systému, zjednodušenie pôdorysnej vzorky, ako aj klesajúci
trend geomorfologickej diverzity. Meandrujúca rieka Topľa predstavuje dynamickú a jedinečnú rieku
s výraznými zmenami v morfológii a v laterálnom presúvaní koryta. Priemerný posun koryta dosiahol
12,4 m (1987-2002) a 11,3 m (2002-2009). Na základe analýzy erózie brehov boli vyčíslené finančné
škody úbytku lesa (celkovo 58,2 ha), poľnohospodárskej pôdy (celkovo 19,4 ha) a lúk a pasienkov
(celkovo 6,8 ha).

Vo štvrtok 14. júna 2018 sa v aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach uskutočnil
seminár, na ktorom predstavili svoje práce víťazi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35
rokov. M. Rusnák vystúpil s prezentáciou na tému Ako sa menia korytá slovenských riek. Večer sa v
Dome umenia konal koncert Mladí mladým – umelci vedcom, v rámci ktorého predseda SAV prof.
Pavol Šajgalík odovzdal ocenenia víťazným mladým vedcom SAV.

Viac informácií o podujatí v Košiciach nájdete na tu.

30. septembra 2015

Ján Feranec a Ján Oťaheľ držiteľmi prémie Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

Prémia Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2015 – III. miesto v kategórii technické vedy a geovedy – bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. a doc. RNDr. Jánovi Ferancovi, DrSc., (Geografický ústav SAV) za početné ohlasy na publikáciu Bossard M., Feranec J., Otahel J.: CORINE land cover technical guide, Addendum 2000: technical report No. 40, Copenhagen.

29. novembra 2013

Ocenenia Geografického ústavu SAV pri príležitosti 70. výročia jeho založenia

Geografický ústav SAV sa pri príležitosti 70. výročia založenia stal držiteľom štyroch ocenení:

  • medaila Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti a pedagogickej činnosti pracovníkov ústavu na pôde PRIF UK,
  • strieborná medaila za dlhoročnú spoluprácu a významný prínos pre rozvoj odboru geografia na Prešovskej univerzite v Prešove,
  • pamätná medaila Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlhodobú spoluprácu,
  • pamätná plaketa Ústavu hydrológie SAV za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.

Viac informácií na tejto stránke.

11. septembra 2013

Pamätná plaketa SAV

Pamätná plaketa SAV bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov.
Viac informácií na tejto stránke.

30. októbra 2012

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra

Ocenený pracovník: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Udelená v roku 2012 za zásluhy v prírodných vedách
Viac informácií na tejto stránke.