Úspechy a ocenenia

2. decembra 2022

[MONOGRAFIA] Krst publikácie Landscapes and Landforms of Slovakia

V utorok 29. novembra 2022 slávnostne predstavili novú a na Slovensku ojedinelú publikáciu Landscapes and Landforms of Slovakia, zostavovateľov Milana Lehotského z Geografického ústavu SAV, v. v. i., a Martina Boltižiara z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, venovanú najvýznamnejším krajinným celkom a formám reliéfu na Slovensku. Podujatie sa konalo v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave a na krste knihy „symbolom dlhovekosti, odhodlania, trpezlivosti“ – konárikom borovice sa zúčastnili okrem autorov, spoluautorov aj nadšenci geológie, geografie či „len“ prírody.Landscapes and Landforms of Slovakia

„Knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstupujete do iného sveta,“ uviedol zrod publikácie jej editor Milan Lehotský. O príprave knihy sa rozhodlo v roku 2018 a 1. mája 2022 bola hotová publikácia dostupná online, pričom M. Lehotský ako hlavný editor musel prekonávať prekážky spojené so zhruba dvojročnou pandémiou. Kniha Landscapes and Landforms of Slovakia síce otvára nám známy kus zeme, Slovensko, no z doposiaľ nezmapovaného pohľadu. „Slovensko je rozmanitá krajina, je úžasné, že jej spoznávanie je pre nás zároveň povolaním,“ konštatoval riaditeľ Geografického ústavu SAV, v. v. i., Daniel Michniak a zdôraznil, že ide prvú takto zameranú publikáciu vydanú v renomovanom vydavateľstve vo svetovom jazyku. „Jedinečnosť vždy poteší, a táto monografia je naozaj ojedinelá a ďakujem za ňu aj ako geológ,“ pridal svoje ocenenie autorom člen Predsedníctva SAV Pavol Siman.

Kniha, na ktorej tvorbe sa podieľalo 43 autorov zastupujúcich 14 vedeckých inštitúcií, prezentuje množstvo geomorfologických poznatkov o krajine Slovenska. Je výsledkom spolupráce geomorfológov, geografov, geológov, speleológov a klimatológov. Je bohatá na grafické prvky, obrázky, schémy a je tak podľa hlavného editora M. Lehotského obsahovo prístupná aj laickej verejnosti.

„Kniha popisuje vybrané lokality, reprezentujúce rozmanitosť regionálneho geografického a geologického prostredia Slovenska – od Vysokých Tatier s ľadovcovým reliéfom ako najvyššie položenej oblasti Karpát cez viaceré pohoria až po kotliny a nížiny, s prihliadnutím na najvýznamnejšie formy ich modelácie, napr. fluviálne procesy, svahové procesy, krasové procesy,“ opísal M. Lehotský a osobitne poďakoval autorom jednotlivých kapitol, „ktorých ani nemusel naháňať s uzávierkami“.

Kniha má tri časti – v úvode sa venuje všeobecnému rámcu fyzickej geografie Slovenska, druhá najrozsiahlejšia časť opisuje geomorfológiu vybraných krajinných celkov a tretia približuje lokality geomorfologického/geologického dedičstva a politiku ochrany krajiny na Slovensku.

Slovensko sa touto publikáciou zaradilo medzi 28 krajín, ktoré sa môžu pochváliť podobnou publikáciou vydanou v rámci tejto edície renomovaného vydavateľstva Springer.

Text prevzatý z webovej stránky SAV.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin BystrianskyZostavovatelia – Dr. Milan Lehotský (vľavo) a prof. Martin Boltižiar (vpravo)


Krst monografie – Dr. Miloš Rusnák (vľavo) a Dr. Milan Lehotský (vpravo)
25. júla 2022

Úspech mladého vedca Geografického ústavu SAV

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. odovzdal vo štvrtok 16. júna 2022 na vedeckom seminári v Aule SAV na Watsonovej ulici v Košiciach diplomy úspešným mladým vedcom a vedkyniam v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. (viac…)

21. júla 2021

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. ocenený zlatou medailou SAV

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu SAV, si v stredu 14. júla 2021 prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka najvyššie vyznamenanie akadémie Zlatú medailu SAV.
Ján Feranec je špičkovým vedeckým pracovníkom a medzinárodne uznávaným expertom v oblasti geografie a diaľkového prieskumu Zeme. Medzinárodné ohlasy na jeho rozsiahlu publikačná činnosť sú dôkazom, že významným spôsobom prispel k rozvoju geografického výskumu v celosvetovom meradle. Udelenie Zlatej medaily SAV je tak vhodným ocenením jeho celoživotného diela pri príležitosti významného životného jubilea.
Srdečne mu gratulujeme.

Fotky z udeľovania ako aj laudácio sú dostupné na tomto odkaze.


24. júna 2021

Ocenenie pre špičkovú doktorandku Geografického ústavu SAV

Podpredseda SAV Mgr. Martin Venhart, PhD. a prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium, odovzdali v stredu 23. júna 2021 na vedeckom seminári v Aule SAV na Patrónke v Bratislave odovzdali diplomy úspešným mladým doktorandom v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

S myšlienkou vytvoriť v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov špeciálnu kategóriu aj pre doktorandov prišli Mladí vedci SAV. V platforme Mladí vedci SAV náš ústav zastupujú Mgr. Šárka Horáčková, PhD. a Mgr. Tomáš Goga. Súťaž zastrešuje Slovenská akadémia vied so zámerom podporiť a motivovať študentov doktorandského štúdia. Prihlásilo sa do nej 23 talentovaných mladých vedcov zo všetkých troch oddelení vied.

Za Geografický ústav SAV sa do súťaže zapojila aj naša doktorandka Mgr. Katarína Rišová, ktorá sa napokon umiestnila na 3. mieste v rámci 1. oddelenia vied s témou Priestorová analýza schodnosti prostredia v kontexte rodových nerovností.

Viac informácii na stránkach SAV

.

Mgr. Martin Venhart, PhD. odovzdáva diplom doktorandke 4. ročníka Mgr. Kataríne Rišovej.

.

Mgr. Katarína Rišová počas svojej prednášky na tému Priestorová analýza schodnosti prostredia v kontexte rodových nerovností.

.

Úspešní doktorandi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

 

22. septembra 2020

NATURE COMMUNICATIONS: Významná geografická publikácia

Náš kolega Mgr. Konštantín Rosina, PhD. v spolupráci s kolektívom z Joint Research Centre publikoval významnú publikáciu v časopise Nature Communications (2019: 12.121 – IF, Q1 – JCR, 5.569 – SJR, Q1 – SJR), ktorý patrí do skupiny časopisov Nature.
Príspevok sa zaoberá priestorovým a časovým rozložením populácie v mestách. Takéto údaje sú dôležité pri riešení krízových udalostí, rozvoja dôležitej inšfraštruktúry alebo napríklad aj pri prijímaní epidemiologických opatrení.
Cieľom príspevku bolo skombinovať údaje z oficiálnych úradných štatistík s údajmi z “nových” geopriestorových zdrojov – ako napríklad anonymizované údaje od mobilných operátorov.
Výsledkom príspevku je analýza časopriestorovej štruktúry hustoty obyvateľstva vo veľkých európskych mestách – Lisabon, Miláno a Paríž.
Článok je voľne dostupný na stránkach časopisu Nature Communications, alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky.

.
Časopriestorové rozdiely v hustote obyvateľstva vo vybraných mestách.

24. januára 2020

Granty pre doktorandov SAV

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium, odovzdali v piatok 24. januára v Malom kongresovom centre SAV dekréty o pridelení grantu úspešným uchádzačom 1. výzvy programu Granty pre doktorandov SAV.

Program je aktivitou Slovenskej akadémie vied so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelený celok v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať počas jedného roka.

V rámci 1. výzvy programu SAV prijala 88 prihlášok, grant podporil 31 prihlášok v celkovej sume 60 000 €.

Za Geografický ústav SAV sa do výzvy zapojili naši dvaja doktorandi Mgr. Katarína Rišová a Mgr. Tomáš Goga. Na základe hodnotenia komisie bol úspešným žiadateľom Mgr. Tomáš Goga s projektom:
Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím optických a radarových záznamov diaľkového prieskumu Zeme .

Viac informácii na stránke SAV alebo stránke Granty pre doktorandov SAV.

.

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. odovzdáva dekrét o pridelení grantu Mgr. Tomášovi Gogovi.

.

Úspešní uchádzači 1. výzvy programu Granty pre doktorandov SAV v Malom kongresovom centre SAV.

29. októbra 2019

Ocenenie pre prof. RNDr. Vladimíra Iru, CSc.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. Marek Števček udelil pri príležitosti 100. výročia založenia univerzity prof. Vladimírovi Irovi pamätnú medailu. Ocenil jeho doterajšiu spoluprácu a jeho dlhodobé vedecko-pedagogické pôsobenie na Univerzite Komenského. Pamätnú medailu prevzal 3. októbra 2019 na slávnostnom stretnutí na Prírodovedeckej fakulte UK z rúk dekana prírodovedeckej fakulty prof. Petra Fedora.
Od začiatku deväťdesiatych rokov do súčasnosti prof. Ira zabezpečuje prednášky Urbánna ekológia (neskôr Problémy urbánneho prostredia) a prednášky v rámci predmetu Behaviorálna geografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Niekoľko rokov na tejto fakulte spoločne s prof. Hubom prednášal o regionálnych aspektoch udržateľného rozvoja. Pod jeho vedením boli úspešne obhájené viaceré bakalárske a magisterské práce. V študijnom odbore Environmentálny manažment úspešne obhájili dizertačné práce tri jeho doktorandky. Niekoľko rokov spoločne s prof. Hubom prednášal aj na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (prednášky Globálne problémy a globalizácia a Humánna ekológia). Na štyroch fakultách UK (prírodovedeckej, filozofickej, sociálnych a ekonomických vied a manažmentu) bol členom komisií alebo oponentom pri obhajobách diplomových, rigoróznych, dizertačných a habilitačných prác a komsií pri inauguračných konaniach. Zúčastňoval sa na riešení spoločných vedecko-výskumných projektov s pracoviskami UK a dlhé roky je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Geographica Universitatis Comenianae vydávaného Geografickou sekciou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

.

16. septembra 2019

Významné osobnosti SAV – prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc

Úcta, rešpekt aj obdiv k tomu čo vo svojich vedných odboroch dosiahli, sa prelínali slávnostným seminárom Významné osobnosti SAV, ktorý sa konal v stredu 4. septembra v sále Virologického ústavu SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.

Členovia Predsedníctva SAV a zástupcovia Snemu SAV si cez krátke prezentácie a laudáciá pripomenuli pôsobenie v tomto roku jubilujúcich význámných osobností SAV. Úprimne im ďakoval za ich prínos ku kreditu SAV aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, oceňujúc konkrétne výsledky ich práce, ktoré často presahovali pôdu akadémie aj vedy na Slovensku až do medzinárodných rozmerov.

V rámci seminára Významné osobnosti SAV sa predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a podpredsedovia za tri oddelenia vied SAV RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. a RNDr. Tibor Morovics, CSc. poďakovali šestnástim vedcom, medzi ktorými bol aj vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu – prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc.

Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc. pracuje v Geografickom ústave SAV od roku 1977. Jeho vedecká činnosť sa dlhodobo orientuje na systematický a podrobný výskum krajiny v troch hlavných okruhoch: geo-ekologický prístup k výskumu krajiny, analýza a mapovanie zmien využitia krajiny a krajinnej pokrývky a hodnotenie krajinného systému podľa environmentálnych a estetických princípov. Podieľal sa na sformulovaní schémy analýzy abiotického komplexu (fyziotopu) s cieľom poznať jeho režim a správanie sa pri rôznom spoločenskom využívaní.

image-01

prof. RNDr. Ján Oťahel, PhD. s P. Šajgalíkom a P. Simanom

image-01

Spoločná fotografia jubilujúcich osobností SAV

image-01

Preberanie menovacieho dekrétu za profesora v roku 2006 z rúk vtedajšieho prezidenta SR – Ivana Gašparoviča

Foto: Andrea Veselá, Tereza Veselá, archív

7. augusta 2018

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. získal ocenenie SAV za špičkovú publikáciu

Na pôde Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach sa 3. júla 2018 uskutočnilo slávnostné oceňovanie vedeckých osobností SAV. Jeho súčasťou bolo aj oceňovanie autorov SAV, ktorým sa vďaka vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach a ktorých špičkové vedecké monografie vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou. Ocenenia odovzdával predseda SAV prof. Pavol Šajgalík spoločne s prof. Petrom Samuelym, podpredsedom SAV pre vedu, výskum a inovácie.

Medzi ocenenými autormi bol aj doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. z Geografického ústavu SAV za kolektívnu monografiu: European Landscape Dynamics: Corine Land Cover Data. Kniha približuje metódy identifikácie, analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v období rokov 1990-2012 aplikáciou satelitných snímok, dokumentuje tiež príklady riešenia environmentálnych problémov v Európe na báze údajov CORINE land cover, ako aj budúcnosť ich ďalšieho generovania.

Foto: Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. pri preberaní ocenenia

21. júna 2018

Miloš Rusnák tretí v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

Mgr. Miloš Rusnák, PhD. z Geografického ústavu SAV získal tretie miesto v súťaži mladých vedeckých
pracovníkov SAV do 35 rokov. Do súťaže, ktorá sa konala 4. apríla 2018 v Bratislave sa prihlásil so
súborom troch prác pod názvom Výskum morfologických zmien vodných tokov Slovenska:

RUSNÁK, M., LEHOTSKÝ, M., KIDOVÁ, A. (2016): Channel migration inferred from aerial photographs,
its timing and environmental consequences as responses to floods: a case study of the
meandering Topľa River, Slovak Carpathians. Moravian Geographical Reports, 24(3), 32-43.

RUSNÁK, M., SLÁDEK, J., KIDOVÁ, A., LEHOTSKÝ, M. (2018): Template for high-resolution river
landscape mapping using UAV technology. Measurement, 115, 139-151.

LEHOTSKÝ, M., RUSNÁK, M., KIDOVÁ, A., DUDŽÁK, J. (2018): The multitemporal assessmet of coarse
sediment connectivity along a braided-wandering river. Land Degradation & Development,
29(4), 1249-1261.

Súbor predkladaných prác predstavuje výsledky dlhoročného výskumu slovenských vodných tokov
Belá a Topľa kolektívu viacerých autorov z Geografického ústavu SAV. Pri výskume aplikovali viaceré
nové technológie zberu dát ako sú bezpilotné prostriedky (drony), ktoré predstavujú rýchlo sa
rozvíjajúcu platformu pre zber priestorových dát, monitoring a mapovanie územia. Poskytujú presné
dáta s vysokým rozlíšením, s prijateľnou nadobúdacou cenou a s časovo nenáročným zberom dát. Pri
výskume vodného toku Belá sa na základe analýzy dlhého časového radu zaznamenala výrazná
degradácia koryta a zmeny v konektivite systému, zjednodušenie pôdorysnej vzorky, ako aj klesajúci
trend geomorfologickej diverzity. Meandrujúca rieka Topľa predstavuje dynamickú a jedinečnú rieku
s výraznými zmenami v morfológii a v laterálnom presúvaní koryta. Priemerný posun koryta dosiahol
12,4 m (1987-2002) a 11,3 m (2002-2009). Na základe analýzy erózie brehov boli vyčíslené finančné
škody úbytku lesa (celkovo 58,2 ha), poľnohospodárskej pôdy (celkovo 19,4 ha) a lúk a pasienkov
(celkovo 6,8 ha).

Vo štvrtok 14. júna 2018 sa v aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach uskutočnil
seminár, na ktorom predstavili svoje práce víťazi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35
rokov. M. Rusnák vystúpil s prezentáciou na tému Ako sa menia korytá slovenských riek. Večer sa v
Dome umenia konal koncert Mladí mladým – umelci vedcom, v rámci ktorého predseda SAV prof.
Pavol Šajgalík odovzdal ocenenia víťazným mladým vedcom SAV.

Viac informácií o podujatí v Košiciach nájdete na tu.

30. septembra 2015

Ján Feranec a Ján Oťaheľ držiteľmi prémie Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

Prémia Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2015 – III. miesto v kategórii technické vedy a geovedy – bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. a doc. RNDr. Jánovi Ferancovi, DrSc., (Geografický ústav SAV) za početné ohlasy na publikáciu Bossard M., Feranec J., Otahel J.: CORINE land cover technical guide, Addendum 2000: technical report No. 40, Copenhagen.

29. novembra 2013

Ocenenia Geografického ústavu SAV pri príležitosti 70. výročia jeho založenia

Geografický ústav SAV sa pri príležitosti 70. výročia založenia stal držiteľom štyroch ocenení:

  • medaila Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti a pedagogickej činnosti pracovníkov ústavu na pôde PRIF UK,
  • strieborná medaila za dlhoročnú spoluprácu a významný prínos pre rozvoj odboru geografia na Prešovskej univerzite v Prešove,
  • pamätná medaila Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlhodobú spoluprácu,
  • pamätná plaketa Ústavu hydrológie SAV za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.

Viac informácií na tejto stránke.

11. septembra 2013

Pamätná plaketa SAV

Pamätná plaketa SAV bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov.
Viac informácií na tejto stránke.

30. októbra 2012

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra

Ocenený pracovník: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Udelená v roku 2012 za zásluhy v prírodných vedách
Viac informácií na tejto stránke.