Úspechy a ocenenia

7. augusta 2018

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. získal ocenenie SAV za špičkovú publikáciu

Na pôde Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach sa 3. júla 2018 uskutočnilo slávnostné oceňovanie vedeckých osobností SAV. Jeho súčasťou bolo aj oceňovanie autorov SAV, ktorým sa vďaka vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach a ktorých špičkové vedecké monografie vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou. Ocenenia odovzdával predseda SAV prof. Pavol Šajgalík spoločne s prof. Petrom Samuelym, podpredsedom SAV pre vedu, výskum a inovácie.

Medzi ocenenými autormi bol aj doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. z Geografického ústavu SAV za kolektívnu monografiu: European Landscape Dynamics: Corine Land Cover Data. Kniha približuje metódy identifikácie, analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v období rokov 1990-2012 aplikáciou satelitných snímok, dokumentuje tiež príklady riešenia environmentálnych problémov v Európe na báze údajov CORINE land cover, ako aj budúcnosť ich ďalšieho generovania.

Foto: Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. pri preberaní ocenenia

21. júna 2018

Miloš Rusnák tretí v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

Mgr. Miloš Rusnák, PhD. z Geografického ústavu SAV získal tretie miesto v súťaži mladých vedeckých
pracovníkov SAV do 35 rokov. Do súťaže, ktorá sa konala 4. apríla 2018 v Bratislave sa prihlásil so
súborom troch prác pod názvom Výskum morfologických zmien vodných tokov Slovenska:

RUSNÁK, M., LEHOTSKÝ, M., KIDOVÁ, A. (2016): Channel migration inferred from aerial photographs,
its timing and environmental consequences as responses to floods: a case study of the
meandering Topľa River, Slovak Carpathians. Moravian Geographical Reports, 24(3), 32-43.

RUSNÁK, M., SLÁDEK, J., KIDOVÁ, A., LEHOTSKÝ, M. (2018): Template for high-resolution river
landscape mapping using UAV technology. Measurement, 115, 139-151.

LEHOTSKÝ, M., RUSNÁK, M., KIDOVÁ, A., DUDŽÁK, J. (2018): The multitemporal assessmet of coarse
sediment connectivity along a braided-wandering river. Land Degradation & Development,
29(4), 1249-1261.

Súbor predkladaných prác predstavuje výsledky dlhoročného výskumu slovenských vodných tokov
Belá a Topľa kolektívu viacerých autorov z Geografického ústavu SAV. Pri výskume aplikovali viaceré
nové technológie zberu dát ako sú bezpilotné prostriedky (drony), ktoré predstavujú rýchlo sa
rozvíjajúcu platformu pre zber priestorových dát, monitoring a mapovanie územia. Poskytujú presné
dáta s vysokým rozlíšením, s prijateľnou nadobúdacou cenou a s časovo nenáročným zberom dát. Pri
výskume vodného toku Belá sa na základe analýzy dlhého časového radu zaznamenala výrazná
degradácia koryta a zmeny v konektivite systému, zjednodušenie pôdorysnej vzorky, ako aj klesajúci
trend geomorfologickej diverzity. Meandrujúca rieka Topľa predstavuje dynamickú a jedinečnú rieku
s výraznými zmenami v morfológii a v laterálnom presúvaní koryta. Priemerný posun koryta dosiahol
12,4 m (1987-2002) a 11,3 m (2002-2009). Na základe analýzy erózie brehov boli vyčíslené finančné
škody úbytku lesa (celkovo 58,2 ha), poľnohospodárskej pôdy (celkovo 19,4 ha) a lúk a pasienkov
(celkovo 6,8 ha).

Vo štvrtok 14. júna 2018 sa v aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach uskutočnil
seminár, na ktorom predstavili svoje práce víťazi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35
rokov. M. Rusnák vystúpil s prezentáciou na tému Ako sa menia korytá slovenských riek. Večer sa v
Dome umenia konal koncert Mladí mladým – umelci vedcom, v rámci ktorého predseda SAV prof.
Pavol Šajgalík odovzdal ocenenia víťazným mladým vedcom SAV.

Viac informácií o podujatí v Košiciach nájdete na tu.

addendum
30. septembra 2015

Ján Feranec a Ján Oťaheľ držiteľmi prémie Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

Prémia Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2015 – III. miesto v kategórii technické vedy a geovedy – bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. a doc. RNDr. Jánovi Ferancovi, DrSc., (Geografický ústav SAV) za početné ohlasy na publikáciu Bossard M., Feranec J., Otahel J.: CORINE land cover technical guide, Addendum 2000: technical report No. 40, Copenhagen.

thumb_smol
29. novembra 2013

Ocenenia Geografického ústavu SAV pri príležitosti 70. výročia jeho založenia

Geografický ústav SAV sa pri príležitosti 70. výročia založenia stal držiteľom štyroch ocenení:

  • medaila Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti a pedagogickej činnosti pracovníkov ústavu na pôde PRIF UK,
  • strieborná medaila za dlhoročnú spoluprácu a významný prínos pre rozvoj odboru geografia na Prešovskej univerzite v Prešove,
  • pamätná medaila Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlhodobú spoluprácu,
  • pamätná plaketa Ústavu hydrológie SAV za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.

Viac informácií na tejto stránke.

otahel1
11. septembra 2013

Pamätná plaketa SAV

Pamätná plaketa SAV bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov.
Viac informácií na tejto stránke.

ira1
30. októbra 2012

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra

Ocenený pracovník: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Udelená v roku 2012 za zásluhy v prírodných vedách
Viac informácií na tejto stránke.