Doktorandské štúdium

Podmienky štúdia

Geografický ústav SAV (GgÚ SAV) získal v roku 1997 štatút externej vzdelávacej inštitúcie Prírodovedecekj fakulty UK, ktorá má priznané právo konať doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch:

 • 4.1.36 Fyzická geografia a geoekológia
 • 4.1.38 Regionálna geografia

Štúdium v oboch odboroch je štvorročné. Hlavnou študijnou náplňov doktoradov GgÚ SAV je zvyčajne vedecká činnosť (publikovanie a riešenie projektov), pedagogická činnosť je voliteľná. Výška mesačného doktorandského štipendia na GgÚ SAV je 595 € do vykonania dizertačnej skúšky (prvé tri semestre) a 693,50 € počas nasledujúcich piatich semestrov.

O ďalších podmienkach štúdia sa prosím informujte na sekretariáte GgÚ SAV, alebo na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

Vypísané témy dizertačných prác

V akademickom roku 2018/2019 ponúka GgÚ SAV minimálne dve miesta pre doktorandov a doktorandky denného štúdia, počet miest pre externú formu štúdia nie je obmedzený. Prostredníctvom našich vedeckých pracovníkov ponúkame 9 tém dizertačných prác v dvoch študijných odboroch. Vypísané témy možno po dohode prijatého uchádzača a školiteľa ešte špecifikovať alebo mierne upraviť. Ak má uchádzač kvalitne rozpracovaný výskumný projekt v inej téme (napr. formou diplomovej práce), nie je vylúčená možnosť vypísania novej témy pre ďalší akademický rok.

Témy dizertačných prác v študijnom odbore Fyzická geografia a geoekológia:

 • Komparatívna analýza dynamiky poľnohospodárskej krajiny vo vybraných oblastiach Slovenska
  Školiteľ: RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Témy dizertačných prác v študijnom odbore Regionálna geografia:

 • Hodnotenie urbánnosti/rurálnosti metódami priestorovej analýzy
  Školiteľ: Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
 • Analýza tematickej presnosti priestorových dát o krajinnej pokrývke
  Školiteľ: Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
 • Priestorové rozdiely v úrovni ľudského rozvoja a jeho regionálne špecifiká na Slovensku
  Školiteľ: RNDr. Anton Michálek, CSc.
 • Vplyv dopravnej dostupnosti na rozvoj lokalít a regiónov
  Školiteľ: Mgr. Daniel Michniak, PhD.
 • Centrá dochádzky za prácou na Slovensku
  Školiteľ: Mgr. Daniel Michniak, PhD.
 • Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem
  Školiteľ: RNDr. Vladimír Székely, CSc.
 • Politická geografia mestských premien
  Školiteľ: Mgr. Pavel Šuška, PhD.
 • Urbánne potravinové prostredie: hľadanie alternatív v konzumnej spoločnosti
  Školiteľ: Mgr. Martin Šveda, PhD.