Doktorandské štúdium

Podmienky štúdia

Geografický ústav SAV (GgÚ SAV) uzatvoril v roku 2019 rámcovú dohodu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, na základe ktorej sa ako externá vzdelávacia inštitúcia podieľa na uskutočňovaní dvoch doktorandských študijných programov v študijnom odbore vedy o Zemi:

 • fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
 • regionálna geografia

Štúdium v oboch programoch je štvorročné. Základnou povinnosťou doktoranda je vykonávanie študijnej, pedagogickej a vedeckej činnosti v zmysle podmienok definovaných príslušnou fakultou. Výška mesačného doktorandského štipendia na GgÚ SAV je 807,50 € do vykonania dizertačnej skúšky (prvé tri semestre) a 940,50 € počas nasledujúcich piatich semestrov.

O ďalších podmienkach štúdia sa prosím informujte na sekretariáte GgÚ SAV, alebo na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

Vypísané témy dizertačných prác

V akademickom roku 2021/2022 ponúka GgÚ SAV minimálne dve miesta pre doktorandov a doktorandky denného štúdia, počet miest pre externú formu štúdia nie je obmedzený. Prostredníctvom našich vedeckých pracovníkov ponúkame 17 tém dizertačných prác v dvoch študijných programoch. Vypísané témy možno po dohode prijatého uchádzača a školiteľa ešte špecifikovať alebo mierne upraviť. Ak má uchádzač kvalitne rozpracovaný výskumný projekt v inej téme (napr. formou diplomovej práce), nie je vylúčená možnosť vypísania novej témy pre ďalší akademický rok.

Témy dizertačných prác v študijnom programe fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika:

 • Časovo-priestorový vývoj rómskych komunít v rámci geosystému riečnej krajiny
  Školiteľ: Ing. Anna Kidová, PhD.
 • Modelovanie hydro-geomorfologickej odozvy vodného toku na jeho reguláciu
  Školiteľ: Ing. Anna Kidová, PhD.
 • Komparatívna analýza diverzity poľnohospodárskej krajiny s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie
  Školiteľ: RNDr. Monika Kopecká, PhD.
 • Mapovanie intenzity využívania poľnohospodárskej krajiny
  Školiteľ: Mgr. Róbert Pazúr, PhD.
 • Mapovanie dlhodobých zmien krajiny na rozsiahlych územiach kombináciou historických máp a satelitných údajov
  Školiteľ: Mgr. Róbert Pazúr, PhD.
 • Odraz kvartérnych tektonických pohybov vo fluviálnych systémoch Západných Karpát
  Školiteľ: RNDr. Roberta Prokešová, PhD.
 • Interakcia vegetácie a morfológie koryta identifikovaná pomocou detailných 3D modelov
  Školiteľ: Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
 • Použitie optických a radarových satelitných snímok pre dynamickú analýzu biogeomorfologických interakcií v riečnej krajine
  Školiteľ: Mgr. Miloš Rusnák, PhD.

Témy dizertačných prác v študijnom programe regionálna geografia:

Anotácie

Všetky vypísané témy dizertačných prác spolu s ich textovou anotáciou môžete nájsť na stránkach SAV alebo v nižšie uvedených súboroch: