Doktorandské štúdium

Podmienky štúdia

Geografický ústav SAV (GgÚ SAV) získal v roku 1997 štatút externej vzdelávacej inštitúcie Prírodovedecekj fakulty UK, ktorá má priznané právo konať doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch:

 • 4.1.36 Fyzická geografia a geoekológia
 • 4.1.38 Regionálna geografia

Štúdium v oboch odboroch je štvorročné. Hlavnou študijnou náplňov doktoradov GgÚ SAV je zvyčajne vedecká činnosť (publikovanie a riešenie projektov), pedagogická činnosť je voliteľná. Výška mesačného doktorandského štipendia na GgÚ SAV je 561,50 € do vykonania dizertačnej skúšky (prvé tri semestre) a 640 € počas nasledujúcich piatich semestrov.

O ďalších podmienkach štúdia sa prosím informujte na sekretariáte GgÚ SAV, alebo na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

Vypísané témy dizertačných prác

V akademickom roku 2016/2017 ponúka GgÚ SAV dve až tri miesta pre doktorandov a doktorandky denného štúdia, počet miest pre externú formu štúdia nie je obmedzený. Prostredníctvom našich vedeckých pracovníkov ponúkame 13 tém dizertačných prác v dvoch študijných odboroch. Vypísané témy možno po dohode pirjatého uchádzača a školiteľa ešte špecifikovať alebo mierne upraviť. Ak má uchádzač kvalitne rozpracovaný výskumný projekt v inej téme (napr. formou diplomovej práce), nie je vylúčená možnosť vypísania novej témy.

Témy dizertačných prác v študijnom odbore Fyzická geografia a geoekológia:

 • Analýza a hodnotenie zmien urbanizovanej krajiny na báze dát Urban Atlas
  Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
 • Mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb v krajine
  Školiteľ: RNDr. Monika Kopecká, PhD.
 • Premeny poľnohospodárskej krajiny v kontexte spoločenských zmien
  Školiteľ: RNDr. Monika Kopecká, PhD.
 • Geomorfologické fázy vývoja nivy – štruktúra, procesy formovania a ekosystémové služby
  Školiteľ: RNDr. Milan Lehotský, CSc.
 • Od ochrany pred povodňami k integrovanému manažmentu povodňového rizika
  Školiteľ: RNDr. Ľubomír Solín, CSc.

Témy dizertačných prác v študijnom odbore Regionálna geografia:

 • Časovo-priestorové vzorce činností človeka (time-geography)
  Školiteľ: Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
 • Priestorová divergencia a prehlbovanie nerovností v regiónoch Slovenska
  Školiteľ: RNDr. Anton Michálek, CSc.
 • Hodnotenie vybraných aspektov dopravnej dostupnosti na území Slovenska
  Školiteľ: Mgr. Daniel Michniak, PhD.
 • Centrá dochádzky za prácou na Slovensku
  Školiteľ: Mgr. Daniel Michniak, PhD.
 • Mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb krajiny
  Školiteľ: Mgr. Robert Pazúr, PhD.
 • Ambivalentné vnímanie vplyvu globalizácie na rozvoj lokalít a regiónov
  Školiteľ: RNDr. Vladimír Székely, CSc.
 • Politická geografia urbánnej transformácie
  Školiteľ: Mgr. Pavel Šuška, PhD.
 • Transformácia zázemia miest pod vplyvom suburbanizácie
  Školiteľ: Mgr. Martin Šveda, PhD.