Doktorandské štúdium

Podmienky štúdia

Geografický ústav SAV (GgÚ SAV) získal v roku 1997 štatút externej vzdelávacej inštitúcie Prírodovedecekj fakulty UK, ktorá má priznané právo konať doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch:

 • 4.1.36 Fyzická geografia a geoekológia
 • 4.1.38 Regionálna geografia

Štúdium v oboch odboroch je štvorročné. Hlavnou študijnou náplňov doktoradov GgÚ SAV je zvyčajne vedecká činnosť (publikovanie a riešenie projektov), pedagogická činnosť je voliteľná. Výška mesačného doktorandského štipendia na GgÚ SAV je 675 € do vykonania dizertačnej skúšky (prvé tri semestre) a 786,50 € počas nasledujúcich piatich semestrov.

O ďalších podmienkach štúdia sa prosím informujte na sekretariáte GgÚ SAV, alebo na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

Vypísané témy dizertačných prác

V akademickom roku 2019/2020 ponúka GgÚ SAV minimálne dve miesta pre doktorandov a doktorandky denného štúdia, počet miest pre externú formu štúdia nie je obmedzený. Prostredníctvom našich vedeckých pracovníkov ponúkame 15 tém dizertačných prác v dvoch študijných odboroch. Vypísané témy možno po dohode prijatého uchádzača a školiteľa ešte špecifikovať alebo mierne upraviť. Ak má uchádzač kvalitne rozpracovaný výskumný projekt v inej téme (napr. formou diplomovej práce), nie je vylúčená možnosť vypísania novej témy pre ďalší akademický rok.

Témy dizertačných prác v študijnom odbore Fyzická geografia a geoekológia:

 • Geodiverzita riečnej krajiny a jej ekosystémové služby
  Školiteľ: Ing. Anna Kidová, PhD. (geogkido@savba.sk)
 • Analýza dynamiky poľnohospodárskej krajiny vo vybraných oblastiach Slovenska s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie
  Školiteľ: RNDr. Monika Kopecká, PhD. (geogmari@savba.sk)
 • Granulometrická analýza eolických sedimentov a ich genéza
  Školiteľ: RNDr. Milan Lehotský, CSc. (geogleho@savba.sk)
 • Mapovanie intenzity využívania poľnohospodárskej krajiny
  Školiteľ: Mgr. Róbert Pazúr, PhD. (geogpazu@savba.sk)
 • Identifikácia zmien konektivity v povodí Ondavy
  Školiteľ: Mgr. Miloš Rusnák, PhD. (geogmilo@savba.sk)
 • Analýza a hodnotenie spektrálnych a fyziognomických znakov spustnutej poľnohospodárskej pôdy aplikáciou satelitných údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ)
  Školiteľ: Mgr. Miloš Rusnák, PhD. (geogmilo@savba.sk)

Témy dizertačných prác v študijnom odbore Regionálna geografia:

 • Edukačné púšte na slovenskom vidieku: identifikácia a mapovanie
  Školiteľ: Mgr. Kristína Bilková, PhD. (geogbilk@savba.sk)
 • Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode
  Školiteľ: Mgr. Kristína Bilková, PhD. (geogbilk@savba.sk)
 • Vývoj metód priestorovej analýzy dát o obyvateľstve a krajinnej pokrývke s vysokým rozlíšením
  Školiteľ: Mgr. Pavol Hurbánek, PhD. (geoghurb@savba.sk)
 • Dynamika zmien v úrovni ľudského rozvoja v regiónoch a jej špecifiká na Slovensku
  Školiteľ: RNDr. Anton Michálek, CSc. (geogami@savba.sk)
 • Vzťah medzi dopravou/dopravnou dostupnosťou a rozvojom cestovného ruchu vo vybraných regiónoch
  Školiteľ: Mgr. Daniel Michniak, PhD. (geogmich@savba.sk)
 • Hľadanie možnosti trvalo udržateľného spôsobu intenzifikácie poľnohospodárstva v Európe
  Školiteľ: Mgr. Róbert Pazúr, PhD. (geogpazu@savba.sk)
 • Odhad prítomného obyvateľstva metódami areálovej interpolácie
  Školiteľ: Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD. (geogmada@savba.sk)
 • Priestorové stigmy Slovenska: komparácia mediálneho obrazu, reality a subjektívneho vnímania
  Školiteľ: RNDr. Vladimír Székely, CSc. (geogszek@savba.sk)
 • Urbánna politická geografia: Aktéri a vzťahy pri premenách Bratislavy
  Školiteľ: Mgr. Pavel Šuška, PhD. (geogsusk@savba.sk)