Doktorandské štúdium

Podmienky štúdia

Geografický ústav SAV (GgÚ SAV) získal v roku 1997 štatút externej vzdelávacej inštitúcie Prírodovedecekj fakulty UK, ktorá má priznané právo konať doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch:

 • 4.1.36 Fyzická geografia a geoekológia
 • 4.1.38 Regionálna geografia

Štúdium v oboch odboroch je štvorročné. Hlavnou študijnou náplňov doktoradov GgÚ SAV je zvyčajne vedecká činnosť (publikovanie a riešenie projektov), pedagogická činnosť je voliteľná. Výška mesačného doktorandského štipendia na GgÚ SAV je 561,50 € do vykonania dizertačnej skúšky (prvé tri semestre) a 640 € počas nasledujúcich piatich semestrov.

O ďalších podmienkach štúdia sa prosím informujte na sekretariáte GgÚ SAV, alebo na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

Vypísané témy dizertačných prác

V akademickom roku 2017/2018 ponúka GgÚ SAV dve miesta pre doktorandov a doktorandky denného štúdia, počet miest pre externú formu štúdia nie je obmedzený. Prostredníctvom našich vedeckých pracovníkov ponúkame 8 tém dizertačných prác v dvoch študijných odboroch. Vypísané témy možno po dohode prijatého uchádzača a školiteľa ešte špecifikovať alebo mierne upraviť. Ak má uchádzač kvalitne rozpracovaný výskumný projekt v inej téme (napr. formou diplomovej práce), nie je vylúčená možnosť vypísania novej témy pre ďalší akademický rok.

Témy dizertačných prác v študijnom odbore Fyzická geografia a geoekológia:

 • Pustnutie poľnohospodárskej krajiny hodnotené na báze údajov DPZ
  Školiteľ: RNDr. Monika Kopecká, PhD.
 • Geomorfologická analýza fluviálneho systému
  Školiteľ: Mgr. Ján Novotný, PhD.

Témy dizertačných prác v študijnom odbore Regionálna geografia:

 • Časovo-priestorový prístup ako nástroj pre geografické skúmanie komplexity každodenného života v území
  Školiteľ: Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
 • Priestorové rozdiely v úrovni ľudského rozvoja a jeho regionálne špecifiká na Slovensku
  Školiteľ: RNDr. Anton Michálek, CSc.
 • Analýza dopravnej dostupnosti na území Slovenska
  Školiteľ: Mgr. Daniel Michniak, PhD.
 • Vybrané priestorové aspekty dochádzky za prácou na Slovensku
  Školiteľ: Mgr. Daniel Michniak, PhD.
 • Nová paradigma rozvoja vidieka: príklady zo Slovenska
  Školiteľ: RNDr. Vladimír Székely, CSc.
 • Politická geografia mestských premien
  Školiteľ: Mgr. Pavel Šuška, PhD.