O nás

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, je vedeckou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo viacerých odboroch geografických vied v rozsahu určenom zakladacou listinou vydanou dňa 15. novembra 2021 a schválenou predsedníctvom Slovenskej akadémie vied na svojom zasadnutí dňa 28.10.2021. Poslaním ústavu je vykonávať základný výskum priestorovej štruktúry a vzájomných väzieb prírodných a sociálno-ekonomických systémov so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska.

Hlavnou úlohou ústavu v oblasti fyzickej geografie je skúmať štruktúru, dynamiku a antropogénnu transformáciu prírodnej krajiny, rôzne typy reliéfu a jeho funkciu v krajinnom systéme, ako aj komplexne študovať krajinné systémy so zvláštnym dôrazom na problémy prírodných hazardov.

Základným cieľom výskumu v humánnej a regionálnej geografii je analýza časovo-priestorových aspektov ekonomických, sociálno­kultúrnych a environmentálnych javov, procesov a štruktúr. Uskutočňuje sa tiež integrovaný geografický výskum dynamiky prírodných a sociálno-ekonomických systémov v ich vzájomných väzbách, ako aj hodnotenie podmienok kvality života človeka a (udržateľného) lokálneho i regionálneho rozvoja.

Výskum v oblasti geoinformatiky aplikuje geografické informačné systémy a metódy diaľkového prieskumu Zeme pri štúdiu štruktúry a dynamiky krajinných systémov rôznych hierarchických úrovní. Zaoberá sa ich mapovým vyjadrovaním a vytvára parciálne databázy, ktoré sú využiteľné v celoštátnom, regionálnom a lokálnom kontexte.

Geografický výskum reaguje na aktuálne, geograficky relevantné problémy spoločnosti.