Nová monografia o suburbanizácii v Bratislave

Šveda, M., Šuška, P. (ed.)
SUBURBANIZÁCIA: AKO SA MENÍ ZÁZEMIE BRATISLAVY

Geografický ústav SAV, 2019, 300 s.

Proces suburbanizácie v zázemí hlavného mesta predstavuje aktuálne jednu z najzásadnejších sociálno-priestorových transformácií na území Slovenska. V priebehu 15 rokov sa do tohto priestoru presťahovalo obyvateľstvo veľkosti Žiliny. V monografii kolektív 17 autorov a autoriek ponúka analytický pohľad na rôzne aspekty premien územia intenzívnej dennej dochádzky do Bratislavy, ktoré je tvorené 111 obcami. Kniha v 12 kapitolách ponúka komplexný obraz dynamického procesu prostredníctvom preskúmania bytovej výstavby, zmien vo využití krajiny, viacerých atribútov migrujúcej populácie a dosahov jej príchodu na štruktúru obyvateľstva regiónu. Sledované sú parametre transformácie maloobchodného prostredia, kriminality, či vzťah suburbanizácie, rozvoja dopravnej infraštruktúry a nárast intenzity dopravy. Záverečná kapitola synteticky zachytáva rozdielne prejavy suburbanizácie v študovanom území, snaží sa interpretovať príčiny sledovaných diferencií a ponúka regionálnu typizáciu ako príspevok na lepšie porozumenie mnohovrstevnej reality premeny zázemia Bratislavy.

Monografia je voľne dostupná na tejto webovej adrese.