Hodnotenie tepelného rizika s využitím mobilných údajov – článok v časopise Natural Hazards

Nedávno bola publikovaná unikátna interdisciplinárna štúdia, ktorú zostavil kolektív zložený z troch inštitúcii – Slovenského hydrometeorologického ústavu, Geografického ústavu SAV a Prírodovedeckej fakulty. Naše pracovisko zastupoval rovnako interdisciplinárne zložený tím – menovite Dr. Šveda z oddelenia humánnej a regionálnej geografie a kolegovia z oddelenia geoinformatiky – Dr. Szatmári, Dr. Kopecká a doc. Feranec. Štúdia v originálnom znení nesie názov: “Heat risk assessment based on mobile phone data: case study of Bratislava, Slovakia” a bola zverejnená v prestížnom časopise Natural Hazards vo vydavateľstve Springer.

Autorský kolektív sa v príspevku zaoberá hodnotením tepelného rizika pre Bratislavu s využitím údajov rizikovej teploty vzduchu, stromovej vegetácie, expozícii obyvateľov získanej prostredníctvom anonymizovaných mobilných údajov a údajov o zraniteľnosti obyvateľstva starších ako 65 rokov. Do výpočtu boli zahrnuté aj údaje modelu MUKLIMO_3, ktorý bol súčasťou výskumu v rámci projektu APVV-15-0136 (Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny).

Výsledky odrážajú variabilitu rozloženia populácie a najmä staršej populácie v meste, ako aj variabilitu teplotného poľa, ktorá je spôsobená spoločným efektom mestského ostrova tepla a topografie. Najvyššie hodnoty indexu rizika sa vyskytujú v širšom centre mesta, so špecifickými horúcimi miestami na viacerých miestach.

Práca je voľne dostupná na stránkach vydavateľstva.


Článok je súčasťou výskumu v rámci projektov:

  • APVV-15-0136: “Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny”
  • VEGA 2/0023/19: “Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny”.

Holec, J., Šveda, M., Szatmári, D. et al. Heat risk assessment based on mobile phone data: case study of Bratislava, Slovakia. Natural Hazards 108, 3099–3120 (2021). (3.102 (2020) – IF, Q1 – JCR, 1.304 – SJR (2020), Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents).Priestorové aspekty vzťahu medzi indexom rizika a triedami krajinnej pokrývky odvodenými z Urban Atlas(u).