Vyšlo 30. číslo série Geographia Slovaca s názvom „Monitoring dynamiky zastavaných areálov“

Kopecká, M., Rosina, K., Oťaheľ, J., Ferenec, J., Pazúr, R. a Nováček, J.
MONITORING DYNAMIKY ZASTAVANÝCH AREÁLOV
Geografický ústav, 2015, 98 s.
Fulltext

2015 kopecka et alMonografia prezentuje aktuálne trendy v monitorovaní zastavaných areálov na rôznych úrovniach priestorového a tematického rozlíšenia s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme; poukazuje na rozdielnosť databáz zastavaných areálov z hľadiska spôsobu zberu údajov, definícií tried a mierky mapovania; kvantifikuje zmeny zástavby, ako aj ich vplyv na fragmentáciu krajiny na vybraných územiach a dokumentuje možnosti kartografickej prezentácie zmien urbanizovanej krajiny.