Nová monografia vydavateľstva VEDA zameraná na príjmy a príjmové nerovnosti

Michálek, A. a kolektív
Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska

Geografický ústav SAV, 2020, 168 s.

Príjem a príjmové nerovnosti, ktoré sú objektom skúmania monografie, sa sústreďujú na jednu z ich významných dimenzií, a tou je priestor. Priestorový kontext a aspekty nerovnomerného rozloženia príjmu a dôsledky spôsobené nízkou úrovňou príjmov obyvateľstva v niektorých regiónoch sú vážnymi problémami, ktoré je potrebné skúmať a riešiť.
Pri hľadaní riešenia problémov spojených s nízkym príjmom sú potrebné analýzy zvlášť zamerané na skúmanie kauzality a závislostí, ktoré dokážu odkryť ich širšie pozadie, rôzne súvislosti a prepojenia. Práve takýto pohľad ponúka predložená monografia, ktorá sa snaží z viacerých uhlov a strán pozerať na vybrané, najzávažnejšie problémy obyvateľov s nízkym príjmom koncentrujúcich sa v určitých regiónoch. Zameriava sa na fenomény, pri ktorých príjmy zohrávajú významnú determinujúcu úlohu.
Predmetom záujmu monografie sú javy, pri ktorých príjem dominan­tným spôsobom ovplyvňuje ich kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň, ale aj vývoj, trendy a charakter. Sú to ľudský rozvoj, migrácie obyvateľstva, suburbanizácia, kardiovaskulárne choroby a potravinové púšte. Zistili sme, že výrazná priestorová diferencia príjmov a pomerne výrazná koncentrácia obyvateľstva s nízkym príjmom v určitých regiónoch výrazne znižuje úroveň ľudského rozvoja, spôsobuje odchod obyvateľstva (v niektorých prípadoch značnej časti populácie) do vyspelejších regiónov, zvyšuje morbiditu a mortalitu na CVD, je bariérou rozvoja suburbanizácie, zhoršuje dostupnosť k službám a prístup k potravinám a základným tovarom dennej potreby.
Uvedené, ale i množstvo ďalších negatívnych javov vyskytujúcich sa v týchto regiónoch zhoršuje ich pozíciu v regionálnom systéme a zvyšuje ich ekonomickú a sociálnu periférnosť a odkázanosť od iných regiónov. V kontexte stredoeurópskeho výskumu monografia predstavu­je prvé komplexnejšie dielo zamerané na problematiku priestorovej dimenzie príjmov a príjmových nerovností a s nimi súvisiacimi problémami obyvateľstva skúmaných regiónov.


V septembri vyšla našim kolegom pod vedením RNDr. Antona Micháleka, CSc. monografia s názvom Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska.


Monografia sa skladá zo siedmich kapitol:

  1. Príjmové nerovnosti v krajinách EÚ a na Slovensku (A. Michálek, J. Výbošťok)
  2. Regionálne príjmové nerovnosti na Slovensku (A. Michálek)
  3. Príjmy a migrácie (A. Michálek, P. Podolák)
  4. Príjmy a ľudský rozvoj (A. Michálek)
  5. Príjmy a kardiovaskulárne choroby (A. Michálek, P. Podolák)
  6. Príjmy a suburbanizácia (A. Michálek, J. Výbošťok)
  7. Príjmy a potravinové púšte (K. Bilková, A. Michálek, J. Výbošťok)


Príjmové nerovnosti a stratifikácia (profil) obyvateľov v regiónoch Slovenska v rokoch 2014 – 2016


Súčasná úroveň a absolútna zmena priemerných príjmov obyvateľov v obciach zázemí FMR Bratislava, Nitra a Trnava


Priemerný ročný príjem obyvateľov v regióne Gemer v rokoch 2007, 2012 a 2017


Reálne potravinové púšte v regióne Gemer v rokoch 2007, 2012 a 2017

–>