PONUKA: Vyradenie z knižničného fondu

Knižnica Geografického ústavu SAV vyraďuje zo svojej evidencie niekoľko desiatok zastaraných knižničných titulov, ktoré ponúka záujemcom na bezplatný odber.
Prípadní záujemcovia o niektoré publikácie z tohto zoznamu ozvite sa prosím do 20.9.2019 na emailovú adresu geogkniz@savba.sk alebo osobne sa informujte u knihovníčky.

Knižnica Geografického ústavu SAV je súčasťou jednotnej informačnej siete SAV a ako špecializovaná knižnica ústavu zhromažďuje a sprístupňuje literatúru zo všetkých geografických disciplín, metodológie geografie a iných príbuzných odborov.
Fond knižnice tvorí cca 16 000 knižničných jednotiek. Významným zdrojom nových informácií a vedeckých poznatkov sú časopisy a seriálové publikácie, ktoré knižnica získava najmä formou výmeny s partnerskými inštitúciami doma i v zahraničí.