KARIÉRA: vedecký pracovník / vedecká pracovníčka

Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
> ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v niektorom zo študijných odborov fyzická geografia a geoekológia, humánna geografia, regionálna geografia, geoinformatika a prípadne aj z iných príbuzných odborov.

K prihláške je nevyhnutné priložiť životopis a minimálne jeden odporúčajúci list od odborníka v danej oblasti.
V prihláške prosíme bližšie uviesť prehľad publikačnej činnosti, mieru znalosti metód geografického výskumu a ďalšie osobnostné a kvalifikačné predpoklady.
U uchádzačov je výhodou znalosť metód štatistickej analýzy, GIS a dobrá znalosť cudzích jazykov (najmä anglického jazyka).
U vybraného uchádzača / uchádzačky sa predpokladá účasť na riešení vedecko-výskumných projektov.

Odmeňovanie pracovníkov:
> na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Výška platu sa určuje podľa dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe a výšky dohodnutého pracovného úväzku. Aktuálna tabuľka platov je dostupná na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/388/ZZ_2018_388_20190101.pdf (príloha č. 2.)

Termín nástupu: podľa dohody

Termín uzávierky prihlášok: 14. júna 2019

K žiadosti, prosím, pripojte aj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Materiály posielajte poštou na adresu:
Geografický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73 Bratislava

alebo
e-mailom na adresu: geogsekr@savba.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Beláková, tel. č.: 02/57510187