KARIÉRA: vedecký pracovník / vedecká pracovníčka

Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v niektorom zo študijných odborov fyzická geografia a geoekológia, humánna geografia, regionálna geografia, geoinformatika a prípadne aj z iných príbuzných odborov
 • k prihláške je nevyhnutné priložiť:
  • CV
  • minimálne jeden odporúčajúci list od odborníka v danej oblasti
 • k prihláške je potrebné bližšie uviesť:
  • prehľad publikačnej činnosti
  • mieru znalosti metód geografického výskumu
  • ďalšie osobnostné a kvalifikačné predpoklady

U uchádzačov je výhodou znalosť metód štatistickej analýzy, GIS a dobrá znalosť cudzích jazykov (najmä anglického jazyka). U vybraného uchádzača / uchádzačky sa predpokladá účasť na riešení vedecko-výskumných projektov.

Odmeňovanie pracovníkov:

Podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výška platu sa určuje podľa dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe a výšky dohodnutého pracovného úväzku. Aktuálna tabuľka platov je dostupná na TU (príloha č. 5).

Termín nástupu: podľa dohody

Termín uzávierky prihlášok: 19. februára 2020

K žiadosti, prosím, pripojte aj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Materiály posielajte poštou na adresu:
Geografický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73 Bratislava

alebo

e-mailom na adresu: geogsekr@savba.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Beláková, tel. č.: 02/57510187