KARIÉRA: pracovník / pracovníčka knižnice

Geografický ústav SAV prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka/pracovníčku knižnice.

Pracovná náplň:

 • Organizácia a riadenie ústavnej knižnice (cca 25% činnosti)
  • Akvizícia kníh, časopisov a iných zdrojov,
  • Evidencia a katalogizácia dokumentov,
  • Výpožičné služby absenčné, prezenčné, služby MVS a document delivery pre
   zamestnancov ústavu i externých používateľov,
  • Ukladanie a ochrana knižničného fondu,
  • Rešeršné, konzultačné, kopírovacie a informačné služby,
 • Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov ústavu (cca 75% činnosti)
  • Spracovanie publikácií zamestnancov ústavu do databázy publikačnej činnosti SAV,
  • Vyhľadávanie a preberanie ohlasov do databázy publikačnej činnosti SAV z citačných
   databáz WOS, SCOPUS a iných zdrojov,
  • Spracovávanie výstupov z databázy publikačnej činnosti podľa rozličných kritérií pre
   potreby vedeckých pracovníkov ústavu (projekty, hodnotenie vedeckých pracovníkov,
   výročná správa),
  • Spolupráca s pracovníkmi ústavu pri spracovaní Inštitucionálneho repozitára SAV, pri
   implementácii noviniek, predpisov a nástrojov databázy publikačnej činnosti,
  • Úzka súčinnosť a spolupráca s oddelením pre podporu vedy v Ústrednej knižnici SAV pri
   budovaní a kontrole záznamov v databáze publikačnej činnosti.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské, príp. úplné stredoškolské vzdelanie s knihovníckym zameraním,
 • znalosť knihovníckej problematiky
 • znalosť anglického jazyka vítaná
 • znalosť MS Office
 • schopnosť samostatne riešiť pracovné úlohy
 • komunikačné schopnosti a zručnosti pri práci s používateľom
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, dobré organizačné schopnosti

Ponúkame:

 • platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 v znení neskorších predpisov, platová trieda 7 v závislosti od počtu rokov praxe
 • pružnú pracovnú dobu, t. j. flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby
 • 1 týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce

Dodatkové informácie:

Termín nástupu: podľa dohody, najskôr od 1.1.2020

Termín uzávierky prihlášok: najneskôr do 30. novembra 2020

Životopis spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na uvedenú kontaktnú adresu.

Materiály posielajte poštou na adresu:
Geografický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73 Bratislava

alebo

e-mailom na adresu: geogsekr@savba.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Beláková, tel. č.: 02/57510187