Kapitola J. Feranca o zmenách využitia krajiny a krajinnej pokrývky v štátoch východnej Európy publikovaná v monografii vydavateľstva Springer

Feranec J., Soukup T., Taff N. G., Štych P., Bičík I.:
Overview of changes in land use and land cover in Eastern Europe in: GUTMAN G., RADELLOFF V.: LAND- COVER AND LAND-USE CHANGES IN EASTERN EUROPE AFTER THE COLLAPSE OF THE SOVIET UNION 1991.
Springer 2017, pp. 13-33.


Kapitola poskytuje prehľad o výskyte a rozlohách zmien tried krajinnej pokrývky v 17 štátoch východnej Európy v období 1990-2006. Zdrojom informácií o týchto zmenách boli údaje získané v rámci celoeurópskych projektov CORINE land cover 1990, 2000 a 2006, aplikujúce satelitné snímky. Každá identifikovaná zmena krajinnej pokrývky bola zaradená do niektorej zo siedmich typov zmien využitia krajiny: urbanizácia, intenzifikácia poľnohospodárstva, extenzifikácia poľnohospodárstva, zalesňovanie, odlesňovanie, výstavba vodných nádrží a iné zmeny. Porovnanie všetkých zmien medzi rokmi 1990-2000 a 2000- 2006 je znázornené prostredníctvom siedmich originálnych máp. Z výsledkov vyplýva, že napr. výraznejšie zalesňovanie ako odlesňovanie dominovalo v prvom období, v druhom období sa prejavil opak. Zmeny v prospech intenzifikácie a extenzifikácie poľnohospodárstva sa vyskytli v oboch obdobiach, ale v prvom boli výraznejšie. Zmeny urbanizácie (pribúdanie zastavaných areálov) boli podstatne väčšie v druhom období, ako v prvom.