Rodové rozdiely v pešej doprave – článok v časopise Journal of Transport Geography

Vo februárovom čísle Journal of Transport Geography bola publikovaná práca našej doktorandky Kataríny Rišovej. Hlavným cieľom práce bolo preskúmať rodové rozdiely v pešej doprave po meste počas pracovných dní, a to s osobitným zreteľom na centrum mesta. To bolo rozdelené na základe stupňa otvorenosti, resp. uzavretosti priestoru na ulice a námestia.
Práca využíva prevažne kvantitatívne časovo-priestorové dáta, ktoré boli získané pomocou techniky mapovania aktivít. Skúmaná vzorka participantov pozostávala z 304 tínedžerov vo veku 13 až 16 rokov.
Výsledky jej výskumu neodhalili žiadne významné rodové rozdiely v intenzite pešej dopravy. To je v kontraste s prevládajúcou literatúrou, podľa ktorej dievčatá kráčajú významne menej, a to najmä v prostredí mestských centier. Dievčatá však mierne prevažovali na námestiach (bez ohľadu na čas dňa) a chlapci v uliciach (po zotmení). Rozdiely boli zistené v súvislosti s priestorom peších aktivít. Ten bol kompaktnejší u dievčat ako u chlapcov, a to aj napriek tomu, že dievčatá v tomto veku ešte neplnia niektoré tradičné rodové roly (napr. manželky a matky), ktorými bývajú predmetné rozdiely vysvetľované.

Publikácia je dostupná na stránkach vydavateľstva.

.

Článok je súčasťou výskumu v rámci projektu VEGA 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy.

Rišová, K. Questioning gender stereotypes: A case study of adolescents walking activity space in a small Central European city Journal of Transport Geography (2021). (2019: 3.834 – IF, Q1 – JCR, 1.777 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents).