Medzinárodná kartografická konferencia, Tokio 2019

29. medzinárodná kartografická konferencia ICA (Medzinárodná kartografická asociácia) a 18. valné zhromaždenie ICA (Tokio 16. – 19. 7. 2019)

Takmer 1000 kartografov a ďalších odborníkov z príbuzných vedných disciplín zo 75 štátov, 750 prezentácií, výstavy máp a kartografických produktov z 30 štátov a tiež výstava kresieb „Detská mapa sveta“ z 33 štátov – poskytujú prehľadnú štatistiku týchto dvoch najvýznamnejších celosvetových kartografických podujatí, ktoré sa konajú spolu každé štyri roky (medzinárodné kartografické konferencie ICA sa konajú v dvojročných intervaloch). Miestom ich konania bolo tentoraz Tokio – jeho tri impozantné budovy v tichej parkovej časti ostrova Odaiba – Tokyo International Exchange Center, Národné múzeum vedy a inovácií Miraikan a Telecom Center Building.

Program konferencie

Odborný program konferencie bol rozdelený do viac ako 40 tematických sekcií. V rámci nich zaujali napr. referáty zaoberajúce sa „teoretickou kartografiou“ s dôrazom na hľadanie vyčerpávajúcich informácií spojených s polohou objektov na zemskom povrchu, schopnosťou kartografa abstrahovať dominantné charakteristiky o týchto objektoch, ich vizualizáciou v počítačovom prostredí, ako aj hodnotením kvality vytvorených máp. Zastúpenie mali aj referáty prezentujúce využitie satelitných údajov, digitálnych modelov reliéfu a technológie GISu v procese identifikácie a hodnotenia rôznych vlastností objektov krajiny (napr. vegetácie, zatienenia budov, krajinnej pokrývky a jej zmien, ostrovov tepla v urbanizovanej krajine a pod.) a ich vizualizácia. Bolo možné pozorovať ústup aktivít týkajúcich sa prípravy klasických papierových máp pre tlač.
Účastník konferencie doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. z GgÚ SAV predniesol v pléne, v rámci sekcie „mapovanie miest“, referát: J. Feranec, J. Holec, P. Šťastný, D. Szatmári, M. Kopecká: Visualising a comparison of simulated urban heat islands: a case study of two Slovakian cities (ONLINE)

Valné zhromaždenie ICA

Prerokovaná agenda 18. valného zhromaždenia ICA, na ktorom Kartografickú spoločnosť SR zastupoval J. Feranec – zároveň podpredseda Komisie ICA „Sensor-driven Mapping“, bola veľmi široká. Obsahovala 37 bodov, napr. správu končiaceho prezidenta ICA za obdobie 2015 – 2019, strategický plán na obdobie 2019 – 2023, rozpočet na obdobie 2019 – 2023, ako aj voľbu nového prezidenta ICA (stal sa ním Tim Trainor z USA), generálneho sekretára ICA (stal sa ním Thomas Schulz zo Švajčiarska) a 7 vice-prezidentov (z ktorých jeden je prof. Vít Voženílek z PU Olomouc) na obdobie 2019 – 2023. Schválené boli miesta 30. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA – Florencia (19. – 23. júl 2021) a 19. valného zhromaždenia ICA spolu s 31. medzinárodnou kartografickou konferenciou ICA – Kapské Mesto (13. – 18. 8. 2023).

.


J. Feranec pred registráciou v budove Tokyo International Exchange Center

.


Národné múzeum vedy a inovácií Miraikan

.


Na svete prvý display v tvare glóbusu (s priemerom 6 m; inštalovaný v múzeu Miraikan) s 10 miliónmi obrazových prvkov, poskytujúci dynamicky sa meniaci obraz našej Zeme aj s oblačnými systémami aktualizovanými prostredníctvom údajov zaznamenaných meteorologickými satelitmi

.


Časť výstavných priestorov v Telecom Center Building s mapami a detskými kresbami

Foto: J. Feranec