Kapitola M. Lehotského o sedimentologickej odozve riek na povodňové udalosti publikovaná v monografii vydavateľstva Springer

Dénes, Lóczy (editor)
GEOMORPHOLOGICAL IMPACTS OF EXTREME WEATHER
Springer Geography, 2013, 147 s.

Globálne klimatické zmeny sa neprejavujú len v odlišnostiach priemerných úhrnov teplôt a zrážok, ale aj v stúpajúcej frekvencii a intenzite extrémnych fenoménov počasia. Extrémne zrážkové udalosti sú príčinne spojené s procesmi určujúcimi formovanie povrchu Zeme s odozvou na život spoločnosti a manažment jej prostredia. Kniha poskytuje aktuálny prehľad súčasného výskumu krátkodobých a dlhodobých geomorfologických následkov extrémnych hydrologických a zrážkových udalostí vo východnej časti Strednej Európy. Tretia kapitola knihy je príspevkom slovensko-poľského kolektívu a vznikla pod vedením Milana Lehotského, pracovníka Geografického ústavu SAV.
Jej cieľom je prezentácia výskumu geomorfologickej a sedimentologickej odozvy troch slovenských riek na povodňové udalosti. Výsledky poukazujú na skutočnosti, že brehy východoslovenských riek sa po povodniach na mnohých miestach posunuli až o 200 m a oderodovali poľnohospodársku pôdu, resp. lužný les a Dunaj uložil po povodniach v roku 2002 v medzihrádzovom priestore pod Bratislavou v blízkosti brehov až 0.5 m piesčitých sedimentov, čo znižuje prietočnú kapacitu profilu v tejto lokalite.