Geomorfologické procesy a zmeny krajiny – 9. vedecká konferencia ASG pri SAV

Uplynuli dva roky a slovenskí geomorfológovia sa opäť stretli, spolu s kolegami z blízkych krajín na vedeckej konferencii ASG pri SAV. Po stretnutí v Snine (6. – 8. 10. 2014) sa deviate vydanie tohto podujatia konalo pod názvom Geomorfologické procesy a zmeny krajiny v dňoch 4. – 6. októbra 2016 v Zuberci, v Univerzitnom stredisku Žilinskej univerzity. Organizáciu zabezpečovali Geografický ústav SAV a Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV. Malebné prostredie Roháčov pritiahlo spolu 34 účastníkov z troch krajín – Poľsko (19), Slovensko (12) a Česká republika (3).

Konferenciu otvoril v utorok (4.10.) popoludní predseda ASG pri SAV M. Lehotský. Program bol následne v priebehu utorka a stredy (5.10.) rozdelený do štyroch prednáškových blokov a samostatnej posterovej sekcie. Celkovo bolo uvedených 27 príspevkov vo forme ústnej prezentácie a 9 vo forme posteru.

Najpočetnejšie boli príspevky z oblasti fluviálnej geomorfológie, zamerané na hodnotenie vplyvu človeka na zmeny morfológie riečnych systémov, na výskum efektu povodní, hodnotenie väzieb medzi biotou a fluviálnymi formami, sedimentlógiu riečnych nív, eróziu brehov alebo využívaní najnovších technológií pri mapovaní riečnej krajiny. Početné zastúpenie mali aj príspevky venované svahovým procesom, rezonovala najmä problematika výskumu zosuvov a lavín. Krasovým a pseudokrasovým javom boli venované príspevky týkajúce sa výskumu jaskýň alebo chemickej čistoty vápencov. Viaceré príspevky sa venovali paleogeografickým rekonštrukciám a vplyvu človeka na reliéfotvorné procesy. Nechýbali ani príspevky zamerané na štúdium fluvioglaciálnych a glaciálnych sedimentov, komplexný výskum hornej hranice lesa, využitie morfometrických analýz pri automatizovanom mapovaní morfoštruktúr alebo prepojenie geomorfológie a výtvarného umenia.

Vo štvrtok (6.10.) sa konala celodenná exkurzia. Prvou zastávkou bola Brestovská jaskyňa v tesnej blízkosti miesta konania konferencie. Jej prehliadku zabezpečili P. Bella a Z. Hochmuth. Ďalšie lokality boli venované problematike pasívnych morfoštruktúr Kysuckej vrchoviny a výskumu bahenno-blokového prúdu vo Vrátnej doline v Malej Fatre.

 

 

Prílohy:

 


Obr. 1 Konferenčná miestnosť


Obr. 2 Pred vstupom do Brestovskej jaskyne


Obr. 3 V Brestovskej jaskyni


Obr. 4 Účastníci konferencie vo Vrátnej doline