Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami a je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie a ich aplikačnej praxi. V roku 2020 sa konferencia GeoKARTO 2020 bude organizovať v Košiciach v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiach.

Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice

Termín konania:
10. – 11. 9. 2020

Dôležité termíny:

NOVÉ 31.05.2020 03.07.2020 predĺžený termín pre prihlásenie abstraktov (cez registračný formulár pre prednášajúcich)
NOVÉ 30.06.2020 10.07.2020 – Vyrozumenie o prijatí abstraktov
31.08.2020 – Prihlásenie sa na pasívnu účasť (cez registračný formulár pre poslucháčov)
31.08.2020 – Úhrada konferenčného poplatku bezhotovostným prevodom
30.09.2020 – Zaslanie článkov do Kartografických listov
31.10.2020 – Zaslanie článkov do Geographia Cassoviensis

Tematické okruhy:
1.    Metavedné a organizačné otázky kartografie, geoinformatiky a geodézie
2.    Mapovanie a zber dát pre GIS
3.    Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
4.    Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
5.    Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
6.    Geopriestorové analýzy a modelovanie
7.    Webové a mobilné aplikácie
8.    Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
9.    Informačné systémy o území a kataster
10.  Open-source GIS a otvorený digitálny obsah

NOVÉ
11.  Segmentácia DMR a geovedné aplikácie

Odborní garanti:
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ Košice)
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (PF UPJŠ  Košice)
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava)
prof. Ing.  Ján Tuček, PhD. (LF TU Zvolen)

Organizačný výbor:
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Marián Kulla, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Ladislav Novotný, PhD. (PF UPJŠ)
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

Publikovanie príspevkov:
Všetci autori sa môžu zúčastniť konferencie formou abstraktu v rozsahu minimálne 250 slov, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov. Odborní garanti konferencie odporučia vybrané príspevky na publikovanie vo vedeckom časopise Geographia Cassoviensis (WoS ESCI a Scopus) a v recenzovanom časopise Kartografické listy.

Viac informácii nájdete na stránkach Ústavu Geografie UJPŠ Košice