Nová monografia o krajinnej pokrývke

Feranec, J., Oťahel, J., Kopecká, M., Nováček, J., Pazúr, R. (aut.) / Petrovič, J., Kolář, J. (ed.)
KRAJINNÁ POKRÝVKA SLOVENSKA A JEJ ZMENY V OBDOBÍ 1990-2012

Veda, 2018, 160 s.


Údaje CLC sa stali pre záujemcov o poznanie krajiny Slovenska a jej dynamiky cenným zdrojom originálnych informácií. Ich obsahová kompatibilita a časová nadväznosť dovoľujú analyzovať a hodnotiť zmeny krajinnej pokrývky a prostredníctvom nich sledovať heterogénnu štruktúru a vyše 20-ročný vývoj krajiny na Slovensku.
Jednotlivé časti monografie približujú projekty CLC v kontexte využívania satelitných údajov. Prehľadne je dokumentovaná metodológia generovania štyroch údajových vrstiev CLC 1990, CLC 2000, CLC 2006 a CLC 2012, tiež hodnotenie ich obsahovej presnosti, ako aj generovanie troch údajových vrstiev zmien CLC1990-2000, CLC2000-2006 a CLC2006-2012. Podľa údajov CLC 2012 na Slovensku zaberajú lesy 40,8 % z rozlohy štátu (z toho listnaté lesy 22,1 %, ihličnaté lesy 9,8 % a zmiešané lesy 8,9 %), ornej pôde patrí 32,9 %; zastavané obytné areály spolu s priemyselnými, obchodnými, dopravnými a obslužnými areálmi tvoria 5,5 % a areálom povrchových vôd pripadá 0,7 %. Sumárne časovo-priestorové charakteristiky o zmenách krajinnej pokrývky za viac ako dve desaťročia poukázali na rastúci trend odlesňovania, klesajúci trend zalesňovania (identifikované zmeny lesnej krajiny s využitím údajov CLC je potrebné porovnať aj s lesníckym hodnotením, nakoľko toto je založené na inom prístupe; kapitola 3.2), intenzifikácie poľnohospodárstva, extenzifikácie poľnohospodárstva, výstavby vodných nádrží a zmiešaný trend vývoja urbanizácie (zástavby) a ostatných zmien. Predpokladáme, že v procese rozvoja rôznych environmentálnych aktivít v budúcnosti ešte narastie význam získaných poznatkov o krajinnej pokrývke a jej zmenách. Časť monografie poskytuje aj ukážky riešenia environmentálnych problémov na Slovensku aplikáciou údajov CLC (napr. fragmentácia krajiny a pustnutie poľnohospodárskej krajiny).
V záverečnej časti je stručný náčrt perspektívy ďalšieho sledovania krajinnej pokrývky na Slovensku vo väzbe na celoeurópske aktivity v tejto oblasti.