Nová učebnica o aktuálnych trendoch vo výskume krajinnej pokrývky

Falťan, V., Oťaheľ, J., Gábor, M., Ružek, I.
METÓDY VÝSKUMU KRAJINNEJ POKRÝVKY

Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 123 s.


V období intenzívneho ekonomického rozvoja sa vplyvom rôznych spoločenských záujmov dynamicky mení krajina a jej využitie. Táto vysokoškolská učebnica prezentuje aktuálne trendy vo výskume krajinnej pokrývky a hodnotení jej vývoja. Pre potreby študentov i odbornej verejnosti ponúka ucelený prehľad o metódach používaných pri mapovaní krajinnej pokrývky vrátane projektu CORINE Land Cover, či už v mierke 1:100 000 na celoeurópskej úrovni alebo detailnom výskume v mierke 1:10 000 s legendou pre územie strednej Európy. Autorský kolektív sa venoval aj úzko súvisiacej problematike fyziognómie krajiny, evidencii využitia zeme, zdrojom dát pre výskum priestorovej štruktúry krajiny vrátane satelitných a leteckých snímok a praktickej aplikácii objektovo orientovanej analýzy obrazu (OBIA) a poloautomatizovaného mapovania krajiny. Učebnica porovnáva postup výskumu krajinnej a vegetačnej pokrývky a uvádza základné metódy štúdia zmien a dlhodobého vývoja krajiny. Pre lepšiu orientáciu študentov v problematike ukážkami fotografií, leteckých snímok a máp ilustruje jednotlivé typy areálov krajinnej pokrývky.
Učebnica je dostupná aj v elektronickej verzii: LINK