Projects

International

Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja
Geotouristic potential of Podtatrze area and the possibilities of its development
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: Mgr. Novotný Ján, PhD.
Annotation: Podtatranský región na hraniciach Slovenska a Poľska obklopuje Tatry a zahŕňa štyri historické a kultúrne oblasti: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš. Územie sa vyznačuje aj dlhoročnou tradíciou spojenou s turistikou a poznávaním najvyššieho pohoria Karpát, ktorým sú Tatry. Turistika v tejto oblasti je však primárne založená na návšteve najznámejších a najviac propagovaných miest, akými sú napr. Morskie oko, Kasprowy Wierch, Kościeliska dolina, Giewont, Štrbské pleso, Mengusovská dolina, Studenovodské vodopády v Tatrách; Prielom Dunajca, Trzy Korony, Sokolica v Pieninách; Demänovská dolina, Chopok v Nízkych Tatrách; roklina Suchá Belá, Prielom Hornádu v Slovenskom raji. V týchto lokalitách zaznamenávame fenomén overturizmu. Hlavným zámerom projektu je prezentovať tento región ako geoturisticky atraktívny, naznačiť možnosti rozvoja tejto formy turizmu a poskytnúť tak alternatívu k najnavštevovanejším a najviac zaťaženým lokalitám. Hlavným cieľom projektu je inventarizácia a hodnotenie jedinečných foriem abiotickej prírody v území, ako aj hodnotenie turistického potenciálu tohto územia a realizácia hĺbkových rozhovorov s autoritami rozhodujúcimi o stave a vývoji skúmaného regiónu (zástupcovia samospráv, manažmenty národných parkov nachádzajúcich sa v blízkosti analyzovaného územia, podnikatelia poskytujúci turistické služby), zameraných na analýzu možností turistického využitia vopred vybraných geolokalít. Pridanou hodnotou tohto projektu bude zvýšenie povedomia turistov a miestnej komunity o zodpovednom využívaní prírodných zdrojov a aktivitách pre trvalo udržateľný cestovný ruch zapojením viacerých sociálnych a profesijných skupín, ako aj podporou zdravého/udržateľného štýlu cestovného ruchu založeného na kontakte s prírodou, zotrvaní v tichu a vyhýbaní sa preplneným, hlučným a znečisteným lokalitám. V rámci projektu budú pripravené rôzne projekty turistických produktov (chodníky, náučné chodníky, sprievodcovia a aplikácie) prispôsobené potrebám rôznych vekových skupín (deti, dospievajúci, dospelí) na základe starostlivo vybraných geolokalít v závislosti od stavu a fyzické spôsobilosti turistov, ako aj ich vnímaniu sprostredkúvaných poznatkov. Podtatranský región je podľa koncepcie geoparkov UNESCO oblasťou s presne vymedzenými hranicami, kde jednotlivé abiotické prírodné objekty a krajinné celky majú z hľadiska geológie a geomorfológie medzinárodný vedecký a edukačný význam, čo už bolo mnohokrát potvrdené v rôznych vedeckých štúdiách. Preto, ak bude toto územie rozumne spravované v súlade s holistickou koncepciou ochrany, vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja, môže byť zaradené do Zoznamu svetových geoparkov UNESCO, čo by mohlo byť nepochybne najvýznamnejšou pridanou hodnotou tohto projektu v budúcnosti.
Project web page: http://www.geography.sav.sk/en/research/projects/projects-websites/podtatrzegeosites/
Duration: 3.10.2022 – 29.3.2024

National

Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno-kvartérnom období
Land surface topography – a source of data on the tectonic evolution of the Western Carpathians in the Pliocene-Quaternary period
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Prokešová Roberta, PhD.
Annotation: Projekt je zameraný na výskum dynamiky georeliéfu Západných Karpát v plio-kvartérnom období za účelom identifikácie prejavov neotektoniky (diferenciálny výzdvih, aktivita zlomov) ako jedného z kontrolných faktorov vývoja georeliéfu. Metódami kvantitatívnej geomorfometrickej analýzy extrahujeme dáta (topografické premenné, morfometrické parametre a indexy) z digitálnych modelov reliéfu (DMR) v rôznom rozlíšení. Komplementárne dáta (GIS vrstvy a databázy) pre priestorové a geoštatistické analýzy spracujeme na základe dostupných údajov (geologické a geofyzikálne mapy, klimatické atlasy), laboratórnych analýz a terénneho výskumu. Analýzami viaczdrojových údajov definujeme kontrolné faktory vývoja reliéfu ZK v rôznych časových a priestorových mierkach. Získané výsledky môžu slúžiť ako báza pre efektívny odber vzoriek a kvantifikáciu procesov (rýchlosť zdvihu a erózie) na základe numerického datovania, hodnotenie geohazardov (seizmické ohrozenie, zosuvné riziko) alebo citlivosti krajiny na budúcu zmenu klímy.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov
Evaluation of uneven spatial development: causes and consequences of socio-economic growth, stagnation or decline of selected localities and regions
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Annotation: Nerovnomerný priestorový rozvoj, ktorý je spravidla vyjadrený inter- a intraregionálnymi disparitami, je prirodzeným a dynamicky sa meniacim fenoménom. Nevyhnutnou podmienkou jeho vzniku a existencie je nerovnomerná priestorová distribúcia špecifického teritoriálneho kapitálu, ktorého tvorba, vnímanie a využitie je popri samotnej geografickej polohe determinované najmä konkrétnym historickým okamihom a jemu zodpovedajúcich početných globálnych a lokálnych rozhodnutí významných aktérov rozvoja. Objekt výskumu, priestorové rozmiestnenie a interakcia obyvateľov a ekonomických aktivít, tak odráža vplyv politických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych zmien endogénnej a exogénnej povahy, ktorých spolupôsobenie vyvoláva objektívne zmeny v priestorovej organizácii a polarizácii spoločnosti. Cieľom projektu je tieto zmeny identifikovať, a prejavy, príčiny a dôsledky nerovnomerného sociálno-ekonomického rozvoja vybraných lokalít a regiónov kriticky zhodnotiť.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023